Įeiti
Publikuota: 2017.09.04. Atnaujinta: 2020.05.06

Milda Budreckaitė


 2020 m. einamosios užduotys:

 1Parengti pažymą ir nutarimo projektą dėl AB „Energijos skirstymo operatorius"  elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių standartinių sąlygų derinimo.

2. Parengti Lietuvos elektros energetikos sistemos patikimumo įvertinimo ataskaitą už 2019 m.

3. Parengti pažymą ir nutarimo projektą dėl AB „Ignitis gamyba" elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutinių ribų 2021 m. nustatymo.

4. Parengti pažymą ir nutarimo projektą dėl izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo ir (ar) totalios elektros energetikos sistemos avarijos prevencijos ar likvidavimo paslaugų kainų 2021 m. nustatymo.

5. Parengti pažymą ir nutarimo projektą dėl elektros energijos sisteminių paslaugų kainos 2021 m. nustatymo.

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

 • Organizuoja ir koordinuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams bei sprendžia klausimus, susijusius su Skyriaus veikla, siekiant užtikrinti efektyvų Skyriaus nuostatuose numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą.
 • Rengia ar dalyvauja rengiant elektros sektoriuje valstybės reguliuojamų kainų nustatymo metodikas ir taisykles bei kitus teisės aktus Skyriaus veiklos klausimais, siekiant įgyvendinti Energetikos įstatymo bei Elektros energetikos įstatymo reikalavimus.
 • Sistemina pastabas ir teikia pasiūlymus, gautus iš tiekėjų bei vartotojų elektros kainų skaičiavimo metodikos tobulinimo klausimais, siekiant tobulinti kainodaros principus.
 • Analizuoja kainodaros, kainų reguliavimo praktiką Europos Sąjungos bei kitose šalyse ir teikia siūlymus, tobulinant elektros sektoriaus ekonominį reguliavimą.
 • Rengia Skyriaus metinę veiklos ataskaitą, metinį veiklos planą ir pateikia Tarybos pirmininkui tvirtinti, siekiant užtikrinti Tarybai teisės aktais nustatytų funkcijų vykdymą.
 • Kontroliuoja metinių elektros rinkos ataskaitų Europos Komisijai projektų rengimą ir derinimą, siekiant užtikrinti savalaikį ir tinkamą informacijos pateikimą.
 • Derina Skyriaus parengtas pažymas Tarybos posėdžiams, pristato Skyriaus išvadas bei nutarimų projektus, užtikrinant tinkamą Skyriaus funkcijų vykdymą.
 • Prireikus rengia viešus pasitarimus su elektros vartotojais ir įmonėmis kainodaros klausimais, siekiant tobulinti kainodaros principus.
 • Kontroliuoja atsakymų į kitų institucijų paklausimus ir raštus Skyriaus veiklos klausimais rengimą, siekiant užtikrinti Skyriaus funkcijų vykdymą ir suteikti informaciją pagal Skyriaus kompetenciją.
 • Koreguoja Skyriaus nuostatus, rengia Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, kad būtų tinkamai apibrėžiamos Skyriaus darbuotojų funkcijos.
 • Organizuoja informacijos ir dokumentacijos Skyriuje tvarkymą, siekiant užtikrinti tinkamą Skyriaus funkcijų vykdymą.
 • Kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją Skyriaus veiklos klausimais žiniasklaidoje, internete, ekonominėje literatūroje ir kt., prireikus informuoja Tarybą, siekiant tobulinti ekonominio reguliavimo ir kainodaros principus.
 • Dalyvauja rengiamuose pagal tikslines programas mokymuose, seminaruose, stažuotėse, kitų institucijų rengiamuose pasitarimuose elektros energetikos reguliavimo klausimais, kad keltų kvalifikaciją bei kokybiškai atliktų pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.
 • Vykdo funkcijas, susijusias su elektros sektoriaus veiklą reglamentuojančių ES teisės aktų įgyvendinimu, siekiant įgyvendinti ES teisės aktų nuostatas.
 • Pagal poreikį dalyvauja Europos energetikos reguliuotojų tarybos darbo grupių veikloje, siekiant bendradarbiauti su ES šalių reguliavimo institucijomis.
 • Bendradarbiauja su kitų institucijų, elektros įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, žiniasklaida, aiškinant ir tobulinant ekonominio reguliavimo ir kainodaros principus.
 • Tarybos pirmininko pavedimu atstovauja Tarybai, siekiant užtikrinti Tarybai teisės aktais nustatytų funkcijų vykdymą.
 • Skiria Skyriaus darbuotojams vykdyti kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, vykdo kitas funkcijas Skyriaus kompetencijos klausimais, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

  Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu.
 • Turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį.
 • Turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį elektros energetikos kainodaros srityje.
 • Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Tarybos veiklą, valstybės tarnybą, įmonių veiklą, finansų sistemos reguliavimą. Išmanyti Tarybos kuruojamos energetikos srities Europos Sąjungos teisės aktus.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų, protokolų rengimo taisykles.