Įeiti
Publikuota: 2014.02.12. Atnaujinta: 2019.06.28

1. Energetikos įmonių veiklos licencijavimas ir leidimų išdavimasEil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1.

Administracinės paslaugos kodas

1

2.

Administracinės paslaugos versija

3

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Energetikos veiklos ar geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos/leidimo išdavimas (licencijoje/leidime įrašytų duomenų pakeitimas ar patikslinimas, dublikato išdavimas, licencijos/leidimo galiojimo sustabdymas, licencijos/leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimas, licencijos/leidimo galiojimo panaikinimas).

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ūkio subjektas, pageidaujantis gauti teisę verstis licencijuojama/leidimais reguliuojama veikla (pakeisti licencijoje/leidime įrašytus duomenis, gauti licencijos/leidimo dublikatą, sustabdyti licencijos/leidimo galiojimą, panaikinti licencijos/leidimo galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijos/leidimo galiojimą), privalo Tarybai pateikti nustatytos formos prašymą/pranešimą, kurio formą ir privalomą nurodyti informaciją galima rasti internetiniu adresu: http://www.vert.lt. 

Prašymas/pranešimas su papildomais dokumentais gali būti pateikiamas tiesiogiai Tarybai, paštu ar per pasiuntinį. Visus dokumentus Tarybai taip pat galima pateikti per Verslo vartų pranešimų dėžutę.

Pateikti dokumentus ir užpildyti prašymą/pranešimą gali ūkio subjekto atstovas, pateikęs įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas;
Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas;
Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas;
Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymas;
Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas;
Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklės, patvirtintos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982;
Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo, tiekimo ir rinkos operatoriaus licencijavimo taisyklės, patvirtintos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1246;
Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 723;
Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 1-212;
Energijos išteklių biržos operatoriaus licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 1025;
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 89;
Konkretūs valstybės rinkliavos dydžiai ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458;
Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6;
Prašymo išduoti, pakeisti, patikslinti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą forma, patvirtinta 2011 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. O3-400;
Energetikos veiklos licencijos forma, patvirtinta 2010 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3-53;
Leidimo vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą forma, patvirtina 2013 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. O3-695;
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencijos forma, patvirtinta 2015 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. O3-226.

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo turi pateikti nustatytos formos prašymą/pranešimą.
Kartu su prašymu/pranešimu privaloma pateikti atitinkamus papildomus dokumentus ar duomenis, priklausomai nuo to, kokiame energetikos sektoriuje įmonė ketina vykdyti licencijuojamą/leidimais reguliuojamą veiklą.
Be Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo apraše nustatytų dokumentų:
šilumos sektoriuje
siekianti vykdyti licencijuojamą veiklą energetikos įmonė turi pateikti:

 1. asmens – įmonės – įstatų ar kito juos atitinkančio steigimo dokumento kopijas, patvirtintas įmonės antspaudu, jeigu įmonė privalo jį turėti, ir vadovo parašu;
 2. informaciją apie įmonės padalinius, filialus ir valdymo organus;
 3. įsipareigojimą vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas;
 4. su veikla šilumos ūkio sektoriuje susijusių asmens turimų licencijų ir teisės aktuose nustatytų leidimų sąrašą;
 5. šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų nuosavybės teisę ar teisėtą valdymą patvirtinančius dokumentus;
 6. juridinio asmens pastarųjų 2 metų (jeigu įmonė vykdė veiklą trumpiau negu 2 metus, – pastarųjų metų) veiklos audito ataskaitą ir balansą (netaikoma įmonėms, kurios iki prašymo padavimo veiklos nevykdė);
 7. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotų atestatų verstis šilumos įrenginių eksploatavimu (priežiūra) kopijas, patvirtintas antspaudu, jeigu asmuo privalo jį turėti;
 8. informaciją apie darbuotojus atitinkamai veiklai vykdyti ir ataskaitoms rengti, atskirai atitinkamos veiklos apskaitai tvarkyti, vartotojams informuoti ir konsultuoti, skundams dėl atitinkamos veiklos sąlygų nagrinėti;
  gamtinių dujų sektoriuje siekianti vykdyti licencijuojamą veiklą energetikos įmonė teikia dokumentus, priklausomai nuo kreipimosi tikslo ir besikreipiančio subjekto:
  Juridinis asmuo, siekiantis verstis dujų sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla, turi pateikti:
 1. steigimo dokumentų, nuostatų kopijas, patvirtintas antspaudu, jeigu privaloma jį turėti, ir vadovo parašu;
 2. juridinio asmens dalyvių, turinčių daugiau nei 1/10 balsų šio juridinio asmens dalyvių susirinkime, sąrašą;
 3. informaciją apie juridinio asmens dalyvius iš trečiųjų valstybių (nurodoma ir jų turima balsų dalis šio juridinio asmens dalyvių susirinkime);
 4. juridinio asmens dalyvių be balsavimo teisių sąrašą;
 5. sąrašą įmonių, kurias juridinis asmuo tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai kontroliuoja, nurodęs balsavimo teisių procentą ir įrodymus, kokia veikla verčiasi šios įmonės (licencijų, atestatų, leidimų ar kitų dokumentų, įrodančių įmonės vykdomą veiklą, kopijas);
 6. juridinio asmens dalyvių balsavimo sutartį ar šio juridinio asmens dalyvių susirinkimo patvirtinimą, kad jos nėra;
 7. juridinio asmens kolegialių organų darbo reglamentus, jeigu jie yra;
 8. sąrašą grupių, su kuriomis juridinis asmuo konsoliduotas pagal tarptautinius apskaitos standartus, taip pat dėl kiekvienos iš šių grupių – sąrašą įmonių, užsiimančių bent viena iš šių veiklų: dujų tiekimo, gavybos ar elektros tiekimo, gamybos, ir šių įmonių kolegialių valdymo organų narių sąrašą;
 9. juridinio asmens dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą (su balsavimo duomenimis), kuriuo skiriami šio juridinio asmens kolegialaus valdymo organo nariai;
 10. juridinio asmens dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą, kuriuo skiriamas šio juridinio asmens vadovas;
 11. visas taisykles ir procedūras, pagal kurias veikia valdymo organai, atstovaujantys juridiniam asmeniui;
 12. juridinio asmens kolegialių organų narių sąrašą, informaciją apie vadovą ir kitus asmenis, teisėtai atstovaujančius šiam juridiniam asmeniui. Dėl kiekvieno iš jų pateikiamas kitos profesinės veiklos apibūdinimas bei deklaracija, kad jie nėra šio juridinio asmens kolegialaus organo nariai ar vadovai įmonės, vykdančios dujų tiekimo, gavybos ir elektros gamybos, tiekimo veiklas;
 13. procedūras, apsaugančias nuo komerciniu požiūriu neskelbtinos informacijos perleidimo įmonėms, kurios verčiasi dujų gavybos, tiekimo ir elektros gamybos, tiekimo veiklomis;
 14. informaciją apie juridinio asmens atėjusį personalą (nurodoma, kokiose dujų gavybos, tiekimo, elektros gamybos, tiekimo įmonėse šie asmenys dirbo), apimančią 6 mėnesius iki veiklų, kuriomis šis juridinis asmuo verčiasi, atskyrimo ir po atskyrimo.

