Įeiti
Publikuoti: 2021-01-06. Atnaujinta: 2021-09-13

Arūnas Zabulionis


2021 m. metinės veiklos užduotys:

1 užduotis: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1K-402 patvirtintais Pavyzdine vidaus audito metodika ir Vidaus auditorių profesinės etikos principų aprašu parengti atnaujintą Vidaus audito skyriaus vidaus audito metodiką.

2 užduotis: Vadovaujantis Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 13 str. parengti ilgalaikį (2021–2023 m.) vidaus audito skyriaus veiklos planą.

3 užduotis: Vadovaujantis vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais, organizuoti ir užtikrinti, kad būtų atlikti Vidaus audito skyriaus 2021 m. veiklos plane suplanuoti auditai.

4 užduotis: Užtikrinti savalaikį ataskaitų, veiklos planų susijusių su vidaus audito veikla, teikimą Tarnybos vadovybei, Finansų ministerijai ir Valstybės kontrolei.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 


 • Apdoroja su vidaus audito veiklų vykdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su vidaus audito veiklų vykdymu susijusios informacijos apdorojimą.
 • Atlieka rizikos valdymo ir vidaus kontrolės veikimo vertinimą arba prireikus koordinuoja rizikos valdymo ir vidaus kontrolės veikimo vertinimą.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Koordinuoja su vidaus auditu susijusių rekomendacijų vykdymo priežiūrą.
 • Koordinuoja vidaus audito ataskaitų ir kitų su vidaus audito veikla susijusių dokumentų rengimą.
 • Planuoja vidaus audito veiklas arba prireikus koordinuoja vidaus audito veiklų planavimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su vidaus auditu susijusiais klausimais.
 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl vidaus audito arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl vidaus audito vykdymo rengimą.
 • Tikrina finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą arba prireikus koordinuoja finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumo tikrinimą.
 • Vertina apskaitos informacijos tinkamumą ir objektyvumą arba prireikus koordinuoja apskaitos informacijos tinkamumo ir objektyvumo vertinimą.
 • Vertina norminių teisės aktų nuostatų laikymąsi viešojo juridinio asmens veikloje arba prireikus koordinuoja norminių teisės aktų nuostatų laikymosi viešojo juridinio asmens veikloje vertinimą.
 • Vertina turto naudojimo ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą arba prireikus koordinuoja turto naudojimo ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimą.
 • Vertina veiklos planų, programų ir kitų veiklos planavimo ir valdymo dokumentų vykdymą arba prireikus koordinuoja veiklos planų, programų ir kitų veiklos planavimo ir valdymo dokumentų vykdymo vertinimą.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Studijų kryptis – ekonomika (arba) teisė.
 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija. 
 • Darbo patirtis – audito arba vidaus audito srities patirtis.
 • Darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.