Įeiti
Publikuoti: 2016-01-05. Atnaujinta: 2021-09-01

Lina Karpavičiūtė


Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

 • organizuoja ir koordinuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams bei sprendžia klausimus, susijusius su Skyriaus veikla, siekiant užtikrinti efektyvų Skyriaus nuostatuose numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
 • rengia ir dalyvauja rengiant dujų sektoriuje valstybės reguliuojamų kainų nustatymo metodikas bei kitus teisės aktus Skyriaus veiklos klausimais, siekiant įgyvendinti Energetikos įstatymo bei Gamtinių dujų įstatymo kainodaros reikalavimus;
 • sistemina pastabas ir teikia pasiūlymus, gautus iš tiekėjų bei vartotojų dujų kainų skaičiavimo metodikos tobulinimo klausimais, siekiant tobulinti kainodaros principus ir užtikrinti vartotojų interesus;
 • analizuoja kainodaros, kainų reguliavimo praktiką Europos Sąjungos bei kitose šalyse ir teikia siūlymus, tobulinant dujų sektoriaus ekonominį reguliavimą;
 • pagal Skyriaus kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant Tarybos teisės aktų projektus gamtinių dujų sektoriaus reglamentavimo klausimais, prireikus inicijuoja kitų teisės aktų, pakeitimus, siekiant didinti gamtinių dujų sektoriaus efektyvumą;
 • kontroliuoja metinių gamtinių dujų rinkos ataskaitų Europos Komisijai projektų rengimą ir derinimą, siekiant užtikrinti savalaikį ir tinkamą informacijos pateikimą;
 • derina Skyriaus parengtas pažymas Tarybos posėdžiams, pristato Skyriaus išvadas bei nutarimų projektus, užtikrinant tinkamą Skyriaus funkcijų vykdymą;
 • prireikus rengia viešus pasitarimus su dujų vartotojais ir dujų įmonėmis kainodaros klausimais, siekiant tobulinti kainodaros principus ir užtikrinti vartotojų interesus;
 • kontroliuoja atsakymų į kitų institucijų paklausimus ir raštus Skyriaus veiklos klausimais rengimą, siekiant užtikrinti Skyriaus funkcijų vykdymą ir suteikti informaciją pagal Skyriaus kompetenciją;
 • kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją Skyriaus veiklos klausimais žiniasklaidoje, internete, ekonominėje literatūroje ir kt., prireikus informuoja Tarybą, siekiant tobulinti ekonominio reguliavimo ir kainodaros principus;
 • dalyvauja rengiamuose pagal tikslines programas mokymuose, seminaruose, stažuotėse, kitų institucijų rengiamuose pasitarimuose gamtinių dujų ūkio reguliavimo klausimais, kad keltų kvalifikaciją bei kokybiškai atliktų pareigybės aprašyme numatytas funkcijas;
 • vykdo funkcijas, susijusias su gamtinių dujų sektoriaus veiklą reglamentuojančių ES teisės aktų įgyvendinimu, siekiant įgyvendinti ES teisės aktų nuostatas;
 • dalyvauja Europos energetikos reguliuotojų tarybos darbo grupių veikloje, siekiant bendradarbiauti su ES šalių reguliavimo institucijomis;
 • bendradarbiauja su kitų institucijų, dujų įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, žiniasklaida, aiškinant ir tobulinant ekonominio reguliavimo, kainodaros ir licencijavimo principus;
 • koreguoja Skyriaus nuostatus, rengia Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, kad būtų tinkamai apibrėžiamos Skyriaus darbuotojų funkcijos;
 • organizuoja informacijos ir dokumentacijos Skyriuje tvarkymą, siekiant užtikrinti tinkamą Skyriaus funkcijų vykdymą;
 • rengia Skyriaus metinę veiklos ataskaitą, metinį veiklos planą ir pateikia Tarybos pirmininkui tvirtinti, siekiant užtikrinti Tarybai teisės aktais nustatytų funkcijų vykdymą;
 • komisijos pirmininko pavedimu atstovauja Tarybai, siekiant užtikrinti Tarybai teisės aktais nustatytų funkcijų vykdymą;
 • skiria Skyriaus darbuotojams vykdyti kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, vykdo kitas funkcijas Skyriaus kompetencijos klausimais, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

 Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties ar technologijos mokslų studijų srities arba jiems prilygintą išsilavinimą;

 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;

 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį įmonių ekonominės analizės arba kainų skaičiavimo srityje;

 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis);

 • būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, akcinių bendrovių, energetikos ūkio veiklą, finansų sistemos reguliavimą;

 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.