Įeiti
Publikuoti: 2021-09-29. Atnaujinta: 2021-09-29

Mindaugas Lasys


Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 •  tikrina energetikos objektų, elektros įrenginių techninę saugą, įrengimą, eksploatavimą, energijos gamybos, perdavimo,  skirstymo, tiekimo bei vartojimo efektyvumą, analizuoja energetikos įmonių veiklą dėl energijos nuostolių mažinimo elektrinėse, tinkluose, bei ruošia  nurodymų projektus  pašalinti pastebėtus trūkumus ir teikia Skyriaus vedėjui ar kuruojančiam Skyriaus valstybės tarnautojui;
 • atlieka administracinio nusižengimo tyrimo medžiagos analizę, parengia raštų projektus  dėl administracinio nusižengimo tyrimo  bei  surašo administracinio nusižengimo protokolo projektą ir teikia Skyriaus vedėjui ar kuruojančiam Skyriaus valstybės tarnautojui;
 • dalyvauja rengiant pastabas teisės aktų projektams, susijusiems su elektros energetikos įrenginių projektavimo, įrengimo, gamybos, eksploatavimo, techninės saugos, energijos gamybos, tiekimo ir vartojimo klausimais;
 • dalyvauja tikrinant naujai statomų ar rekonstruojamų energetikos objektų (statinių) projektus, rengia išvadų projektus ir teikia Skyriaus vedėjui ar kuruojančiam Skyriaus valstybės tarnautojui;
 • pagal Tarybos kompetenciją tikrina energetikos objektų (statinių) ir kitų statinių su energetikos inžinerinėmis sistemomis ir energetikos (elektros) įrenginiais atitiktį statinio projektui, nustato, ar tinkamai įvykdyti statinio projekto sprendimai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams, ir įvertina statinio elektros įrenginių tinkamumą naudoti. Dalyvauja kitų valstybės institucijų sudarytų statybos užbaigimo komisijų darbe, parengia išvados projektą ir teikia Skyriaus vedėjui ar kuruojančiam Skyriaus valstybės tarnautojui;
 • elektros energetikos sektoriuje atlieka įmonių energetinės veiklos įvertinimą, rengia išvadų projektus dėl elektros įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo atestatų išdavimo ir teikia Skyriaus vedėjui ar kuruojančiam Skyriaus valstybės tarnautojui;
 • dalyvauja atestuojant energetikos objektus ir įrenginius įrengiančius bei eksploatuojančius energetikos specialistus ir vadovus, parengia išvados projektą ir teikia Skyriaus vedėjui ar kuruojančiam Skyriaus valstybės tarnautojui;
 • pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims elektros energetikos sektoriaus klausimais;
 • tikrina energetikos įmonių valstybės institucijoms teikiamą informaciją, saugo konfidencialią informaciją, kurią sužino vykdydamas užduotis;
 • dalyvauja  tiriant energetikos objektų, įrenginių avarijas ir darbo sutrikimus, dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe ir buityje, susijusius su energijos vartojimu, parengia tyrimo išvados projektą ir teikia Skyriaus vedėjui ar kuruojančiam Skyriaus valstybės tarnautojui;
 • nagrinėja ne teismo tvarka vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, energijos taupymo paslaugų teikimo; taip pat nagrinėja prašymus, skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi, parengia tyrimo išvados projektą ir teikia Skyriaus vedėjui ar kuruojančiam Skyriaus valstybės tarnautojui;
 • esant teisės aktų pažeidimams, teikia siūlymus dėl atestatų galiojimo sustabdymo įmonėms, atliekančioms elektros energetikos įrenginių eksploatavimo ir įrengimo darbus, parengia išvados projektą ir teikia Skyriaus vedėjui ar kuruojančiam Skyriaus valstybės tarnautojui;
 • analizuoja gamintojų teikiamos informacijos apie elektros energijos gamybą, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tikrumą, parengia išvados projektą ir teikia Skyriaus vedėjui ar kuruojančiam Skyriaus valstybės tarnautojui;
 • pagal Tarybos kompetenciją dalyvauja tikrinant norminiuose teisės aktuose nustatytų statinių saugos ir paskirties reikalavimų laikymąsi įrengiant (statant) ir rekonstruojant energetikos objektus ir įrenginius bei įvertina jų atitiktį projektui;
 • kartu su kuruojančiu Skyriaus valstybės tarnautoju kontroliuoja teisės aktuose nustatytas energijos išteklių ir energijos tiekimo ir vartojimo apribojimo priemones, kai šalyje įvedama ekstremali energetikos padėtis;
 • rengia Skyriaus energetikos elektros objektų ir įrenginių patikrinimo plano projektą ir teikia jį derinti Skyriaus vedėjui;
 • kaupia, sistemina ir įvertina informaciją ūkio subjektų, kurių priežiūrai taikomos atitikties deklaracijos;
 • padeda Skyriaus vedėjui rengti elektros sektoriaus ataskaitas ir Skyriaus ataskaitas;
 • planuoja savo darbą ir atsiskaito už jį Tarybos nustatyta tvarka;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, neprieštaraujančius Tarybos nuostatams;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį elektros inžinerijos krypties išsilavinimą;
 •  turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį elektros energetikos sektoriuje;
 • būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais, Tarybos priimtais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais elektros energetikos sektorių, bei teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, procesinę, civilinę ir administracinę teisę, gebėti juos taikyti praktiškai;
 • gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;         
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;                                                       
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“;
 • turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.