Įeiti
Publikuota: 2014.01.30. Atnaujinta: 2020.05.06

Indrė Musvicienė


2020 m. einamosios užduotys:

1. Užtikrinti, kad pagal Tarybos 2020 m. veiklos planą laiku ir kokybiškai, Tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka būtų parengti, suderinti ir pateikti Tarybos posėdžiui teisės aktų projektai, priskirti Vandens skyriaus kompetencijai.

2. Užtikrinti, kad pagal Tarybos 2020 m. veiklos planą laiku ir kokybiškai, Tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka būtų parengti, suderinti ir pateikti Tarybos posėdžiui bazinių kainų, perskaičiuotų bazinių kainų ir licencijų išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo, priskirtų Vandens skyriaus veiklos kompetencijai, projektai.

3. Užtikrinti, kad per teisės aktuose numatytus terminus laiku ir kokybiškai parengti atsakymai į valstybės, savivaldybių institucijų, ūkio subjektų, abonentų ir vartotojų paklausimus ar prašymus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo reguliavimo klausimais.

4. Užtikrinti, kad pagal teisės aktuose numatytus terminus apskaičiuotos Tarybos pajamos ir informuoti geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai bei paviršinių nuotekų tvarkytojai apie kiekvieną ketvirtį mokėtiną sumą.

5. Užtikrinti, kad pagal teisės aktuose numatytus terminus būtų laiku atliktas vartotojų mokamos sumos už geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas įvertinimas ir apie tai informuotos atitinkamos institucijos.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

• Organizuoja ir koordinuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams bei sprendžia klausimus, susijusius su Skyriaus veikla, siekiant užtikrinti efektyvų Skyriaus nuostatuose numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą.
• Koordinuoja ar dalyvauja rengiant reguliuojamo sektoriaus kainų nustatymo metodikų projektus bei kitus teisės aktų projektus Skyriaus veiklos klausimais, siekiant įgyvendinti teisės aktų reikalavimus.
• Sistemina pastabas ir teikia pasiūlymus, gautus iš tiekėjų bei vartotojų reguliuojamų sektorių kainų skaičiavimo metodikos tobulinimo klausimais, siekiant tobulinti kainodaros principus.
• Pagal Skyriaus kompetenciją rengia Tarybos teisės aktų projektus reguliuojamų sektorių licencijavimo klausimais, prireikus inicijuoja kitų teisės aktų, pakeitimus, siekiant didinti reguliuojamų sektorių licencijavimo efektyvumą.
• Rengia Skyriaus metinę veiklos ataskaitą, metinį veiklos planą ir pateikia Tarybos pirmininkui tvirtinti, siekiant užtikrinti Tarybai teisės aktais nustatytų funkcijų vykdymą.
• Derina Skyriaus parengtas pažymas Tarybos posėdžiams, pristato Skyriaus išvadas bei nutarimų projektus, užtikrinant tinkamą Skyriaus funkcijų vykdymą.
• Prireikus rengia viešus pasitarimus su vartotojais ir reguliuojamomis įmonėmis kainodaros klausimais, siekiant tobulinti kainodaros principus.
• Kontroliuoja atsakymų į kitų institucijų paklausimus ir raštus Skyriaus veiklos klausimais rengimą, siekiant užtikrinti Skyriaus funkcijų vykdymą ir suteikti informaciją pagal Skyriaus kompetenciją.
• Kontroliuoja vandens tiekėjų ir vartotojų (abonentų) ginčų dėl geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainų ir tarifų nagrinėjamą išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka, siekiant užtikrinti Skyriaus funkcijų vykdymą.
• Koordinuoja Skyriaus dalyvavimą vandens tiekėjų ir abonentų ginčų dėl geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainų ir tarifų nagrinėjime išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka, siekiant užtikrinti Skyriaus funkcijų vykdymą ir suteikti informaciją pagal Skyriaus kompetenciją.
• Koreguoja Skyriaus nuostatus, rengia skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, kad būtų tinkamai apibrėžiamos Skyriaus darbuotojų funkcijos.
• Organizuoja informacijos ir dokumentacijos Skyriuje tvarkymą, siekiant užtikrinti tinkamą Skyriaus funkcijų vykdymą.
• Kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją Skyriaus veiklos klausimais žiniasklaidoje, internete, ekonominėje literatūroje ir kt., prireikus informuoja Tarybą, siekiant tobulinti ekonominio reguliavimo ir kainodaros principus.
• Dalyvauja rengiamuose pagal tikslines programas mokymuose, seminaruose, stažuotėse, kitų institucijų rengiamuose pasitarimuose reguliavimo klausimais, kad keltų kvalifikaciją bei kokybiškai atliktų pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.
• Vykdo funkcijas, susijusias su reguliuojamo sektoriaus veiklą reglamentuojančių ES teisės aktų įgyvendinimu, siekiant įgyvendinti ES teisės aktų nuostatas.
• Bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis teikiant, analizuojant bei apibendrinant finansinius - ūkinius duomenis apie reguliuojamą sektorių; rengia apibendrintas apžvalgas apie sektoriaus reguliavimo tendencijas, kad būtų perimta ir taikoma geroji užsienio šalių patirtis sprendžiant reguliuojamo sektoriaus teisinius bei ekonominius klausimus.
• Bendradarbiauja su kitų institucijų, reguliuojamų įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, žiniasklaida, aiškinant ir tobulinant ekonominio reguliavimo, kainodaros ir licencijavimo principus.
• Tarybos pirmininko pavedimu atstovauja Tarybai, siekiant užtikrinti Tarybai teisės aktais nustatytų funkcijų vykdymą.
• Rengia dokumentus paslaugų pirkimui atsižvelgiant į Skyriui priskirtas funkcijas.
• Skiria Skyriaus darbuotojams vykdyti kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, vykdo kitas funkcijas Skyriaus kompetencijos klausimais, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties arba jiems prilygintą išsilavinimą.
• Turėti vadovaujamo darbo patirties.
• Turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį kainodaros srityje.
• Mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B2 lygiu.
• Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Tarybos veiklą, valstybės tarnybą, įmonių veiklą, finansų sistemos reguliavimą. Išmanyti Tarybos kuruojamos Skyriaus srities Europos Sąjungos teisės aktus. Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų, protokolų rengimo taisykles.