Įeiti
Publikuoti: 2020-02-13. Atnaujinta: 2020-02-13

Gintautas Birmanas


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį energetikos krypties išsilavinimą.
 • Turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį šilumos energetikos sektoriuje.
 • Būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais, Tarybos priimtais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šilumos ir dujų energetikos sektorius, bei teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, procesinę, civilinę ir administracinę teisę, gebėti juos taikyti praktiškai.
 • Žinoti efektyvius šilumos energijos gamybos ir vartojimo būdus ir technologijas, dujų vartojimo būdus ir technologijas.
 • Gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 • Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
 • Būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai.
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word", „MS Outlook", „Internet Explorer".
 • Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Kontroliuoja energetikos objektų, šilumos, dujų įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, dujų įrenginių įrengimą ir eksploatavimą, šilumos energijos gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo ir vartojimo efektyvumą bei duoda nurodymus pašalinti pastebėtus trūkumus. Atlieka administracinio nusižengimo tyrimą ir surašo administracinio nusižengimo protokolą.
 • Atlieka norminiuose teisės aktuose nustatytų šilumos energijos bei gamtinių dujų kokybės reikalavimų kontrolę.
 • Dalyvauja tikrinant naujai statomų ar rekonstruojamų energetikos objektų (statinių) projektus.
 • Pagal Tarybos kompetenciją tikrina energetikos objektų (statinių) ir kitų statinių su energetikos inžinerinėmis sistemomis ir energetikos įrenginiais (šilumos ir dujų) atitiktį statinio projektui, nustato ar tinkamai įvykdyti statinio projekto sprendimai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams, ir įvertina statinio energetinių įrenginių tinkamumą naudoti. Dalyvauja kitų valstybės institucijų sudarytų statybos užbaigimo komisijų darbe.
 • Pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims bei sprendžia ginčus šilumos, dujų sektorių klausimais.
 • Tikrina energetikos įmonių valstybės institucijoms teikiamą informaciją, saugo valstybės, tarnybos ir komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužino vykdydamas šilumos, dujų įrenginių valstybinę kontrolę.
 • Tiria energetikos objektų, šilumos, dujų įrenginių avarijas ir jų darbo sutrikimus.
 • Dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, buityje, susijusius su šilumos, dujų energijos vartojimu.
 • Atlieka energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo kontrolė, taip pat norminiuose teisės aktuose nustatytų energijos ir energijos išteklių kokybės reikalavimų laikymosi kontrolė.
 • Ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, energijos taupymo paslaugų teikimo. taip pat nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi.
 • Tikrina ūkio subjektų, pateikusių prašymus gauti energetikos (šilumos, dujų) įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo atestatą, pasiruošimą atlikti šių įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo darbus ir rengia nustatytos formos išvadas.
 • Kontroliuoja, kaip laikomasi energetikos (šilumos, dujų) įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo atestatuose nustatytos veiklos sąlygų. Esant norminių teisės aktų pažeidimams, teikia siūlymus sustabdyti ar panaikinti atestatų galiojimą ūkio subjektams, atliekantiems energetikos objektų, šilumos įrenginių bandymo, matavimų, paleidimo ir derinimo, remonto, technologinio valdymo ir kitus įrengimo ir (ar) eksploatavimo darbus.
 • Teikia išvadas įgaliotoms institucijoms dėl ypatingų statinių šilumos, dujų įrenginių projektavimo ir montavimo darbų atestatų išdavimo, pagal Tarybos kompetenciją kontroliuoja, kaip laikomasi šiuose atestatuose nustatytų veiklos sąlygų.
 • Kontroliuoja elektrinių, elektros energijos gamybai naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, kuro balansą, tikrina gamintojų teikiamos informacijos apie elektros energijos gamybą, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tikrumą.
 • Pagal Tarybos kompetenciją kontroliuoja norminiuose teisės aktuose nustatytų statinių saugos ir paskirties reikalavimų laikymąsi, įrengiant (statant) ir rekonstruojant energetikos objektus ir šilumos ir dujų (skirstomųjų ir pastatų dujų sistemų) įrenginius bei įvertina ar jie atitinka projektą.
 • Kontroliuoja, kaip tikrinamas šilumos generatorių efektyvumas, tikrina šilumos bei karšto vandens tiekimo sistemų izoliacijos būklę nepramoninės paskirties pastatuose.
 • Kontroliuoja teisės aktų nustatytas energijos išteklių ir energijos tiekimo ir vartojimo apribojimo priemones, kai šalyje įvedama ekstremali energetikos padėtis.
 • Periodiškai tikrina, ar daugiabučių namų šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos atitinka privalomuosius reikalavimus.
 • Dalyvauja rengiant pastabas teisės aktų projektams, susijusiems su dujų, šilumos įrenginių projektavimu, įrengimu, gamyba, eksploatavimu, šilumos, dujų tiekimu ir vartojimu.
 • Teikia išvadas dėl dujų prekybos vietų ir sandėlių atitikimo teisės aktų nustatytiems techninės saugos reikalavimams.
 • Planuoja savo darbą ir atsiskaito už jį Tarybos nustatyta tvarka.
 • Kaupia, sistemina ir įvertina informaciją apie šildymo ir oro kondicionavimo sistemų, energinio efektyvumo tikrinimą bei alternatyvių priemonių taikymą.
 • Rengia Skyriaus energetikos objektų ir įrenginių patikrinimo plano projektą ir teikia jį derinti skyriaus vedėjui.
 • Kaupia, sistemina ir įvertina informaciją ūkio subjektų, kurių priežiūrai taikomos atitikties deklaracijos.
 • Organizuoja ir kontroliuoja pastatų energetinių  sistemų energetinio efektyvumo didinimo procesus.
 • Kontroliuoja pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais ir (ar) pastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji gali didesnė kaip 12 kW, tikrinimo procesą.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.