Įeiti
Publikuoti: 2014-01-30. Atnaujinta: 2021-09-13

Aleksandra Prokopjeva


2021 m. metinės veiklos užduotys:

1 užduotis: Užtikrinti rekomendacijų parengimą dėl teisinio reguliavimo poveikio vertinimo ir administracinės naštos vertinimo.

2 užduotis: Užtikrinti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo pakeitimo projekto parengimą ir patvirtinimą Tarybos posėdyje. (I ktv)

3 užduotis: Užtikrinti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbo reglamento pakeitimo projekto parengimą, suderinant tarpusavyje  reglamentavimą dėl skubos tvarka posėdžiui teikiamų klausimų ir detalizuojant reglamentavimą dėl posėdžio metu daromo garso įrašo.

4 užduotis: Peržiūrėti Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus atliekamas funkcijas ir pateikti pasiūlymus tiesioginiam vadovui dėl skyriaus darbo efektyvumo gerinimo.

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

 •  Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 • Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.

 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

 • Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 • Atstovauja įstaigai teismuose, nagrinėjant pareiškėjų skundus dėl norminių teisės aktų atitikties aukštesnės teisinės galios teisės aktams ir bylose, kuriose Taryba teikia išvadas, rengia su tuo susijusius procesinius dokumentus.

 • Teikia metodinę ir praktinę pagalbą teisės aktų rengimo ir juridinės technikos klausimais, teisinio pobūdžio išvadas ir konsultacijas įstaigos veiklos klausimais.

 • Organizuoja ir kontroliuoja, jog būtų atlikta įstaigos kovos su korupcija programos priemonių plano įgyvendinimo stebėsena ir vertinimas, kasmet rengiami ir teikiami šios programos priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo rezultatai.

 • Organizuoja ir kontroliuoja, jog būtų atliekama nuolatinė Teisės aktų registre skelbiamų teisės aktų stebėsena bei įstaigos darbuotojai informuojami apie įstaigos veiklai aktualių teisės aktų pasikeitimus.

 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

 • Studijų kryptis – teisė.

 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija. 

 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

 • Darbo patirtis – teisinio darbo patirtis.

 • Darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai. 

 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: kalba – anglų.

 • Kalbos mokėjimo lygis – B2.