Įeiti
Publikuoti: 2021-08-25. Atnaujinta: 2022-02-10

Irma Zdanienė


2022 m. metinės veiklos užduotys: 

1 užduotis: Koordinuoti ES teisės aktų projektų ir kitų darbinių dokumentų, gaunamų per Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą (LINESIS), stebėseną, efektyvų paskirstymą kitiems struktūriniams padaliniams, savalaikį kitų institucijų parengtų Lietuvos pozicijų per LINESIS derinimą, aktyvų su kitais Tarybos struktūriniais padaliniais ir vadovybe suderintų pasiūlymų dėl ES teisės aktų ir kitų dokumentų teikimą.

2 užduotis: Koordinuoti Tarybos dalyvavimą tarptautinių organizacijų, asociacijų (ACER, CEER, ERF, ERRA, WAREG, OECD), kurių nare yra Taryba, veikloje.

3 užduotis: Rengti susitikimų su užsienio šalių energetikos sektoriaus atstovais, dalyvavimo tarptautinių organizacijų darbiniuose susitikimuose, energetikos srities informaciniuose renginiuose planą ir koordinuoti jo priežiūrą.

4 užduotis: Organizuoti ataskaitos Europos Komisijai apie elektros energijos ir gamtinių dujų sektorius parengimą ir pateikimą.​

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

 • Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
 • Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Organizuoja informacijos rengimą apie tarptautinį bendradarbiavimą, Europos Sąjungos institucijų skelbiamas viešąsias konsultacijas energetikos srityje ir jos periodišką atnaujinimą Tarybos interneto svetainėje ir prireikus ją rengia.
 • Koordinuoja Tarybos atstovų skyrimą į tarptautines darbo grupes, siekiant efektyvaus išteklių paskirstymo.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
 • Funkcijos patvirtintos 2004.01.09 „LRV nutarimas dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“ Nr.: Nr. 21.

 • Koordinuoja ES Tarybos darbo grupių, Nuolatinių atstovų komitetų (COREPER), prireikus – Europos Sąjungos Tarybos komitetų, kitų ES institucijų teikiamų pozicijų ar jų projektų parengimą ir jų pateikimą atsakingai ES institucijai Tarybos kompetencijos srityje ir prireikus jas rengia, kai Taryba paskirta Lietuvos pozicijos rengime dalyvaujančia institucija.

 • Vykdo Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinės sistemos (LINESIS) Institucijos administratoriaus funkcijas, kad būtų užtikrintas Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklių nuostatų įgyvendinimas ir procesų nuoseklumas.

 • Koordinuoja Tarybos ir Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) ir / ar kitų tarptautinių organizacijų, kurių nare yra Taryba, bendradarbiavimą, analizuoja jų dokumentus ir prireikus rengia pozicijas dėl aktualių dokumentų nuostatų, užtikrinant ankstyvą Tarybos įsitraukimą į bendrų reguliuotojų pozicijų rengimą.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija. 
 • Studijų kryptis – politikos mokslai.
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija. 
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
 • Darbo patirtis – tarptautinio bendradarbiavimo srities patirtis.
 • Darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai. 
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: kalba – anglų.
 • Kalbos mokėjimo lygis – B2.