Lietuvos Respublikoje įsteigtas kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, siekiantis verstis dujų sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla turi pateikti:

 1. padalinio ir padalinį įsteigusio juridinio asmens steigimo dokumentų, nuostatų kopijas, patvirtintas antspaudu, jeigu privaloma jį turėti, ir vadovo parašu;
 2. padalinį įsteigusio juridinio asmens dalyvių, turinčių daugiau nei 1/10 balsų šio juridinio asmens dalyvių susirinkime, sąrašą;
 3. informaciją apie padalinį įsteigusio juridinio asmens dalyvius iš trečiųjų valstybių (nurodoma ir jų turima balsų dalis šio juridinio asmens dalyvių susirinkime);
 4. padalinį įsteigusio juridinio asmens dalyvių be balsavimo teisių sąrašą;
 5. sąrašą įmonių, kurias padalinį įsteigęs juridinis asmuo tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai kontroliuoja, nurodęs balsavimo teisių procentą ir įrodymus, kokia veikla verčiasi šios įmonės (licencijų, atestatų, leidimų ar kitų dokumentų, įrodančių įmonės vykdomą veiklą, kopijas);
 6. padalinį įsteigusio juridinio asmens dalyvių balsavimo sutartį ar šio juridinio asmens dalyvių susirinkimo patvirtinimą, kad jos nėra;
 7. padalinį įsteigusio juridinio asmens kolegialių organų darbo reglamentus, jeigu jie yra;
 8. sąrašą grupių, su kuriomis padalinį įsteigęs juridinis asmuo konsoliduotas pagal tarptautinius apskaitos standartus, taip pat dėl kiekvienos iš šių grupių – sąrašą įmonių, užsiimančių bent viena iš šių veiklų: dujų tiekimo, gavybos ar elektros tiekimo, gamybos, ir šių įmonių kolegialių valdymo organų narių sąrašą;
 9. padalinį įsteigusio juridinio asmens dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą (su balsavimo duomenimis), kuriuo skiriami šio juridinio asmens kolegialaus valdymo organo nariai;
 10. padalinį įsteigusio juridinio asmens dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą, kuriuo skiriamas šio juridinio asmens vadovas;
 11. visas taisykles ir procedūras, pagal kurias veikia valdymo organai, atstovaujantys padaliniui ir padalinį įsteigusiam juridiniam asmeniui;
 12. padalinio ir padalinį įsteigusio juridinio asmens kolegialių organų narių sąrašą, informaciją apie vadovą ir kitus asmenis, teisėtai atstovaujančius šiam juridiniam asmeniui. Dėl kiekvieno iš jų pateikiamas kitos profesinės veiklos apibūdinimas bei deklaracija, kad jie nėra šio juridinio asmens kolegialaus organo nariai ar vadovai įmonės, vykdančios dujų tiekimo, gavybos ir elektros gamybos, tiekimo veiklas;
 13. procedūras, apsaugančias nuo komerciniu požiūriu neskelbtinos informacijos perleidimo įmonėms, kurios verčiasi dujų gavybos, tiekimo ir elektros gamybos, tiekimo veiklomis;
 14. informaciją apie padalinį įsteigusio juridinio asmens atėjusį personalą (nurodoma, kokiose dujų gavybos, tiekimo, elektros gamybos, tiekimo įmonėse šie asmenys dirbo), apimančią 6 mėnesius iki veiklų, kuriomis šis juridinis asmuo verčiasi, atskyrimo ir po atskyrimo.
  Juridinis asmuo, siekiantis verstis dujų sektoriuje licencijuojama skirstymo veikla, turi pateikti:
 1. steigimo dokumentų, nuostatų kopijas, patvirtintas antspaudu, jeigu privaloma jį turėti, ir vadovo parašu;
 2. juridinio asmens kolegialių organų darbo reglamentus, jeigu jie yra;
 3. sąrašą grupių, su kuriomis juridinis asmuo konsoliduotas pagal tarptautinius apskaitos standartus, taip pat dėl kiekvienos iš šių grupių – sąrašą įmonių, užsiimančių bent viena iš šių veiklų: dujų tiekimo, gavybos ar elektros tiekimo, ir sąrašą šių įmonių kolegialių valdymo organų narių;
 4. juridinio asmens dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą (su balsavimo duomenimis), kuriuo skiriami šio juridinio asmens kolegialaus valdymo organo nariai;
 5. juridinio asmens dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą, kuriuo skiriamas šio juridinio asmens vadovas;
 6. visas taisykles ir procedūras, pagal kurias veikia valdymo organai, atstovaujantys juridiniam asmeniui;
 7. juridinio asmens kolegialių organų narių sąrašą, informaciją apie vadovą ir kitus asmenis, teisėtai atstovaujančius šiam juridiniam asmeniui. Dėl kiekvieno iš jų pateikiamas kitos profesinės veiklos apibūdinimas bei deklaracija, kad jie nėra šio juridinio asmens kolegialaus organo nariai ar vadovai įmonės, vykdančios gamtinių dujų tiekimo, gavybos, perdavimo veiklas.
  Lietuvos Respublikoje įsteigtas kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, siekiantis verstis dujų sektoriuje licencijuojama skirstymo veikla, turi pateikti:
 1. padalinio ir padalinį įsteigusio juridinio asmens steigimo dokumentų, nuostatų kopijas, patvirtintas antspaudu, jeigu privaloma jį turėti, ir vadovo parašu;
 2. padalinį įsteigusio juridinio asmens kolegialių organų darbo reglamentus, jeigu jie yra;
 3. sąrašą grupių, su kuriomis padalinį įsteigęs juridinis asmuo konsoliduotas pagal tarptautinius apskaitos standartus, taip pat dėl kiekvienos iš šių grupių – sąrašą įmonių, užsiimančių bent viena iš šių veiklų: dujų tiekimo, gavybos ar elektros tiekimo, ir sąrašą šių įmonių kolegialių valdymo organų narių;
 4. padalinį įsteigusio juridinio asmens dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą (su balsavimo duomenimis), kuriuo skiriami šio juridinio asmens kolegialaus valdymo organo nariai;
