Įeiti
Publikuota: 2019.07.03. Atnaujinta: 2020.04.23

Irena Zaliauskienė


2020 m. einamosios užduotys:

1. Teikti pasiūlymus Energetikos ministerijai dėl Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatų, patvirtintų Energetikos ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1-80, tobulinimo, įvertinant po 2019 m. liepos 2 d. reorganizacijos įvykusius pokyčius, susijusius su Tarybos veiklos vykdymo nepriklausomumo principais, sprendimų priėmimu, kt. Tarybos veiklos aspektais.

2. Parengti Tarybos skyriams skirtas Teisės aktų rengimo rekomendacijas.

3. Užtikrinti nuolatinę teisėkūros naujienų stebėseną.

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

• Tikrina, ar teikiami svarstyti Tarybos posėdžiuose nutarimų (norminių teisės aktų) projektai, taip pat Tarybos pirmininko įsakymų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei teikia išvadas dėl jų.
• Pagal Skyriaus kompetenciją rengia atsakymų į asmenų, institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų paklausimus, prašymus ir (ar) skundus projektus; rengia teisės aktų, kitų dokumentų projektus; nagrinėja ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl kitų institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų; analizuoja ir vertina kitų Tarybos struktūrinių padalinių rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų atitikimą Lietuvos Respublikos įstatymams bei teikia išvadas dėl jų.
• Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Tarybos posėdžiuose, pasitarimuose, organizuojamuose interesantų priėmimuose Taryboje, vykstančiuose skyriuose jų kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti, kad prireikus būtų teikiamos teisinės konsultacijos.
• Teikia metodinę ir praktinę pagalbą teisė aktų rengimo ir juridinės technikos klausimais, teisinio pobūdžio išvadas ir (ar) konsultacijas darbo teisės bei kitais klausimais Tarybos pirmininkui, Tarybos nariams bei Tarybos darbuotojams.
• Atstovauja Tarybai (pagal pavedimą ar įgaliojimą) teismuose, nagrinėjant pareiškėjų skundus dėl norminių teisės aktų atitikties aukštesnės teisinės galios teisės aktams ir bylose, kuriose Taryba teikia išvadas, pataria dėl tokio pobūdžio bylų vedimo, procesinių dokumentų rengimo bei rengia su tuo susijusius procesinius dokumentus, taip pat pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Tarybai valstybės, savivaldybių institucijose ir kitose įstaigose, institucijose ir (ar) organizacijose;
• Analizuoja, prireikus rengia sutarčių, susijusių su Tarybos veikla, projektus, siekiant užtikrinti tinkamą Tarybos interesų atstovavimą sutartiniuose santykiuose.
• Rengia pažymas, Tarybos nutarimų (norminių teisės aktų) projektus Skyriaus kompetencijos klausimais ir teikia juos Tarybos posėdžiui, kad būtų tinkamai įgyvendinamos Tarybos funkcijos.
• Skyriaus vedėjo pavedimu užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Tarybos nutarimų ir (ar) kitų teisės aktų, susijusių su Tarybai spręsti paskirtais klausimais, vykdymą.
• Rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus; teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus Skyriaus veiklos klausimais; teikia ir (ar) keičiasi reikalinga informacija su Europos Sąjungos institucijomis, kitų valstybių institucijomis ir (ar) tarptautinėmis organizacijomis, kad pagal Skyriaus kompetenciją būtų suteikta informacija Tarybos teisinės veiklos klausimais.
• Prireikus dalyvauja Tarybos pirmininko įsakymu sudarytų komisijų darbe, kad pagal Skyriaus kompetenciją būtų suteikta informacija teisiniais Tarybos veiklos klausimais.
• Prireikus rengia dokumentus pirkimams, atsižvelgiant į Skyriui priskirtas funkcijas.
• Dalyvauja rengiant Skyriaus metinį veiklos planą ir metinę veiklos ataskaitą, kad būtų įvertintas Skyriaus veiklos efektyvumas.
• Prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, kad būtų užtikrintas tinkamas Skyriaus funkcijų vykdymas.
• Prireikus formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Tarybos archyvui, kad būtų užtikrinami raštvedybą ir archyvavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba vientisųjų teisės studijų magistro kvalifikacinį laipsnį).
• Turėti ne mažesnę kaip 2 metų teisinio darbo patirtį ir ne mažesnę nei 1 metų praktinio darbo patirtį, atstovaujant teismuose.
• Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, Tarybos veiklą, orientuotis Lietuvos teisinėje sistemoje, būti susipažinęs su Lietuvos teismų praktika.
• Išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, teismo procesiniams dokumentams keliamus reikalavimus.
• Gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
• Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, savarankiškai pasirinkti problemos sprendimo būdus, darbo metodus.
• Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“.