Įeiti
Publikuota: 2019.11.19. Atnaujinta: 2020.09.14

Mantas Repečka


2020 m. einamosios užduotys:
 

1. Atstovauti Tarybos poziciją ACER REMIT Policy TF, ACER REMIT MDR SC, ACER Market Monitoring Standing Committee, Nord Pool REMIT ir (ar) Transparency, Electricity Balancing TF bei pagal poreikį CEER darbo grupių susitikimuose ir (ar) telefoninėse konferencijose, teikiant pastabas, pasiūlymus.

2. Pateikti pastabas ir (ar) patvirtinti / suderinti Tarybos posėdyje tinklų kodeksuose, kituose teisės aktuose, Tarybos veiklos plane ir (ar) duomenų valdymo sistemoje „Avilys“ nustatytais terminais įgyvendinamuosius teisės aktus, valstybės tarnautojui priskirtus duomenų valdymo sistemoje „Avilys“.

3. Parengti pažymą ir nutarimo projektą dėl naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis kainos 2021 m. nustatymo.

4.Atlikti tyrimą dėl 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo galimo pažeidimo (neįprastai mažos kainos, STR NP003960).

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 • Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 • Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

 • Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.

 • Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

 • Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 • Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

 • Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 • Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 • Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

 • Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 • Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 • Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

 • Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

 • Analizuoja perdavimo sistemos operatoriaus pateiktus dokumentus Tarybos derinimui ar tvirtinimui pagal Europos Sąjungos teisės aktų (reglamentų, tinklų kodeksų ir kt.) gamtinių dujų ir elektros energetikos sektoriuose nuostatas, pagal poreikį teikia pastabas dėl jų bei rengia ir teikia medžiagą Tarybos posėdžiams.

 • Bendradarbiauja su kitų šalių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis Baltijos regiono elektros energetikos ir gamtinių dujų rinkos formavimo klausimais.

 • Atstovauja Tarybos poziciją Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros ir Europos energetikos reguliuotojų tarybos priskirtų darbo grupių veikloje.

 • Pagal poreikį atlieka elektros energetikos sektoriaus įmonių planinius ir neplaninius patikrinimus bei teikia išvadas dėl elektros energetikos sektoriaus įmonių veiklos atitikimo teisės aktų reikalavimams.

 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija. 

 • Studijų kryptis – ekonomika (arba) elektros inžinerija (arba) statistika (arba) teisė.

 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija. 

 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

 • Darbo patirtis – analitinio darbo patirtis.

 • Darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai. 

 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: kalba – anglų.

 • Kalbos mokėjimo lygis – B2.

 • Atitikimas kitiems reikalavimams: gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.