Įeiti
Publikuota: 2019.07.03. Atnaujinta: 2020.09.11

Violeta Pavasarytė


2020 m. einamosios užduotys:
 
1.  Siekiant suvienyti darbuotojus ir didinti jų lojalumą Tarybai, suorganizuoti renginį, kuriame galėtų dalyvauti visi Tarybos darbuotojai.

2.  Parengti Vidaus darbo tvarkos taisyklių pakeitimo projektą, atsižvelgiant į pasikeitusį teisinį reglamentavimą, suorganizuoti informavimo ir konsultavimosi procedūras su Darbo taryba ir Profesine sąjunga, ir pateikti Tarybos pirmininkui tvirtinti.

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas: 

 • Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
 • Dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Kuria ir įgyvendina personalo skatinimo ir motyvacijos sistemą arba prireikus koordinuoja personalo skatinimo ir motyvacijos sistemos kūrimą ir įgyvendinimą.
 • Organizuoja personalo atranką, perkėlimą, atleidimą arba prireikus koordinuoja personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą.
 • Organizuoja personalo mokymus ir kvalifikacijos kėlimą arba prireikus koordinuoja personalo mokymų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimą.
 • Organizuoja personalo vertinimą ir kompetencijų nustatymą arba prireikus koordinuoja personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą.
 • Rengia ir teikia informaciją sudėtingais personalo valdymo klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos sudėtingais personalo valdymo klausimais rengimą ir teikimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais.
 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą.
 • Tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje.
 • Vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą.
 • Formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui personalo asmens ir kitas archyvines bylas.
 • Vykdo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi kontrolę.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Studijų kryptis – teisė (arba) žmonių išteklių vadyba.
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
 • Darbo patirtis – personalo srities patirtis.
 • Darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai. 
 • Atitikimas kitiems reikalavimams: gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.