Įeiti
Publikuoti: 2020-03-04. Atnaujinta: 2021-09-09

Barbara Jurgelevičienė


Valstybės tarnautoja vykdo šias funkcijas:

 • Dalyvauja rengiant Lietuvos elektros ir gamtinių dujų rinkos metinę ataskaitą Europos Komisijai, siekiant tinkamo Tarybos funkcijų įgyvendinimo.

 • Informuoja duomenų valdytoją ir duomenų tvarkytoją, Tarybos tarnautojus ir darbuotojus apie jų prievoles pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas) ir kitų ES arba LR teisės aktų nuostatas.

 • Stebi, kaip laikomasi Reglamento, kitų Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų ir duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą bei mokymą ir susijusius vidaus auditus.

 • Bendradarbiauja su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, atlieka kontaktinio asmens funkcijas, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, įskaitant Reglamento 36 straipsnyje nurodytas išankstines konsultacijas.

 • Esant poreikiui, konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikimą pagal Reglamento 35 straipsnį.

 • Konsultuoja Tarybos darbuotojus ir valstybės tarnautojus asmens duomenų apsaugos klausimais, rengia jiems skirtas rekomendacijas, atmintines, kitą informaciją šiais klausimais, įskaitant praktinius patarimus.

 • Dalyvauja Tarybos teisės aktų (aprašų, taisyklių ir pan.), reglamentuojančių su asmens duomenų tvarkymu susijusius klausimus rengime, siekiant padėti užtikrinti Reglamento, kitų Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos teisės aktų asmens duomenų apsaugos srityje reikalavimų laikymąsi Taryboje.

 • Siekdamas padėti Tarybai užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą ir valdymą, rengia teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų apsaugos organizavimą Taryboje (asmens duomenų tvarkymo taisykles, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisykles ir pan.).

 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 • Funkcijos patvirtintos 2004.01.09 „LRV nutarimas dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“ Nr.: Nr. 21.

 • Nagrinėja ES Tarybos darbo grupių, Europos Komisijos komitetų, kitų ES institucijų teisės aktų projektus, kitus dokumentus ir rengia pozicijas dėl aktualių dokumentų nuostatų, kai Taryba paskirta Lietuvos pozicijos rengime dalyvaujančia institucija.

 • Nagrinėja Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) ir / ar kitų tarptautinių organizacijų, kurių nare yra Taryba, darbo grupių bei pogrupių, komitetų, valdybų, asamblėjų dokumentus ir rengia pozicijas dėl aktualių dokumentų nuostatų, užtikrinant ankstyvą Tarybos įsitraukimą į bendrų reguliuotojų pozicijų rengimą.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Studijų kryptis – teisė.
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
 • Darbo patirtis – asmens duomenų apsaugos srities patirtis.
 • Darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai. 
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: kalba – anglų.
 • Kalbos mokėjimo lygis – B2.