Įeiti

Karolis Demšė


2020 m. einamosios užduotys:

1. Parengti Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių, jų įvertinimo tvarkos aprašo pakeitimo projektą.

2. Atlikti gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų kokybės rodiklių stebėseną ir vertinimą dėl gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių nustatymo naujam kainų reguliavimo periodui.

3. Parengti sprendimų projektus dėl gamtinių dujų įmonių paslaugų pajamų viršutinių ribų, konkrečių kainų, centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų ir tarifų buitiniams vartotojams nustatymo.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą (ekonomikos ar vadybos ar verslo bakalauras).
 • Turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį energetikos kainodaros srityje.
  Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Tarybai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sektoriaus reguliavimą.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
  Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles.

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 • Pagal Tarybos patvirtintą metodiką skaičiuoja ir koreguoja reguliuojamų gamtinių dujų kainų ir (ar) pajamų viršutines ribas, rengia pažymas ir nutarimo projektus Tarybos posėdžiams, siekiant nustatyti gamtinių dujų paslaugų būtinąsias sąnaudas ir jomis pagrįstas kainas.
 •  Nagrinėja, tikrina, perskaičiuoja gamtinių dujų įmonių pateiktus konkrečių gamtinių dujų kainų skaičiavimų projektus, rengia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiams, siekiant patikrinti ir nustatyti, ar gamtinių dujų kainos, suskaičiuotos pagal metodikos reikalavimus, yra teisingos bei nediskriminuoja vartotojų.
 • Tikrina, ar gamtinių dujų įmonių pateikta medžiaga atitinka turinį, formą ir pateikimo tvarką reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus, prireikus surenka papildomą dokumentaciją, siekiant nustatyti informacijos patikimumą, teisingumą ir pagrįstumą.
 • Rengia valstybės reguliuojamų kainų centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodikos ir jos pakeitimo projektus ir teikia Tarybai juos tvirtinti. Tobulina šią metodiką bei kontroliuoja jos taikymą.
 • Dalyvauja gamtinių dujų sektoriaus veiklą reglamentuojančių taisyklių ir kitų teisės aktų rengime, siekiant tobulinti reguliuojamų kainų skaičiavimo principus, teikia pastabas dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų.
 • Analizuoja gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikras ir reguliavimo apskaitos sistemos patikras, audito išvadas, kitus Tarybos reguliuojamų gamtinių dujų įmonių veiklos rodiklius ir rengia išvadas Skyriaus vedėjui, kad būtų nustatytos reguliuojamų gamtinių dujų kainų ir paslaugų būtinosios sąnaudos.
 • Vykdo energijos gamintojų ir paskirtojo tiekėjo veiklos parduodant ir įsigyjant suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinajai veiklai užtikrinti reikalingą minimalų metinį dujinamų gamtinių dujų kiekį ir suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo priežiūrą.
 • Vertina dujų įmonių pateiktus investicijų projektus, 10 metų perdavimo ir skirstymo tinklo plėtros planus ir teikia pasiūlymus dėl investicijų projektų bei planų vertinimo, siekiant įgyvendinti Energetikos įstatymo bei Gamtinių dujų įstatymo kainodaros reikalavimus.
 • Prireikus dalyvauja dujų įmonių patikrinimuose, teikia išvadas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą.
 • Formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Tarybos archyvui, kad būtų užtikrintas tinkamas dokumentų Skyriaus veiklos klausimais tvarkymas.
 • Dalyvauja rengiant metinių Skyriaus veiklos ataskaitų, gamtinių dujų tranzito ataskaitų, gamtinių dujų ataskaitų Europos Komisijai projektus.
 • Rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus pagal kompetenciją.
  prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų vykdymas.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.