Įeiti
Publikuota: 2017.01.02. Atnaujinta: 2019.07.01

Jonas Makauskas


• Kuruoja teisėkūros ir teisės taikymo, gamtinių dujų sektoriaus klausimus bei skundų ir ginčų, kilusių gamtinių dujų sektoriuje, nagrinėjimą.
Formuoja kuruojamų sričių strateginius veiklos planus, dalyvauja svarstant kuruojamų sektorių teisės aktų projektus. 
Teikia siūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir iškilusių kuruojamų sričių problemų sprendimo.
Dalyvauja svarstant ir priimant sprendimus Tarybos kompetencijai priklausančiais klausimais.
• Teikia kuruojamais klausimais parengtą medžiagą ir sprendimų projektus Tarybos posėdžiams.
Susipažįsta su kuruojamų sričių raštais, kuriuos gauna Taryba, teikia savo pastabas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui ir darbuotojui dėl parengto atsakymo.
Prireikus dalyvauja pokalbiuose ir susitikimuose su žiniasklaidos atstovais, informuoja visuomenę apie aktualius pasikeitimus jo kuruojamose srityse.
Stebi, analizuoja ir vertina su jo kuruojamomis sritimis susijusius pokyčius Lietuvoje ir užsienyje bei teikia informaciją apie pasikeitimus Tarybos pirmininkui ir kitiems Tarybos nariams.
Dalyvauja susitikimuose, darbo grupėse, seminaruose ir konferencijose, kuriose nagrinėjami su Tarybos kompetencija susiję klausimai.
Prižiūri, kad Tarybos metinėje ataskaitoje būtų atspindėti esminiai įvykiai, susiję su jo kuruojamomis sritimis.
Dalyvauja Tarybos pirmininko rengiamuose Tarybos skyrių vedėjų pasitarimuose.
Gali vadovauti Tarybos pirmininko sudarytoms darbo grupėms teisės aktų projektams rengti ar kitiems aktualiems klausimams spręsti.
• Tarybos
 pirmininkui nesant, atlieka jo funkcijas; prireikus pavaduoja kitus Tarybos narius.