Įeiti
Publikuota: 2020.06.30. Atnaujinta: 2020.06.30

Algis Bujenauskas


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Tikrina šilumą ir karštą vandenį tiekiančių bendrovių pagal Tarybos patvirtintas metodikas pateiktus šilumos bazinių kainų ir karšto vandens kainų projektus, sprendžia apie pateiktos medžiagos tinkamumą tolesniam jos nagrinėjimui, teikia Tarybos posėdžiams argumentuotas pažymas ir nutarimų projektus tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymui ir derinimui.

 • Nagrinėja bei vertina valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planus, pagal teisės aktų reikalavimus teikia pažymas ir nutarimų projektus dėl jų derinimo Tarybos posėdžiams.

 • Kaupia ir sistemina šilumos ir karšto vandens tiekėjų pateiktus duomenis, juos apibendrina ir analizuoja, surašo išvadas.

 • Rengia atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų prašymus bei raštus šilumos kainodaros klausimais, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją.

 • Pagal savo kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, savivaldybėms ir kitoms institucijoms gaminamos šilumos ir karšto vandens kainų taikymo ir kitais klausimais, siekiant užtikrinti Tarybos patvirtintų metodikų įgyvendinimą ir suteikti informaciją pagal kompetenciją.

 • Dalyvauja Tarybos posėdžiuose bei pasitarimuose tam, kad pristatytų skyriaus išvadas bei nutarimų projektus.

 • Dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla, siekiant tobulinti Skyriaus veiklą reglamentuojančius teisės aktus.

 • Prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus.

 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį ekonomikos ar vadybos, ar verslo krypties išsilavinimą.

 • Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Tarybos veiklą, valstybės tarnybą, įmonių veiklą, finansų sistemos reguliavimą.

 • Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).

 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų, protokolų rengimo taisykles.