Įeiti
Publikuota: 2014.01.30. Atnaujinta: 2020.03.04

Irma Vasarytė


2020 m. einamosios užduotys:

1. Koordinuoti ES teisės aktų projektų ir kitų darbinių dokumentų, gaunamų per Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą (LINESIS), stebėseną, efektyvų paskirstymą kitiems struktūriniams padaliniams, savalaikį kitų institucijų parengtų Lietuvos pozicijų per LINESIS derinimą, aktyvų su kitais Tarybos struktūriniais padaliniais ir vadovybe suderintų pasiūlymų dėl ES teisės aktų ir kitų dokumentų teikimą.

2. Koordinuoti Tarybos dalyvavimą tarptautinių organizacijų, asociacijų (ACER, CEER, ERF, ERRA, WAREG, OECD), kurių nare yra Taryba, veikloje.

3. Koordinuoti susitikimų su užsienio šalių energetikos sektoriaus atstovais, dalyvavimo tarptautinių organizacijų darbiniuose susitikimuose, energetikos srities informaciniuose renginiuose plano rengimą ir priežiūrą.

4. Organizuoti ataskaitos Europos Komisijai apie elektros energijos ir gamtinių dujų sektorius parengimą ir pateikimą.

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

• Organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, sprendžia visus klausimus, susijusius su Skyriaus užduočių vykdymu, kad būtų užtikrintas efektyvus ir kvalifikuotas Tarybos tarptautinis bendradarbiavimas.
• Koordinuoja ES Tarybos darbo grupių, Nuolatinių atstovų komitetų (COREPER), prireikus – Europos Sąjungos Tarybos komitetų teikiamų pozicijų ar jų projektų parengimą ir jų pateikimą atsakingai ES institucijai Tarybos kompetencijos srityje, tam, kad būtų pasiekti strateginiai rinkos priežiūros ir reguliavimo tikslai energetikos sektoriuje.
• Koordinuoja Tarybos ir Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros bendradarbiavimą, organizuoja gautos informacijos paskirstymą, kontroliuoja Tarybos struktūrinių padalinių atsakymų rengimą, prireikus derina pozicijas tarp atskirų Tarybos struktūrinių padalinių, informuoja Tarybos pirmininką apie parengtus atsakymus į gautus paklausimus, tam, kad būtų užtikrintas kompetentingas ir strateginius tikslus atitinkantis Tarybos atstovavimas Europos Sąjungos institucijose.
• Koordinuoja Tarybos bendradarbiavimą tarptautinėse organizacijose, organizuoja iš jų gautos informacijos paskirstymą Taryboje, atsakymų rengimą į gautus paklausimus, siekiant pasidalinti su tarptautinių organizacijų narėmis gerąją patirtimi ir pritaikyti efektyviausius rinkos priežiūros metodus energetikos sektoriui Lietuvoje.
• Organizuoja informacijos rengimą apie tarptautinį bendradarbiavimą, Europos Sąjungos institucijų skelbiamas viešąsias konsultacijas energetikos srityje ir jos periodišką atnaujinimą Tarybos interneto svetainėje, tam, kad būtų užtikrintas Tarybos veiklos ir sprendimų skaidrumas bei viešumas.
• Koordinuoja Tarybos atstovų skyrimą į tarptautines darbo grupes, siekiant efektyvaus išteklių paskirstymo.
• Teikia Tarybos pirmininkui siūlymus dėl efektyvesnio ES institucijoje bei kitose tarptautinio bendradarbiavimo organizacijose Tarybos atstovavimo bei Tarybos pozicijų pristatymo.
• Vykdo Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinės sistemos (LINESIS) Institucijos administratoriaus funkcijas, kad būtų užtikrintas Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklių nuostatų įgyvendinimas ir procesų nuoseklumas.
• Atstovauja Tarybai ar skyriui Tarybos organizuojamuose pasitarimuose ir posėdžiuose, kituose renginiuose pagal kompetenciją, siekiant tinkamo informacijos pateikimo bei atstovavimo.
• Rengia skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, kontroliuoja ir vertina skyriaus darbuotojams skirtų užduočių atlikimo laiką ir kokybę tam, kad darbas būtų paskirstytas planingai ir skyriaus veikla būtų efektyvi.
• Rengia Skyriaus metinį darbo planą bei metinės veiklos ataskaitas, kad būtų užtikrintas Skyriui pavestų funkcijų vykdymas.
• Administracijos direktoriaus pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti ne mažiau kaip 3 metus darbo patirties tarptautinio bendradarbiavimo srityje.
• Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Tarybai ir skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sektoriaus reguliavimą.
• Išmanyti valstybinį ir diplomatinį protokolą, tarptautinio bendradarbiavimo pagrindus.
• Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.