Įeiti
Publikuoti: 2021-04-12. Atnaujinta: 2021-04-12

Brigita Stankevičienė


Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 • Atlieka Teisės aktų registre skelbiamų teisės aktų nuolatinę stebėseną ir informuoja Tarybos darbuotojus apie Tarybos veiklai aktualių teisės aktų pasikeitimus.
 • Atlieka Tarybos interneto svetainėje skelbiamų teisės aktų nuolatinę stebėseną ir užtikrina, jog būtų skelbiamos aktualios teisės aktų redakcijos.
 • Stebi Taryboje gautų ir Skyriui nukreiptų prašymų, skundų ar kitų dokumentų ir atsakymų į juos rengimą, apie praleistus terminus informuoja Skyriaus vedėją.
 • Rengia teisės aktų projektus, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų projektus.
 • Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.
 • Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.
 • Dalyvauja nagrinėjant skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo, rengia atsakymų projektus.
 • Dalyvauja susitikimuose su institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis.
 • Dalyvauja atstovaujant įstaigos interesams teismuose nagrinėjant skundus dėl norminių teisės aktų atitikties aukštesnės teisinės galios teisės aktams bei bylose, kuriose įstaiga teikia išvadas.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu ruošia dokumentų kopijas ir kitus dokumentus nagrinėjamoms byloms dėl norminių teisės aktų atitikties aukštesnės teisinės galios teisės aktams ir byloms, kuriose Taryba teikia išvadas, siekiant užtikrinti tinkamą procesinių įstatymų reikalavimų įgyvendinimą.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Derina Tarybos specialistų rengiamų dokumentų projektus.
 • Prireikus formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Tarybos archyvui, kad būtų užtikrinami raštvedybą ir archyvavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka skelbia teisės aktų projektus Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Tarybos posėdžiuose, pasitarimuose, organizuojamuose interesantų priėmimuose Taryboje.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

 • Turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Tarybai priskirtų funkcijų vykdymą.
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.