 5. padalinį įsteigusio juridinio asmens dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą, kuriuo skiriamas šio juridinio asmens vadovas;
 6. visas taisykles ir procedūras, pagal kurias veikia valdymo organai, atstovaujantys padaliniam ir padalinį įsteigusiam juridiniam asmeniui;
 7. padalinio ir padalinį įsteigusio juridinio asmens kolegialių organų narių sąrašą, informaciją apie vadovą ir kitus asmenis, teisėtai atstovaujančius šiam juridiniam asmeniui. Dėl kiekvieno iš jų pateikiamas kitos profesinės veiklos apibūdinimas bei deklaracija, kad jie nėra šio juridinio asmens kolegialaus organo nariai ar vadovai įmonės, vykdančios gamtinių dujų tiekimo, gavybos, perdavimo veiklas.
  Asmuo, siekiantis verstis dujų sektoriuje licencijuojama skirstymo veikla (integruota dujų įmonė) ir dujas skirstantis mažiau nei 100 tūkst. vartotojų, taip pat asmuo, siekiantis verstis dujų sektoriuje licencijuojama laikymo ar skystinimo veikla, turi pateikti steigimo dokumentų, nuostatų kopijas, patvirtintas antspaudu, jeigu privaloma jį turėti, ir vadovo parašu.
  Juridinis asmuo, įsteigtas Lietuvos Respublikoje ir siekiantis verstis dujų sektoriuje licencijuojama tiekimo veikla, turi pateikti:
 1. steigimo dokumentų, nuostatų kopijas, patvirtintas antspaudu, jeigu privaloma jį turėti, ir vadovo parašu;
 2. juridinio asmens dalyvių, turinčių daugiau nei 1/10 balsų šio juridinio asmens dalyvių susirinkime, sąrašą;
 3. juridinio asmens dalyvių be balsavimo teisių sąrašą;
 4. sąrašą įmonių, kurias juridinis asmuo tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai kontroliuoja, nurodęs balsavimo teisių procentą ir įrodymus, kokia veikla verčiasi šios įmonės (licencijų, atestatų, leidimų ar kitų dokumentų, įrodančių įmonės vykdomą veiklą, kopijas);
 5. juridinio asmens dalyvių balsavimo sutartį ar šio juridinio asmens dalyvių susirinkimo patvirtinimą, kad jos nėra;
 6. juridinio asmens kolegialių organų darbo reglamentus, jeigu jie yra;
 7. sąrašą grupių, su kuriomis juridinis asmuo konsoliduotas pagal tarptautinius apskaitos standartus, taip pat dėl kiekvienos iš šių grupių – sąrašą įmonių, užsiimančių bent viena iš šių veiklų: dujų perdavimo ir elektros perdavimo, ir sąrašą šių įmonių kolegialių valdymo organų narių;
 8. juridinio asmens dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą (su balsavimo duomenimis), kuriuo skiriami šio juridinio asmens kolegialaus valdymo organo nariai;
 9. juridinio asmens dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą, kuriuo skiriamas šio juridinio asmens vadovas;
 10. visas taisykles ir procedūras, pagal kurias veikia valdymo organai, atstovaujantys juridiniam asmeniui;
 11. juridinio asmens kolegialių organų narių sąrašą, informaciją apie vadovą ir kitus asmenis, teisėtai atstovaujančius šiam juridiniam asmeniui. Dėl kiekvieno iš jų pateikiamas kitos profesinės veiklos apibūdinimas bei deklaracija, kad jie nėra šio juridinio asmens kolegialaus organo nariai ar vadovai įmonės, vykdančios dujų perdavimo ir elektros perdavimo veiklas;
 12. informaciją apie juridinio asmens atėjusį personalą (nurodoma, kokiose dujų perdavimo ir elektros perdavimo įmonėse šie asmenys dirbo), apimančią 6 mėnesius iki veiklų, kuriomis šis juridinis asmuo verčiasi, atskyrimo ir po atskyrimo.
  Fizinis asmuo, siekiantis verstis dujų sektoriuje licencijuojama tiekimo veikla, turi pateikti:
 1. dokumentus, patvirtinančius ir (ar) suteikiančius teisę gyventi Lietuvos Respublikoje arba naudotis Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis (šis reikalavimas taikomas trečiųjų valstybių piliečiams);
 2. fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopiją, išskyrus tuos atvejus, kai dokumentai teikiami tiesiogiai Tarybai; kai dokumentai teikiami tiesiogiai Tarybai, pateikiamas fizinio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
 3. dokumentus, įrodančius, kad nėra dujų perdavimo ir elektros perdavimo veiklų neleistinos kontrolės:
  1. sąrašą įmonių, kurias fizinis asmuo tiesiogiai kontroliuoja, nurodęs balsavimo teisių procentą ir įrodymus, kokia veikla verčiasi šios įmonės (licencijų, atestatų, leidimų ar kitų dokumentų, įrodančių įmonės vykdomą veiklą, kopijas);
  2. informaciją apie darbuotojų sąrašą;
  3. informaciją apie fizinio asmens kitos profesinės veiklos apibūdinimą (jeigu ji vykdoma) ir deklaraciją, kad jis nėra juridinio asmens kolegialaus organo narys ar vadovas įmonės, vykdančios dujų perdavimo ir elektros perdavimo veiklas.
   Fizinis asmuo, siekiantis verstis gamtinių dujų sektoriuje tiekimo veikla, turi pateikti:
 1. dokumentus, patvirtinančius ir (ar) suteikiančius teisę gyventi valstybėje narėje arba naudotis Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis (šis reikalavimas taikomas trečiųjų valstybių piliečiams);
 2. tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopiją, išskyrus tuos atvejus, kai dokumentai teikiami tiesiogiai Tarybai; kai dokumentai teikiami tiesiogiai Tarybai, pateikiamas fizinio asmens, siekiančio verstis dujų sektoriuje licencijuojama tiekimo veikla, tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
 3. dokumentus, įrodančius, kad nėra dujų perdavimo ir elektros perdavimo veiklų neleistinos kontrolės:
