Įeiti
Publikuoti: 2014-03-07. Atnaujinta: 2021-09-13

Anastasija Skunčikaitė


2021 m. metinės veiklos užduotys:

1 užduotis: Organizuoti ir koordinuoti sklandų Elektros skyriaus darbą, paskirstant užduotis skyriaus darbuotojams, ir užtikrinti savalaikį skyriaus funkcijų ir uždavinių vykdymą.

2 užduotis: Koordinuoti Elektros skyriaus specialistų darbą atliekant AB „Energijos skirstymo operatorius" reguliuojamo turto verčių priskyrimo vidutinei ir žemai įtampoms 2016–2018 metais patikrinimą.

3 užduotis: Koordinuoti Elektros skyriaus specialistų darbą, susijusį su Švarios energetikos paketo įgyvendinimu, įskaitant Tarybos teisės aktų pakeitimų parengimą ir tvirtinimą, naujų teisės aktų parengimą, dokumentų elektros energijos kainų palyginimo priemonės sukūrimui parengimą.

4 užduotis: Koordinuoti Elektros skyriaus specialistų darbą nustatant visuomeninės elektros energijos kainos viršutines ribas (įskaitant įsigijimo kainą) 2021 m. II pusmečiui ir tikrinant bei skelbiant visuomenines elektros energijos kainas ir tarifus bei jų taikymo tvarkas 2021 m. II pusmečiui.

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas: 

 • Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
 • Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
 • Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
 • Atsako už pavestų pareigų vykdymą ir paruoštų dokumentų turinį, konfidencialios informacijos slaptumą, siekiant užtikrinti Skyriaus nuostatų laikymąsi.
 • Bendradarbiauja su kitų institucijų, elektros įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją.
 • Pagal poreikį atlieka elektros energetikos sektoriaus įmonių planinius ir neplaninius patikrinimus bei teikia išvadas dėl elektros energetikos sektoriaus įmonių veiklos atitikimo teisės aktų reikalavimams.
 • Nagrinėja klausimus, susijusius su elektros energijos vartotojų ir gamintojų prijungimu prie elektros tinklų, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų pakeitimų, siekiant užtikrinti vartotojams dažniausiai kylančių problemų sprendimą.
 • Pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme nustatytus bendruosius įkainių nustatymo reikalavimus ir Komisijos patvirtintą metodiką skaičiuoja vartotojų ir gamintojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainius.
 • Reikalui esant dalyvauja Tarybos posėdžiuose bei pasitarimuose, apibendrina gautus dokumentus, siekiant užtikrinti tinkamą Skyriaus funkcijų vykdymą.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija. 
 • Studijų kryptis – viešasis administravimas (arba) ekonomika (arba) vadyba.
 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Darbo patirtis – elektros energetikos kainodaros patirtis.
 • Darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai. 
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: kalba – anglų.
 • Kalbos mokėjimo lygis – A2.