Įeiti

Urtė Pavydė


Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

 • tikrina šilumą gaminančių ūkio subjektų pagal Tarybos patvirtintas metodikas pateiktus kainų skaičiavimus, sprendžia apie pateiktos medžiagos tinkamumą tolesniam jos nagrinėjimui, rengia gaminamos šilumos kainų skaičiavimų projektus, teikia Tarybos posėdžiams argumentuotas pažymas ir nutarimų projektus gaminamos šilumos kainų nustatymui ir derinimui tam.
 • nagrinėja šilumos gamybos sąnaudų mažinimo, vietinių ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių vartojimo bei gamybos efektyvumo didinimo klausimus.
 • kontroliuoja Tarybos suderintų ar nustatytų šilumos kainų taikymą.
 • kontroliuoja ar įmonės teisingai skaičiuoja šilumos gamybos kainos kintamosios dedamosios dydį ir kaip taikomos šilumos gamybos kainos.
 • nagrinėja šilumos vartotojų prašymus dėl konkurencinio šilumos vartotojo statuso suteikimo, teikia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiams.
 • nagrinėja nepriklausomų šilumos gamintojų prašymus pripažinti juos nereguliuojamais nepriklausomais šilumos gamintojais, teikia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiams.
 • kaupia, sistemina šilumos gamintojų metinius finansinės veiklos rodiklius, formuoja ir tvarko šių rodiklių duomenų bazę, atlieka įmonių finansinio, vadybinio ir technologinio pajėgumo vertinimą bei teikia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.
 • kaupia, sistemina šilumos gamintojų metinius ūkinės veiklos rodiklius, formuoja ir tvarko šių rodiklių duomenų bazę, dalyvauja atliekant įmonių rodiklių lyginamąją analizę, apibendrina gautus rezultatus ir esant poreikiui parengia išvadas bei teikia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.
 • nagrinėja ūkio subjektų paklausimus dėl prisijungimo ir naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų, siekiant visiems ūkio subjektams užtikrinti skaidrias ir nediskriminacines prisijungimo ir naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygas.
 • nagrinėja ūkio subjektų paklausimus dėl šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų taikymo, dėl privalomos šilumos gamybos kainodaros taikymo.
 • rengia atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus bei raštus šilumos kainodaros klausimais.
 • dalyvauja išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėjant ginčus tarp reguliuojamų ūkio subjektų dėl skundžiamos įmonės veiklos ar neveikimo perduodant, laikant energiją, teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, prisijungimo, energijos ir išteklių tiekimo srautų balansavimo, šilumos supirkimo, kainų ir tarifų taikymo, ir teikia siūlymus rengiamoms Tarybos posėdžiui pažymoms bei nutarimo projektams.
 • pagal savo kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, savivaldybėms ir kitoms institucijoms gaminamos šilumos kainų taikymo ir kitais klausimais, siekiant užtikrinti Tarybos patvirtintų metodikų įgyvendinimą ir suteikti informaciją pagal kompetenciją.
 • dalyvauja Tarybos posėdžiuose bei pasitarimuose tam, kad pristatytų Skyriaus išvadas bei nutarimų projektus.
 • dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla, siekiant tobulinti Skyriaus veiklą reglamentuojančius teisės aktus.
 • bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis teikiant, analizuojant bei apibendrinant finansinius-ūkinius duomenis apie reguliuojamą šilumos ūkį. rengia apibendrintas apžvalgas apie šilumos ūkio reguliavimo tendencijas skyriaus vedėjui, kad būtų perimta ir taikoma geroji užsienio šalių patirtis šilumos gamybos sektoriaus kainodaroje.
 • prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, siekiant užtikrinti Skyriaus funkcijų vykdymą.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
 • turėti darbo patirties kainodaros srityje.
 • būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Tarybos veiklą, valstybės tarnybą, įmonių veiklą, finansų sistemos reguliavimą.
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų rengimo taisykles.