Įeiti
Publikuoti: 2020-10-28. Atnaujinta: 2020-10-28

Kamilė Trifanovaitė


Darbuotoja atlieka šias funkcijas:

 • Atlieka Teisės aktų registre skelbiamų teisės aktų nuolatinę stebėseną ir informuoja Tarybos darbuotojus apie Tarybos veiklai aktualių teisės aktų pasikeitimus.
 • Atlieka Tarybos interneto svetainėje skelbiamų teisės aktų nuolatinę stebėseną ir užtikrina, jog būtų skelbiamos aktualios teisės aktų redakcijos.
 • Tikrina, ar teikiami svarstyti Tarybos posėdžiuose nutarimų ar kitų sprendimų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, Europos Sąjungos teisę ir kitus teisės aktus bei teikia išvadas dėl jų, siekiant užtikrinti Tarybos priimamų nutarimų, kitų sprendimų teisėtumą.
 • Dalyvauja rengiant teisės aktų, kitų dokumentų projektus, nagrinėja ir teikia išvadas dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų, analizuoja kitų skyrių rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, juos vizuoja, siekiant užtikrinti Tarybos ir kitų institucijų rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų atitikimą teisės aktų reikalavimams.
 • Atstovauja Tarybai (pagal pavedimą ar įgaliojimą) teismuose, neteisminio nagrinėjimo institucijose; rengia ieškininius pareiškimus, atsiliepimus į juos, skundus, kitus dokumentus, susijusius su teisminiais procesais, taip pat pagal savo kompetenciją atstovauja Tarybai kitose institucijose bei įstaigose, siekiant įgyvendinti tinkamą procesinių įstatymų reikalavimų įgyvendinimą ir Tarybos interesų atstovavimą.
 • Prireikus formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Tarybos archyvui, kad būtų užtikrinami raštvedybą ir archyvavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka skelbia teisės aktų projektus Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje.
 • Administruoja Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą LINESIS.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Tarybos posėdžiuose, pasitarimuose, organizuojamuose interesantų priėmimuose Taryboje.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Darbuotoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
 • Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Tarybai priskirtų funkcijų vykdymą.
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.