  3.1. įmonių, kurias fizinis asmuo tiesiogiai kontroliuoja, nurodęs balsavimo teisių procentą ir įrodymus, kokia veikla verčiasi šios įmonės (licencijų, atestatų, leidimų ar kitų dokumentų, įrodančių įmonės vykdomą veiklą, kopijas), sąrašą; tiesioginė kontrolė suprantama kaip tiesioginis lemiamas poveikis įmonei, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatyme;
  3.2. informaciją apie darbuotojų sąrašą;
  3.3. informaciją apie fizinį asmenį, siekiantį verstis dujų sektoriuje licencijuojama tiekimo veikla (kitos profesinės veiklos apibūdinimą (jeigu ji vykdoma ir deklaraciją, kad fizinis asmuo nėra juridinio asmens kolegialaus organo narys ar vadovas įmonės, vykdančios dujų perdavimo ir elektros perdavimo veiklas).
  Valstybėje narėje įsteigtas kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, siekiantis verstis dujų sektoriuje licencijuojama tiekimo veikla turi pateikti:
 1. padalinio ir padalinį įsteigusio juridinio asmens steigimo dokumentų, nuostatų kopijas, patvirtintas antspaudu, jeigu privaloma jį turėti, ir vadovo parašu;
 2. padalinį įsteigusio juridinio asmens dalyvių, turinčių daugiau nei 1/10 balsų šio juridinio asmens dalyvių susirinkime, sąrašą;
 3. padalinį įsteigusio juridinio asmens dalyvių be balsavimo teisių sąrašą;
 4. sąrašą įmonių, kurias padalinį įsteigęs juridinis asmuo tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai kontroliuoja, nurodęs balsavimo teisių procentą ir įrodymus, kokia veikla verčiasi šios įmonės (licencijų, atestatų, leidimų ar kitų dokumentų, įrodančių įmonės vykdomą veiklą, kopijas);
 5. padalinį įsteigusio juridinio asmens dalyvių balsavimo sutartį ar šio juridinio asmens dalyvių susirinkimo patvirtinimą, kad jos nėra;
 6. padalinį įsteigusio juridinio asmens kolegialių organų darbo reglamentus, jeigu jie yra;
 7. sąrašą grupių, su kuriomis padalinį įsteigęs juridinis asmuo konsoliduotas pagal tarptautinius apskaitos standartus, taip pat dėl kiekvienos iš šių grupių – sąrašą įmonių, užsiimančių bent viena iš šių veiklų: dujų perdavimo ir elektros perdavimo, ir sąrašą šių įmonių kolegialių valdymo organų narių;
 8. padalinį įsteigusio juridinio asmens dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą (su balsavimo duomenimis), kuriuo skiriami šio juridinio asmens kolegialaus valdymo organo nariai;
 9. padalinį įsteigusio juridinio asmens dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą, kuriuo skiriamas šio juridinio asmens vadovas;
 10. visas taisykles ir procedūras, pagal kurias veikia valdymo organai, atstovaujantys padalinį ir padalinį įsteigusį juridinį asmenį;
 11. padalinio ir padalinį įsteigusio juridinio asmens kolegialių organų narių sąrašą, informaciją apie vadovą ir kitus asmenis, teisėtai atstovaujančius šiam juridiniam asmeniui. Dėl kiekvieno iš jų pateikiamas kitos profesinės veiklos apibūdinimas bei deklaracija, kad jie nėra šio juridinio asmens kolegialaus organo nariai ar vadovai įmonės, vykdančios dujų perdavimo ir elektros perdavimo veiklas;
 12. informaciją apie padalinį įsteigusio juridinio asmens atėjusį personalą (nurodoma, kokiose dujų perdavimo ir elektros perdavimo įmonėse šie asmenys dirbo), apimančią 6 mėnesius iki veiklų, kuriomis šis juridinis asmuo verčiasi, atskyrimo ir po atskyrimo.
  Juridinis asmuo, siekiantis verstis dujų sektoriuje licencijuojama tiekimo veikla, (integruota dujų įmonė) ir tiekiantis gamtines dujas mažiau nei 100 tūkst. vartotojų, turi pateikti steigimo dokumentų, nuostatų kopijas, patvirtintas antspaudu, jeigu privaloma jį turėti, ir vadovo parašu.
  Fizinis asmuo, siekiantis verstis dujų sektoriuje licencijuojama tiekimo veikla, (integruota dujų įmonė) ir tiekiantis gamtines dujas mažiau nei 100 tūkst. vartotojų, turi pateikti:
 1. dokumentus, patvirtinančius ir (ar) suteikiančius teisę gyventi Lietuvos Respublikoje arba naudotis Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis (šis reikalavimas taikomas trečiųjų valstybių piliečiams);
 2.  fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopiją, išskyrus tuos atvejus, kai dokumentai teikiami tiesiogiai Tarybai; kai dokumentai teikiami tiesiogiai Tarybai, pateikiamas fizinio asmens, siekiančio verstis dujų sektoriuje licencijuojama tiekimo veikla, tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė).
  Juridinis asmuo arba kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje, siekiantis verstis dujų sektoriuje licencijuojama rinkos operatoriaus veikla turi pateikti įstatų ar kito juos atitinkančio steigimo dokumento, nuostatų kopijas, patvirtintas antspaudu, jeigu jį privaloma turėti, ir vadovo parašu.
  Fizinis asmuo siekiantis verstis dujų sektoriuje licencijuojama rinkos operatoriaus veikla turi pateikti:
 1. dokumentus, patvirtinančius ir (ar) suteikiančius teisę gyventi Lietuvos Respublikoje arba naudotis Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis (šis reikalavimas taikomas trečiųjų valstybių piliečiams);
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopiją, išskyrus tuos atvejus, kai dokumentai teikiami tiesiogiai Tarybai; kai dokumentai teikiami tiesiogiai Tarybai, pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
  elektros energetikos sektoriuje:
  Juridinis asmuo, siekiantis verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla, turi pateikti (lietuvių ir anglų kalbomis):
