Įeiti
Publikuoti: 2020-06-30. Atnaujinta: 2021-04-09

Aleksandra Čepukėnienė


Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 • Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 • Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 • Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 • Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 • Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

 • Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

 • Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 • Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

 • Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

 • Pagal struktūrinio padalinio kompetenciją tikrina reguliuojamų įmonių Tarybai teikiamų reguliuojamosios veiklos ataskaitų, reguliavimo apskaitos sistemos aprašų ir kitų teikiamų duomenų atitikimą Tarybos patvirtintiems apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimams.

 • Pagal struktūrinio padalinio kompetenciją atlieka licencijuojamų Tarybos reguliuojamų įmonių finansinio pajėgumo vertinimą.

 • Pagal struktūrinio padalinio kompetenciją renka, analizuoja ir skelbia duomenis, reikalingus vidutinei svertinei kapitalo kainai apskaičiuoti.

 • Pagal struktūrinio padalinio kompetenciją atlieka reguliuojamų įmonių veiklos efektyvumo lyginamąją analizę.

 • Pagal struktūrinio padalinio kompetenciją kontroliuoja Tarybos reguliuojamų įmonių veiklą, prireikus dalyvauja ir atlieka patikrinimus Tarybos reguliuojamose įmonėse.

 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Studijų kryptis – ekonomika (arba) vadyba (arba) verslas.
 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija. 
 • Darbo patirtis – sąnaudų analizės patirtis.
 • Darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Darbo patirtis – buhalterinės apskaitos srities patirtis.
 • Darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija. 
 • Darbo patirtis – ekonominės analizės ir kainų skaičiavimo patirtis.
 • Darbo patirties trukmė – nenustatyta aprašymų ruošiniuose.