Įeiti
Publikuota: 2014.02.17. Atnaujinta: 2019.06.28

3. Informacijos teikimas ir konsultavimas


Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas 3
2.Administracinės paslaugos versija3
3.Administracinės paslaugos pavadinimas Asmenų informavimas ir konsultavimas Tarybos kompetencijai priklausančiais klausimais.
4.Administracinės paslaugos apibūdinimas

Taryba teikia informaciją ir konsultuoja asmenisTarybos kompetencijos klausimais, susijusiais su Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatomis, išskyrus klausimus, susijusius su šio įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatomis, kurių priežiūra ir įgyvendinimas pagal šių teisės aktų nustatytą kompetenciją priklauso kitoms valstybės institucijoms.

Prašymai gali būti teikiami žodžiu (telefonu ar tiesiogiai pareiškėjui atvykus į Tarybą), siunčiami paštu ar per pasiuntinį arba elektroninėmis priemonėmis, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją. Žodiniai prašymai telefonu arba pareiškėjui atvykus į įstaigą gali būti pateikiami tais atvejais, kai pareiškėjas pageidauja gauti informaciją žodžiu arba susipažinti su dokumentu, neprašydamas to dokumento kopijos, kai informaciją ar konsultaciją galima pateikti tuoj pat.

Atsakymas valstybine kalba pareiškėjui įteikiamas tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu (asmeniui atvykus į Tarybą, telefonu, siunčiama paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu).  Prireikus į prašymą gali būti atsakoma ne valstybine kalba, kai vadovaudamasi tarptautinės teisės aktais prašymą pateikia užsienio valstybės institucija, kitas užsienio subjektas ar tarptautinė organizacija.

5.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

Asmenų prašymo nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875;

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.

6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas turi pateikti prašymą, kuriame nurodo kokią informaciją ar konsultaciją pageidauja gauti, savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą (jeigu pareiškėjas yra fizinis asmuo) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu pareiškėjas yra juridinis asmuo), duomenis ryšiui palaikyti, pageidaujamą informacijos gavimo būdą ir pasirašyti prašymą.

Jeigu dėl informacijos ar konsultacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, nurodoma atstovo vardas, pavardė, adresas, atstovavimą liudijantis dokumentas bei pareiškėjas, kurio vardu jis kreipiasi. Raštu teikiami prašymai turi būti parašyti valstybine kalba (ši nuostata netaikoma prašymams, siunčiamiems paštu), įskaitomai, ir asmenų pasirašyti.

Asmuo, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtinęs asmens tapatybę, turi teisę gauti informaciją apie save, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus atvejus, kai tokia informacija neteikiama. Kai prašymą pateikti informaciją apie jį asmuo siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Jeigu dėl tokios informacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, jis pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.

7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Informacija ir dokumentais, reikalingais prašymui nagrinėti, disponuoja Taryba. Esant poreikiui, Taryba bendradarbiauja su kitais fiziniais bei juridiniais asmenimis ir gauna iš jų informaciją.
8.Administracinės paslaugos teikėjasTarybos Varotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus bei kitų Tarybos struktūrinių padalinių specialistai, kurių kontaktinė informacija skelbiama Tarybos internetinėje svetainėje adresu http://www.vert.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai/.
9.Administracinės paslaugos vadovasVarotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vedėja Kristina Engelgardt-Tkačuk, tel. ​(8 5) 213 34, el. p. kristina.engelgardt@regula.lt
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Asmeniui atvykus į Tarybą arba pateikus klausimą telefonu, informacija suteikiama iš karto, jeigu klausimo pobūdis nereikalauja išsamesnio nagrinėjimo.

Informacija ar konsultacija raštu pateikiama per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Jeigu prašoma didelės apimties ar sudėtingos informacijos, Tarybos pirmininkas turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų. Apie tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešama pareiškėjui, nurodant pratęsimo priežastis. Jeigu pareiškėjo buvo paprašyta patikslinti ar papildyti prašymą, tai informacijos pateikimo terminas skaičiuojamas nuo patikslinto ar papildyto prašymo gavimo įstaigoje dienos.

Jeigu prašoma informacija yra kitoje įstaigoje arba Taryba nėra įgaliota spręsti prašyme išdėstytų klausimų, Taryba prašymą persiunčia kitai kompetentingai įstaigai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos, ir apie tai per 3 darbo dienas nuo prašymo persiuntimo informuoja pareiškėją. Jei pareiškėjas kreipėsi žodžiu, Taryba iš karto informuoja pareiškėją ir nurodo, į kokią įstaigą pareiškėjas turėtų kreiptis dėl pageidaujamos informacijos ir tos įstaigos duomenis ryšiui palaikyti. Jeigu dalis prašomos informacijos yra Taryboje ir ją galima pateikti atskirai nuo visos prašomos informacijos, Taryba pateikia turimą informaciją, o dėl kitos informacijos dalies persiunčia pareiškėjo prašymą įstaigai, kuri ją turi.

11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma laisva. Jame turi būti nurodyti privalomi rekvizitai ir duomenys, aprašyti 6 punkte.

Rekomenduojamą prašymo formą galima rasti Tarybos interneto svetainėje adresu

http://www.vert.lt/paslaugos/prašymai.

13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąInformaciją apie administracinę paslaugą galima rasti viešoje interneto svetainėje, kurią administruoja Taryba. Dokumentams apdoroti Taryboje naudojama kompiuterizuota dokumentų valdymo sistema.
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Prašymai, kuriuose yra informacijos, susijusios su ypatingais asmens duomenimis (rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, asmens teistumu), persiunčiami nagrinėti kitoms institucijoms tik gavus asmens rašytinį sutikimą.

Taryba gali atsisakyti teikti informaciją, jeigu:

  • pagal asmens prašymą reikėtų sukurti dokumentus ar informacijos rinkmenas ir tai būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis;
  • prašymo turinys yra nekonkretus;
  • tas pats asmuo pakartotinai prašo tos pačios informacijos (išskyrus atvejus, kai nurodomos naujos aplinkybės, sudarančios prašymo pagrindą, arba pateikiami papildomi argumentai, leidžiantys abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu);
  • Taryba tam tikros informacijos rinkimą ir tvarkymą nutraukia pasikeitus Tarybos funkcijoms.

    Atsakymas į prašymą parengiamas dviem egzemplioriais, iš kurių vienas išsiunčiamas (įteikiamas) asmeniui, o kitas lieka Taryboje.
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAsmenų prašymų suteikti informaciją ar konsultaciją nagrinėjimo paslaugos teikimo aprašymas saugomas 1.2 byloje (pagal Tarybos dokumentacijos planą).