 1. tinkamai patvirtintas steigimo dokumentų, nuostatų kopijas;
 2. dalyvių, turinčių daugiau nei 1/3 akcijų ir balsų šio juridinio asmens visuotiniame akcininkų susirinkime, sąrašą;
 3. informaciją apie juridinio asmens dalyvius iš trečiųjų valstybių, turinčius 5 procentus ar daugiau akcijų ir (ar) balsų šio juridinio asmens visuotiniame akcininkų susirinkime (nurodoma ir jų turima akcijų ir balsų dalis šio juridinio asmens visuotiniame akcininkų susirinkime);
 4. dalyvių be balsavimo teisių sąrašą;
 5. įmonių, kurias juridinis asmuo tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai kontroliuoja, nurodęs balsavimo teisių procentą ir įrodymus, kokia veikla verčiasi šios įmonės (licencijų, atestatų, leidimų ar kitų dokumentų, įrodančių įmonės vykdomą veiklą, kopijas); tiesioginė ir netiesioginė kontrolė suprantama kaip tiesioginis ir netiesioginis lemiamas poveikis įmonei, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatyme;
 6. akcininkų sutartį ar šio juridinio asmens vadovo patvirtinimą, kad tokios sutarties nėra;
 7. kolegialių organų darbo reglamentus, jeigu jie yra;
 8. grupių, su kuriomis juridinis asmuo duomenų licencijai gauti pateikimo dieną, konsoliduojamas, sudarant konsoliduotas finansines ataskaitas, pagal tarptautinius apskaitos standartus (dėl kiekvienos iš šių grupių – sąrašą įmonių, užsiimančių bent viena iš šių veiklų: elektros energijos gamybos, skirstymo ir tiekimo bei dujų gavybos, tiekimo, jeigu tas pats juridinis asmuo nėra tiesiogiai ar netiesiogiai valstybės valdoma įmonė, ir šių įmonių kolegialių valdymo organų narių sąrašą);
 9. dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą (su balsavimo duomenimis), kuriuo skiriami šio juridinio asmens kolegialaus valdymo organo nariai;
 10. dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą, kuriuo skiriamas šio juridinio asmens vadovas;
 11. visas taisykles ir procedūras, pagal kurias veikia valdymo organai, atstovaujantys juridiniam asmeniui;
 12. kolegialių organų narių sąrašą, informaciją apie vadovą ir kitus asmenis, einančius pareigas, susijusias su organizacinių-tvarkymo ar administracinių-ūkinių pareigų vykdymu, arba kurie tokias pareigas eina pagal įgaliojimą (dėl kiekvieno iš jų – kitos profesinės veiklos apibūdinimą ir deklaraciją, kad jie nėra šio juridinio asmens kolegialaus organo nariai ar vadovai įmonės, vykdančios elektros energijos gamybos, skirstymo, tiekimo ir dujų gavybos, tiekimo veiklas);
 13. procedūras, apsaugančias nuo komerciniu požiūriu neskelbtinos informacijos perleidimo įmonėms, kurios verčiasi elektros energijos gamybos, skirstymo ir tiekimo ir dujų gavybos, tiekimo veiklomis;
 14. informaciją apie juridinio asmens dirbantį personalą, jei personalas atėjo dirbti iš elektros energijos gamybos, skirstymo, tiekimo, dujų gavybos, tiekimo veikla užsiimančių įmonių (nurodoma, kokiose elektros energijos gamybos, skirstymo, tiekimo, dujų gavybos, tiekimo įmonėse šie asmenys dirbo), apimančią 6 mėnesius iki dokumentų licencijai gauti Tarybai pateikimo;
 15. Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimo dokumentų, duomenų ir informacijos pateikimo tvarkos ir sąlygų aprašo, patvirtinto 2012 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. O3-51 (Žin., 2012, Nr. 34-1698), 1 priede esantį užpildytą klausimyną dėl perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimo.
  Įsteigtas Lietuvos Respublikoje kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, siekiantis verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla, turi pateikti (lietuvių ir anglų kalbomis):
 1. padalinio ir padalinį įsteigusio juridinio asmens tinkamai patvirtintas steigimo dokumentų, nuostatų kopijas;
 2. padalinį įsteigusio juridinio asmens dalyvių, turinčių daugiau nei 1/3 akcijų ir balsų šio juridinio asmens visuotiniame akcininkų susirinkime, sąrašą;
 3. informaciją apie padalinį įsteigusio juridinio asmens dalyvius iš trečiųjų valstybių, turinčius 5 procentus ar daugiau akcijų ir (ar) balsų šio juridinio asmens visuotiniame akcininkų susirinkime (nurodoma ir jų turima akcijų ir balsų dalis šio juridinio asmens visuotiniame akcininkų susirinkime);
 4. padalinį įsteigusio juridinio asmens dalyvių be balsavimo teisių sąrašą;
 5. įmonių, kurias padalinį įsteigęs juridinis asmuo tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai kontroliuoja, nurodęs balsavimo teisių procentą ir įrodymus, kokia veikla verčiasi šios įmonės (licencijų, atestatų, leidimų ar kitų dokumentų, įrodančių įmonės vykdomą veiklą, kopijas); tiesioginė ir netiesioginė kontrolė suprantama kaip tiesioginis ir netiesioginis lemiamas poveikis įmonei, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatyme;
 6. padalinį įsteigusio juridinio asmens akcininkų sutartį ar jo vadovo patvirtinimą, kad tokios sutarties nėra;
 7. padalinį įsteigusio juridinio asmens kolegialių organų darbo reglamentus, jeigu jie yra;
 8. grupių, su kuriomis padalinį įsteigęs juridinis asmuo duomenų licencijai gauti pateikimo dieną, konsoliduojamas, sudarant konsoliduotas finansines ataskaitas, pagal tarptautinius apskaitos standartus (dėl kiekvienos iš šių grupių – sąrašą įmonių, užsiimančių bent viena iš šių veiklų: elektros energijos gamybos, skirstymo ir tiekimo bei dujų gavybos, tiekimo, jeigu tas pats juridinis asmuo nėra tiesiogiai ar netiesiogiai valstybės valdoma įmonė, ir šių įmonių kolegialių valdymo organų narių sąrašą);
 9. padalinį įsteigusio juridinio asmens dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą (su balsavimo duomenimis), kuriuo skiriami šio juridinio asmens kolegialaus valdymo organo nariai;
 10. padalinį įsteigusio juridinio asmens dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą, kuriuo skiriamas šio juridinio asmens vadovas;
 11. visas taisykles ir procedūras, pagal kurias veikia valdymo organai, atstovaujantys padalinį ir jį įsteigusiam juridiniam asmeniui;
 12. padalinį ir jį įsteigusio juridinio asmens kolegialių organų narių sąrašą, informaciją apie vadovą ir kitus asmenis, einančius pareigas, susijusias su organizacinių-tvarkymo ar administracinių-ūkinių pareigų vykdymu, arba kurie tokias pareigas eina pagal įgaliojimą (dėl kiekvieno iš jų – kitos profesinės veiklos apibūdinimą ir deklaraciją, kad jie nėra šio juridinio asmens kolegialaus organo nariai ar vadovai įmonės, vykdančios elektros energijos gamybos, skirstymo, tiekimo ir dujų gavybos, tiekimo veiklas);
 13. padalinį įsteigusio juridinio asmens procedūras, apsaugančias nuo komerciniu požiūriu neskelbtinos informacijos perleidimo įmonėms, kurios verčiasi elektros energijos gamybos, skirstymo ir tiekimo ir dujų gavybos, tiekimo veiklomis;
 14. informaciją apie padalinį įsteigusio juridinio asmens dirbantį personalą, jei personalas atėjo dirbti iš elektros energijos gamybos, skirstymo, tiekimo, dujų gavybos, tiekimo veikla užsiimančių įmonių (nurodoma, kokiose elektros energijos gamybos, skirstymo, tiekimo, dujų gavybos, tiekimo įmonėse šie asmenys dirbo), apimančią 6 mėnesius iki dokumentų licencijai gauti Tarybai pateikimo;
 15. Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimo dokumentų, duomenų ir informacijos pateikimo tvarkos ir sąlygų aprašo, patvirtinto 2012 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. O3-51 (Žin., 2012, Nr. 34-1698), 1 priede esantį užpildytą klausimyną dėl perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimo.
  Juridinis asmuo, siekiantis verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama skirstymo veikla, turi pateikti:
 1. kolegialių organų darbo reglamentus, jeigu jie yra;
 2. grupių, su kuriomis juridinis asmuo konsoliduotas pagal tarptautinius apskaitos standartus, sąrašą (dėl kiekvienos iš šių grupių – įmonių, besiverčiančių bent viena iš šių veiklų: elektros gamybos, perdavimo, tiekimo, sąrašą ir šių įmonių kolegialių valdymo organų narių sąrašą);
 3. dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą (su balsavimo duomenimis), kuriuo skiriami šio juridinio asmens kolegialaus valdymo organo nariai;
 4. dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą, kuriuo skiriamas šio juridinio asmens vadovas;
 5. visas taisykles ir procedūras, pagal kurias veikia valdymo organai, atstovaujantys juridiniam asmeniui;
 6. kolegialių organų narių sąrašą, informaciją apie vadovą ir kitus asmenis, teisėtai atstovaujančius šiam juridiniam asmeniui (dėl kiekvieno iš jų – kitos profesinės veiklos apibūdinimą ir deklaraciją, kad jie nėra šio juridinio asmens kolegialaus organo nariai ar vadovai įmonės, vykdančios elektros energijos gamybos, tiekimo, perdavimo veiklas).
  Įsteigtas Lietuvos Respublikoje kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, siekiantis verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama skirstymo veikla, turi pateikti:
 1. padalinį įsteigusio juridinio asmens kolegialių organų darbo reglamentus, jeigu jie yra;
 2. grupių, su kuriomis padalinį įsteigęs juridinis asmuo konsoliduotas pagal tarptautinius apskaitos standartus, sąrašą (dėl kiekvienos iš šių grupių – įmonių, besiverčiančių bent viena iš šių veiklų: elektros gamybos, perdavimo, tiekimo, sąrašą ir šių įmonių kolegialių valdymo organų narių sąrašą);
 3. padalinį įsteigusio juridinio asmens dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą (su balsavimo duomenimis), kuriuo skiriami šio juridinio asmens kolegialaus valdymo organo nariai;
 4. padalinį įsteigusio juridinio asmens dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą, kuriuo skiriamas šio juridinio asmens vadovas;
 5. visas taisykles ir procedūras, pagal kurias veikia valdymo organai, atstovaujantys padaliniui ir jį įsteigusiam juridiniam asmeniui;
 6. kolegialių organų narių sąrašą, informaciją apie vadovą ir kitus asmenis, teisėtai atstovaujančius padaliniui ir jį įsteigusiam juridiniam asmeniui (dėl kiekvieno iš jų – kitos profesinės veiklos apibūdinimą ir deklaraciją, kad jie nėra šio juridinio asmens kolegialaus organo nariai ar vadovai įmonės, vykdančios elektros energijos gamybos, tiekimo, perdavimo veiklas).
  Juridinis ar fizinis asmuo, ketinantis verstis nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla, pranešime turi nurodyti:
 1. nepriklausomo tiekėjo (juridinio asmens) pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinės adresą, telefono ir fakso numerius, elektroninio pašto adresą, interneto svetainė (jeigu tokia yra) arba tiekėjo (fizinio asmens) vardą ir pavardę, asmens kodą (jeigu toks yra), adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, interneto svetainę (jeigu tokia yra);
