Įeiti
Publikuoti: 2020-02-03. Atnaujinta: 2020-02-03

Eglė Juozėnaitė


Darbuotoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

 • Turėti aukštąjį universitetinį komunikacijos arba žurnalistikos krypties išsilavinimą.
 • Turėti darbo patirties rengiant straipsnius ir pranešimus žiniasklaidai.
 • Turėti darbo patirties redaguojant tekstus, dokumentus, tikrinant jų atitiktį raštvedybos ir kalbos kultūros reikalavimams.
 • Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, labai gerai išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarybos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais skyriui priskirtų funkcijų vykdymą.

Darbuotoja atlieka šias funkcijas:

 • Rengia ir vizualizuoja viešąją informaciją apie Tarybos veiklą bei priimtus sprendimus.
 • Rengia spaudos konferencijas, planuoja susitikimus su žiniasklaidos atstovais.
 • Vykdo Tarybos interneto svetainės ir vidinės interneto svetainės (intraneto) informacijos pildymo, atnaujinimo ir tobulinimo funkcijas.
 • Teikia pasiūlymus dėl bendradarbiavimo institucijos viduje.
 • Teikia pasiūlymus dėl vidinės komunikacijos strategijos, organizuoja vidinius mokymus bei renginius.
 • Atlieka Tarybos socialinių tinklų informacijos pildymo ir atnaujinimo funkcijas, teikia siūlymus sistemos tobulinimui.
 • Sudaro Tarybos interneto svetainėje skelbtinos informacijos grafiką.
 • Tikrina ir didina svetainės lankomumą įvairių socialinių tinklų, socialinių žymų bei forumų pagalba.
 • Užtikrina svetainės atitikimą valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų Bendriesiems reikalavimams.
 • Bendradarbiauja su suinteresuotomis institucijomis svetainės modernizavimo ir tobulinimo klausimais.
 • Tikrina rengiamų tekstų, dokumentų atitiktį raštvedybos ir kalbos kultūros taisyklių reikalavimams.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Skyriaus uždaviniai ir Tarybos strateginiai tikslai.