Įeiti
Publikuota: 2020.08.03. Atnaujinta: 2020.08.03

Edvinas Mickus


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Rengia karštą vandenį ir (ar) centralizuotai šilumos energiją gaminančioms ir (ar) tiekiančioms įmonėms ir vartotojams šilumos, karšto vandens ir kuro suvartojimo normų, daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo metodikas, apskaitos ir vartojimo veiklą reglamentuojančių normatyvinių dokumentų projektus ir kitus su šiais klausimais susijusius dokumentus, teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.
 • Rengia šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių projektus, rengia Tarybos rekomenduojamus bei derina vartotojų siūlomus šilumos paskirstymo metodų projektus, teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.
 • Nagrinėja nepriklausomų šilumos gamintojų pateiktus investicinius projektus pagal Tarybos patvirtintą Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Taryboje tvarkos aprašą.
 • Rengia šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos aprašą ir kitus su šiuo klausimu susijusius dokumentus.
 • Rengia naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvadą ir kitus su šiuo klausimu susijusius dokumentus, prižiūri jų įgyvendinimą.
 • Rengia šilumos vartotojų pripažinimo konkurenciniais šilumos vartotojais tvarkos aprašą ir kitus su šiuo klausimu susijusius dokumentus.
 • Sistemina pastabas ir teikia pasiūlymus, gautus iš nepriklausomų šilumos gamintojų, dėl šilumos tiekėjų bei vartotojų reguliuojamų sektorių kainų skaičiavimo metodikos, šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų prisijungimo ir naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų, šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamais, šilumos vartotojų pripažinimo konkurenciniais šilumos vartotojais tvarkų tobulinimo klausimais, siekiant tobulinti Tarybos priimamus teisės aktus.
 • Pagal Skyriaus kompetenciją rengia atsakymus į institucijų paklausimus ir raštus Skyriaus veiklos klausimais, siekiant užtikrinti Skyriaus funkcijų vykdymą ir suteikti informaciją pagal Skyriaus kompetenciją.
 • Pagal kompetenciją dalyvauja Skyriaus ginčų tarp energetikos įmonių dėl skundžiamos įmonės veiklos ar neveikimo perduodant, laikant energiją, prisijungimo, energijos ir išteklių tiekimo srautų balansavimo, šilumos supirkimo, kainų ir tarifų taikymo, nagrinėjime išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka, siekiant užtikrinti Skyriaus funkcijų vykdymą ir suteikti informaciją pagal Skyriaus kompetenciją.
 • Esant poreikiui pagal kompetenciją teikia konsultacijas Skyriaus ir kitų Tarybos skyrių darbuotojams.
 • Pagal kompetenciją rengia Tarybos interneto portalui skirtą informaciją.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį energetikos krypties išsilavinimą.
 • Turėti darbo patirties energetikos sektoriuje.
 • Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Tarybos veiklą, valstybės tarnybą, įmonių veiklą, finansų sistemos reguliavimą.
 • Mokėti dirbti  kompiuteriu (MS Office programomis).
 • Mokėti valdyti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų, protokolų rengimo taisykles.