Įeiti
Publikuoti: 2020-02-13. Atnaujinta: 2021-09-09

Rimgailė BaliūnaitėValstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

 • Koordinuoja arba dalyvauja koordinuojant Departamento darbą tarptautiniais klausimais, siekiant užtikrinti efektyvų Departamentui priskirtų tarptautinių uždavinių ir funkcijų vykdymą.

 • Koordinuoja arba dalyvauja koordinuojant bendradarbiavimą su kitų šalių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis Baltijos regiono elektros energetikos ir gamtinių dujų rinkos formavimo klausimais.

 • Koordinuoja ES teisės aktų (Direktyvų, reglamentų, tinklų kodeksų ir kt.) gamtinių dujų ir elektros energetikos sektoriuose nuostatų įgyvendinimą, atsižvelgiant į nacionalinę specifiką.

 • Atstovauja Tarybos poziciją Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) ir Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) darbo grupių veikloje, siekiant bendradarbiauti su ES šalių reguliavimo institucijomis.

 • Bendradarbiauja su kitų institucijų, reguliuojamų įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, aiškinant ir tobulinant ES teisės aktų (Direktyvų, reglamentų, tinklų kodeksų ir kt.) įgyvendinimą.

 • Koordinuoja gamtinių dujų ir elektros energetikos didmeninės rinkos prekybos biržoje bei pagal dvišalius sandorius analizių atlikimą, gamtinių dujų ir elektros energetikos didmeninės rinkos priežiūros atlikimą ir tikrina tyrimų, analizių išvadas, siekiant nustatyti galimus piktnaudžiavimo ir manipuliavimo rinka pažeidimus, pagal poreikį dalyvauja atliekant tyrimus

 • Koordinuoja arba dalyvauja koordinuojant Lietuvos Respublikos gamtinių dujų ir elektros energetikos įmonių vykdomų gamtinių dujų ir elektros energetikos bendro intereso projektų įgyvendinimo eigą, siekiant užtikrinti bendro intereso projektų užbaigimą teisės aktų nustatytais terminais.

 • Teikia siūlymus struktūrinių padalinių atliekamiems elektros energetikos ir gamtinių dujų rinkų tyrimams, pagal poreikį dalyvauja vykdant elektros energetikos ir gamtinių dujų rinkų tyrimus.

 • Derina pagal Departamento vyriausiajam patarėjui priskirtą kompetenciją Departamento skyrių parengtas pažymas Tarybos posėdžiams, dalyvauja pristatant ar pristato išvadas bei nutarimų projektus, teikia argumentus ir paaiškinimus svarstomais tarptautiniais klausimais, siekiant užtikrinti Tarybos funkcijų įgyvendinimą.

 • Koordinuoja arba dalyvauja koordinuojant pagal Departamento kompetenciją kartu su kitais struktūriniais padaliniais teikiamos statistinės medžiagos bei kitos informacijos, reikalingos ACER ir CEER institucijoms, pateikimą nustatytais terminais.

 • Koordinuoja arba dalyvauja koordinuojant bendradarbiavimą su kitų šalių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis Baltijos regiono elektros energetikos ir gamtinių dujų rinkos formavimo klausimais.

 • Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis pagal šioje pareigybėje numatytas veiklos sritis.

 • Dalyvauja rengiant Departamento metinę veiklos ataskaitą, metinį darbo planą bei strategines veiklos gaires, gamtinių dujų ir elektros energetikos rinkų ataskaitų Europos Komisijai projektus tarptautiniais klausimais.

 • Tarybos pirmininko, kuruojančio Tarybos nario ar Departamento direktoriaus pavedimu atstovauja Tarybai, siekiant pristatyti poziciją tarptautiniais klausimais.

 • Teikia siūlymus Departamento direktoriui dėl savo veiklos ir Tarybos tarptautinių klausimų koordinavimo tobulinimo, kad būtų pasiekti Departamento skyrių tikslai ir uždaviniai.

 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija. 

 • Studijų kryptis – ekonomika (arba) teisė (arba) verslas (arba) vadyba.
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
 • Darbo patirtis – energetikos srityje.
 • Darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai. 
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: kalba – anglų.
 • Kalbos mokėjimo lygis – C1.