Įeiti
Publikuoti: 2020-02-03. Atnaujinta: 2022-02-10

Andrius Daščioras


2022 m. metinės veiklos užduotys:

1 užduotis: Užtikrinti, kad būtų parengti Tarybos rinkos priežiūros informacinės sistemos galimybių studijos (įtraukta į Tarybos pirkimų planą)  pirkimo dokumentai ir inicijuotas pirkimas.

2 užduotis: Įvertinti poreikį Tarybos Techninės priežiūros departamente formuoti kompetencijų centrą skirtą vertinti ir/ar tikrinti sudėtingų energetikos objektų ir įrenginių projektinius sprendinius, statybos ar įrengimo etapus ir techninę būklę bei atitiktį teisės aktų reikalavimams eksploatavimo metu. Esant tokiam poreikiui, apsibrėžti kriterijus, kas laikytina sudėtingais energetiniais objektais ir įrenginiais, taip pat nustatyti kompetencijų centro formatą.

3 užduotis: Inicijuoti Tarybos Techninės priežiūros departamento atliekamų planinių patikrinimų planavimo gairių parengimą ir susiderinimą su Tarybos nariais.​

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui.
 • Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
 • Organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Departamento struktūrinių padalinių, atsakingų už energetikos objektų, energetikos įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo patikimumą bei vartojimo efektyvumą, paskirsto užduotis Departamento darbuotojams bei sprendžia klausimus, susijusius su Departamento veikla.
 • Organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų, reglamentuojančių energetikos (elektros, dujų, šilumos ir naftos) veiklą, projektų rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis; kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka teisės aktų nuostatas ir reikalavimus.
 • Bendradarbiauja su kitų institucijų, įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, žiniasklaida, aiškinant ir tobulinant techninio reguliavimo, kainodaros, priežiūros, licencijavimo ir kitus principus.
 • Derina Departamento struktūrinių padalinių parengtą medžiagą Tarybos posėdžiams, esant poreikiui pristato Departamento struktūrinių padalinių išvadas bei nutarimų projektus, užtikrinant tinkamą Departamento funkcijų vykdymą.
Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Studijų kryptis – elektros inžinerija.
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.
 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Darbo patirties sritis – energetikos srityje.
 • Darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 4 metai.
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: kalba - anglų.
 • Kalbos mokėjimo lygis – B1.
 • Atitikimas kitiems reikalavimams: atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.