Įeiti
Publikuota: 2019.03.14. Atnaujinta: 2020.03.18

Loreta Leitienė


2020 m. einamosios užduotys:

1. Atnaujinti atmintinę viešųjų pirkimų sutartis prižiūrintiems asmenims dėl dažniausiai daromų klaidų prižiūrint viešojo pirkimo sutartis ir surengti vidinius mokymus.

2. Parengti 2019 m. liepos 10 d., Nr. O1E-116 Tarybos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo (ir jo priedus) keitimą.

3. Reguliariai stebimas Tarybos 2020 m. viešųjų pirkimų planas ir siunčiami priminimai pirkimų iniciatoriams dėl pirkimų dokumentacijos pateikimo laiku viešųjų pirkimų skyriui.
 

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

• Rengia Tarybos metinius viešųjų pirkimų planus.
• Teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai Tarybos viešųjų pirkimų skelbimus, viešojo pirkimo procedūrų ataskaitas.
• Kartu su Teisės departamento ir Finansų skyriaus specialistais rengia Tarybos sudaromų sutarčių projektus ir juos vizuoja.
• Atlieka tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimą ir teikia vertinimo išvadas viešąjį pirkimą atliekančiai komisijai.
• Rengia Tarybos tvarkos aprašus, taisykles ir kitus dokumentus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus.
• Vykdo pirkimo procedūras kaip pirkimo organizatorius.
• Teikia konsultacijas Tarybos darbuotojams viešųjų pirkimų klausimais.
• Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis viešųjų pirkimų vykdymo ir politikos klausimais.
• Dalyvauja Tarybos sudaromų viešųjų pirkimų ir kitų komisijų veikloje.
• Kartu su Teisės departamento specialistais nagrinėja gautas tiekėjų pretenzijas, ieškinius ir (ar) kitus procesinius dokumentus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Turėti darbo viešųjų pirkimų srityje patirties.
• Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimą.
• Mokėti organizuoti viešuosius pirkimus, rengti viešųjų pirkimų dokumentus, sutarčių projektus.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles.