Įeiti
Publikuoti: 2014-01-30. Atnaujinta: 2021-02-01

Olgita Baužienė


Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

 •  Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.
 • Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.
 • Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teises aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.
 • Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.
 • Teikia siūlymus dėl Tarybos ilgalaikių investicijų planų, organizuoja ir dalyvauja rengiant Tarybos investicijų projektus.
 • Sudaro asignavimus atitinkantį Tarybos biudžetą, vykdo biudžeto kontrolę ir teikia biudžeto koregavimo siūlymus. Dalyvauja rengiant Tarybos programos sąmatos projektą, teikia programos sąmatos koregavimo siūlymus.
 • Dalyvauja rengiant įmokų už Tarybos atliekamus darbus ir teikiamas paslaugas, susijusias su leidimų ir licencijų išdavimu, mokėjimo tvarką, teikia siūlymus Tarybai dėl įmokų už atliekamus darbus ir teikiamas paslaugas, išduodant leidimus ir licencijas bei vykdant reguliuojamos veiklos priežiūrą, dydžio.
 • Organizuoja, teikia pasiūlymus ir dalyvauja rengiant strateginių veiklos planų projektus. Apibendrina strateginio veiklos plano vykdymą pagal numatytus vertinimo kriterijus.
 • Organizuoja užsienio valstybių delegacijų, tarptautinių organizacijų bei kitų oficialių asmenų priėmimą bei darbo susitikimus. Sudaro Tarybos svečių priėmimui ar darbo susitikimui reikalingų lėšų sąmatą, organizuoja reprezentacijų prekių bei paslaugų pirkimą ir atsako už jų apskaitą.
 • Atlieka kaštų analizę ir skaičiuoja Taryboje, pagal naujas teisės aktų funkcijas, steigiamų struktūrinių padalinių išlaikymui kaštų poreikį (IT priemonėms, darbo vietų išlaikymui, kvalifikacijos kėlimui, darbo užmokesčiui).
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Darbo patirtis – finansų valdymo srities patirtis.
 • Darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.