 2. informaciją apie vykdomą ūkinę komercinę veiklą Lietuvos Respublikoje ir (ar) kitose valstybėse narėse, jei tokia veikla yra vykdoma;
 3. planuojamą veiklos pradžią;
 4. informaciją apie tai, ar nepriklausomas tiekėjas pageidauja gauti Tarybos rašytinį patvirtinimą (leidimą vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą) apie jo vertimąsi nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla;
 5. informaciją apie darbuotojus, kai asmuo yra juridinis asmuo, ir (ar) įgaliotus asmenis, paskirtus leidimu reguliuojamai veiklai vykdyti ir ataskaitoms rengti, atskirai veiklos apskaitai tvarkyti, informacijai bei konsultacijoms teikti, taip pat skundams dėl vykdomos veiklos sąlygų nagrinėti;
 6. veiklos valstybės kompetentingos institucijos išduotus dokumentus, patvirtinančius tinkamą ūkinės komercinės veiklos įregistravimą (išskyrus Lietuvos Respublikoje ūkinę komercinę veiklą vykdančius asmenis);
 7. dvejų paskutinių ataskaitinių finansinių metų balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų duomenis, jei buvo vykdoma ūkinė komercinė veikla (kai asmuo yra juridinis asmuo).
  energijos išteklių biržos operatoriaus  veiklą siekianti vykdyti energetikos įmonė turi pateikti:
 1. dalyvių, turinčių daugiau kaip 1/10 balsų dalyvių susirinkime, sąrašą (nurodant kiekvieno dalyvio turimų balsų skaičių);
 2. paaiškinimą, kaip yra užtikrintas Energijos išteklių rinkos įstatyme nustatytas privalomas reikalavimas dėl valstybės turimos tiesioginės ar netiesioginės, per kitus asmenis, energijos išteklių biržos operatoriaus kontrolės, ir tokią kontrolę patvirtinančius dokumentus;
 3. dalyvių ir (ar) kitų asmenų, kurie įmonę kontroliuoja netiesiogiai, per dalyvius, vykdančių veiklą energetikos sektoriuje, sąrašą (nurodant turimais duomenimis jų veiklos energetikos sektoriuje pobūdį ir turimas licencijas, leidimus ar kitu teisės aktuose nustatytu pagrindu suteikiamas teises vykdyti veiklą energetikos sektoriuje);
 4. paaiškinimą dėl dalyvių ir (ar) kitų asmenų, kurie įmonę kontroliuoja netiesiogiai, per dalyvius, vykdomos prekybos energijos išteklių biržoje arba patvirtinimą, kad įmonės dalyviai ir (ar) kiti jos nurodyti asmenys tokios prekybos nevykdo;
 5. dalyvių balsavimo sutartį ar įmonės vadovo patvirtinimą, kad tokia sutartis nesudaryta;
 6. paaiškinimą dėl nustatytų apribojimų įmonės dalyviams naudotis balsavimo teisėmis ir (ar) skirti įmonės priežiūros organų, valdymo organų ir administracijos narius ir tokius apribojimus patvirtinančių dokumentų nuorašus, patvirtintus antspaudu, jeigu privaloma jį turėti, ir vadovo parašu;
 7. patvirtinimą, kad įmonės kolegialių organų nariai, vadovas, vadovo pavaduotojai ir struktūrinių padalinių vadovai atitinka Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme nustatytus nepriekaištingos reputacijos kriterijus;
 8. paaiškinimą apie įmonės vadovo patirtį (nurodo duomenis apie jo išsilavinimą, darbo patirtį energetikos, ekonomikos, finansų ir (ar) vadybos srityse, taip pat kitą reikšmingą profesinės veiklos informaciją);
 9. paaiškinimą apie jo vykdomą veiklą energetikos sektoriuje (nurodant veiklos pobūdį ir turimas licencijas, leidimus ar kitu teisės aktuose nustatytu pagrindu suteikiamas teises vykdyti veiklą energetikos sektoriuje).
  geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą siekiantis vykdyti juridinis asmuo turi pateikti:
 1. nuosavybės teise priklausančios ar kitaip teisėtai valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros (statiniai, įrenginiai, komunikacijos, vandens ėmimo, gerinimo įrenginiai, siurblinės, vamzdynai, šuliniai, nuotekų surinkimo, laikymo, transportavimo, valymo, tyrimų įrenginiai ir kiti objektai) sąrašą su techniniais rodikliais;
 2. dokumentus (geriamojo vandens tiekėjo vykdomos geriamojo vandens programinės priežiūros paskutiniojo ataskaitinio laikotarpio metinę ataskaitą, per paskutinius metus iki kreipimosi dėl licencijos atliktų geriamojo vandens laboratorinių tyrimų protokolus (ne mažiau kaip po du, atliktus pagal programinės priežiūros programą ir nuolatinės priežiūros programą) arba šių tyrimų suvestinę), patvirtinančius, kad tiekiamas geriamasis vanduo atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytus geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus. Kai yra rodiklių, neatitinkančių geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimų, kartu pateikti Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo 10 straipsnyje nurodytos institucijos sprendimą, leidžiantį ribotą laikotarpį tiekti geriamąjį vandenį, kuriame vienas ar keli rodikliai neatitinka higienos normų;
 3. dokumentus (paskutinio ataskaitinio laikotarpio nuotekų tvarkymo apskaitos metinę ataskaitą), patvirtinančius, kad nuotekų tvarkymas atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatytus reikalavimus.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą gaunami iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos duomenų bazės.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Tarybos Dujų ir elektros departamento, Šilumos ir vandens departamento specialistai, kurių kontaktinė informacija skelbiama Tarybos internetinėje svetainėje adresu http://www.vert.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai .

