Įeiti
Publikuoti: 2015-08-19. Atnaujinta: 2022-02-10

Aivaras Ciesiūnas


2022 m. metinės veiklos užduotys:

1 užduotis: Užtikrinti, kad pagal Tarybos 2022 m. veiklos planą laiku ir kokybiškai, Tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka būtų parengti, suderinti ir pateikti Tarybos posėdžiui perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų nustatymo, karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo, investicijų derinimo ir šilumos tiekimo licencijų išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo, priskirtų Šilumos kainų ir investicijų skyriaus veiklos kompetencijai, projektai.

2 užduotis: Užtikrinti, kad per teisės aktuose numatytus terminus būtų laiku ir kokybiškai parengti atsakymai į valstybės, savivaldybių institucijų, ūkio subjektų, vartotojų paklausimus ar prašymus šilumos sektoriaus reguliavimo klausimais.

3 užduotis: Vadovaujantis Tarybos pirmininko 2020 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. O1E-226 atlikti UAB „Vilniaus energija“ neplaninį patikrinimą, kurio tikslas – įvykdyti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2020 m. lapkričio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-20-525/2020, t. y. iš naujo išnagrinėti ir įvertinti Komisijos 2016 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. O3-277 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ planinio patikrinimo“ dalį, kuria pritarta 2016 m. rugsėjo 14 d. UAB „Vilniaus energija“ planinio patikrinimo akto Nr. S3-1 5.2 dalies „Išvados“ 1.1, 1.3, 1.5, 2, 3 ir 4 punktuose nurodytoms (išdėstytoms) išvadoms.​​

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
 • Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
 • Koordinuoja struktūrinipo padalinio dalyvavimą ginčų tarp energetikos įmonių dėl skundžiamos įmonės veiklos ar neveikimo perduodant, laikant energiją, prisijungimo, energijos ir išteklių tiekimo srautų balansavimo, šilumos supirkimo nagrinėjime išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka.
 • Organizuoja informacijos ir dokumentacijos struktūriniame padalinyje tvarkymą.
 • Koordinuoja ar dalyvauja rengiant reguliuojamo sektoriaus kainų nustatymo metodikų projektus bei kitus teisės aktų projektus struktūrinio padalinio veiklos klausimais.
 • Prireikus rengia viešus pasitarimus su vartotojais ir reguliuojamomis įmonėmis kainodaros klausimais.
 • Koreguoja struktūrinio padalinio nuostatus, rengia skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus.
 • Dalyvauja rengiamuose pagal tikslines programas mokymuose, seminaruose, stažuotėse, kitų institucijų rengiamuose pasitarimuose reguliavimo klausimais, kad keltų kvalifikaciją bei kokybiškai atliktų pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.
 • Bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis teikiant, analizuojant bei apibendrinant finansinius - ūkinius duomenis apie reguliuojamą sektorių; rengia apibendrintas apžvalgas apie sektoriaus reguliavimo tendencijas, kad būtų perimta ir taikoma geroji užsienio šalių patirtis sprendžiant reguliuojamo sektoriaus teisinius bei ekonominius klausimus.
 • Rengia dokumentus paslaugų pirkimui atsižvelgiant į struktūriniam padaliniui priskirtas funkcijas.
 • Rengia struktūrinio padalinio metinę veiklos ataskaitą, metinį veiklos planą.
Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Studijų kryptis – ekonomika (arba) verslas (arba) vadyba.
 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Darbo patirties sritis – ekonominės analizės ir kainų skaičiavimo patirtis.
 • Darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 3 metai.
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: kalba - anglų.
 • Kalbos mokėjimo lygis – B2.