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Informacija bus atnaujinta artimiausiu metu.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Licencija/leidimas išduodama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo. Jeigu pateikti ne visi duomenys ar dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų duomenų ar dokumentų pateikimo dienos.

Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus licencijos išdavimo procedūra ir galutinis Tarybos sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Europos Komisijos nuomonei pateikti nustatyto laiko pabaigos (Europos Komisija per 2 mėnesius (jeigu Europos Komisija su prašymu pateikti nuomonę kreipiasi į Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą, – per 4 mėnesius) nuo notifikacijos gavimo pateikia nuomonę dėl Tarybos sprendimo. Tarybos numanomas sprendimas dėl perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimo ir perdavimo licencijos išdavimo priimamas ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo visų dokumentų gavimo ir ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo jo priėmimo notifikuojamas Europos Komisijai).

Sprendimas dėl licencijos gamtinių dujų sektoriuje pakeitimo priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų tinkamai įformintų dokumentų pateikimo dienos, o sprendimas dėl licencijos gamtinių dujų sektoriuje patikslinimo - ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, gavimo Taryboje.

Licencijos gamtinių dujų ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuose dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų dokumentų, kurių reikia licencijos dublikatui išduoti, gavimo Taryboje.

Sprendimas dėl licencijos galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo gamtinių dujų sektoriuje (kai veikla netikrinama) priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po to, kai gaunamas atitinkamas prašymas.

Sprendimas dėl licencijos pakeitimo elektros energetikos sektoriuje priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų dokumentų, kurių reikia licencijai pakeisti, įregistravimo Taryboje, o sprendimas dėl licencijos patikslinimo - ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sužinojimo apie netikslius įrašus išduotoje licencijoje.

Licencijos elektros energetikos ir energijos išteklių rinkos sektoriuje dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų dokumentų, kurių reikia licencijos dublikatui išduoti, įregistravimo Taryboje. Leidimo vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą dublikatas išduodamas per 10 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų, kurių reikia leidimo dublikatui išduoti įregistravimo Taryboje.

Sprendimas dėl licencijos galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo elektros energetikos sektoriuje (kai veikla netikrinama) priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po to, kai gaunamas atitinkamas prašymas.

Licencijos šilumos sektoriuje dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo paaiškinimo pateikimo Tarybai.

Sprendimas dėl Tarybos išduotos energijos išteklių biržos operatoriaus licencijos pakeitimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų dokumentų, kurių reikia licencijai pakeisti, įregistravimo Taryboje, o dėl licencijos tikslinimo – per 5 darbo dienas nuo sužinojimo apie netikslius įrašus licencijoje.

Energijos išteklių biržos operatoriaus licencijos dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų dokumentų, kurių reikia licencijos dublikatui išduoti, įregistravimo Taryboj.

Sprendimas dėl energijos išteklių biržos operatoriaus licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo priimamas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo dokumentų, įrodančių, kad nurodyti licencijuojamos veiklos sąlygų ir reikalavimų laikymosi pažeidimai ištaisyti, įregistravimo.

Sprendimas dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencijos pakeitimo priimamas per 30 kalendorinių dienų nuo reikiamų dokumentų gavimo dienos.

Sprendimas dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų, įrodančių, kad nurodyti licencijuojamos veiklos sąlygų ir reikalavimų laikymosi pažeidimai ištaisyti, gavimo.

11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Licencijos verstis gamtinių dujų perdavimo veikla:
išdavimas – 868 Eur;
pakeitimas – 357 Eur;
dublikato išdavimas – 52 Eur;
patikslinimas – 81 Eur.
Licencijos verstis gamtinių dujų skirstymo veikla:
išdavimas – 579 Eur;
pakeitimas – 289 Eur;
dublikato išdavimas – 43 Eur;
patikslinimas – 43 Eur.
Licencijos verstis gamtinių dujų laikymo ir skystinimo veikla:
išdavimas – 579 Eur;
pakeitimas – 289 Eur;
dublikato išdavimas – 43 Eur;
patikslinimas – 43 Eur.
Licencijos verstis gamtinių dujų tiekimo veikla:
išdavimas – 525 Eur;
pakeitimas – 289 Eur;
dublikato išdavimas – 43 Eur;
patikslinimas – 43 Eur.
Licencijos verstis gamtinių dujų rinkos operatoriaus veikla:
išdavimas – 674 Eur;
pakeitimas – 357 Eur;
dublikato išdavimas – 52 Eur;
patikslinimas – 81 Eur.
Licencijos verstis elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo veikla:
išdavimas – 579 Eur;
pakeitimas – 289 Eur;
patikslinimas – 289 Eur;
dublikato išdavimas – 43 Eur.
Licencijos verstis šilumos tiekimo veikla:
išdavimas – 579 Eur;
pakeitimas/patikslinimas/dublikato išdavimas – 43 Eur.
Licencijos verstis energijos išteklių biržos operatoriaus veikla:
išdavimas – 709 Eur;
galiojimo pratęsimas – 709 Eur;
pakeitimas – 83 Eur;
dublikato išdavimas – 52 Eur.
Licencija verstis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla:
išdavimas – 579 Eur;
pakeitimas – 289 Eur;
dublikato išdavimas – 43 Eur.
Leidimo vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą:
išdavimas – 12 Eur;
pakeitimas – 12 Eur;
dublikato išdavimas – 12 Eur.

12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma patvirtinta 2011 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. O3-400 „Dėl prašymo išduoti, pakeisti, patikslinti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, formos patvirtinimo".

Siekiant gauti leidimą (rašytinį patvirtinimą) verstis nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla, Tarybai pateikiamas laisvos formos pranešimas, kuriame pateikiama Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių 27 punkte nurodyta informacija.

13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Informaciją apie administracinę paslaugą galima rasti viešoje interneto svetainėje, kurią administruoja Taryba (www.regula.lt). Dokumentams apdoroti Taryboje naudojama kompiuterizuota dokumentų valdymo sistema. Visus dokumentus ir duomenis, reikalingus licencijai ar jos dublikatui gauti, licencijai pakeisti, patikslinti, galima pateikti naudojantis Verslo vartų pranešimų dėžute.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga galutinė.

Taryba, gavusi dokumentus, patikrina, ar šie dokumentai ir juose esanti informacija atitinka licencijų išdavimo sąlygas ir ar pareiškėjas atitinka nustatytus reikalavimus.

Jeigu pareiškėjas pateikia neišsamų ar netinkamai įformintą prašymą arba pateikia ne visus dokumentus ar informaciją, kurių reikia licencijai/leidimo išduoti, Taryba per 5 darbo dienas (sprendžiant klausimą dėl licencijos išdavimo šilumos tiekimo sektoriuje siekiančiai veikti energetikos įmonei – per 15 kalendorinių dienų) nuo tokio prašymo gavimo praneša pareiškėjui apie būtinybę pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Energetikos įmonių prašymų dėl licencijos išdavimo (pakeitimo) nagrinėjimo paslaugos teikimo aprašymas saugomas 1.2 byloje (pagal Tarybos dokumentacijos planą).