Įeiti
Publikuota: 2014.01.30. Atnaujinta: 2020.03.04

Olgita Baužienė


2020 m. einamosios užduotys:

1. Parengti VERT 2021-2023 m. Strateginį veiklos plano projektą.

2. Surinkti iš struktūrinių padalinių informaciją dėl planuojamų vykdyti projektų ir parengti VERT asignavimus atitinkantį VERT 2021 metų biudžeto projektą.

3. Atlikti VERT 2019 metų asignavimų panaudojimo analizę pagal atskiras išlaidų kategorijas.

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

• Teikia siūlymus dėl Tarybos ilgalaikių investicijų planų, organizuoja ir dalyvauja rengiant Tarybos investicijų projektus.
• Sudaro asignavimus atitinkantį Tarybos biudžetą, vykdo biudžeto kontrolę ir teikia biudžeto koregavimo siūlymus, kad būtų užtikrintas išlaidų naudojimo ekonomiškumas, efektyvumas ir rezultatyvumas.
• Dalyvauja rengiant Tarybos programos sąmatos projektą, teikia programos sąmatos koregavimo siūlymus, siekiant užtikrinti poreikius atitinkantį Tarybos asignavimų planavimą.
• Organizuoja, teikia pasiūlymus ir dalyvauja rengiant  strateginių veiklos planų projektus.
• Apibendrina strateginio veiklos plano vykdymą pagal numatytus vertinimo kriterijus.
• Organizuoja užsienio valstybių delegacijų, tarptautinių organizacijų bei kitų oficialių asmenų priėmimą bei darbo susitikimus, siekiant užtikrinti protokolo nuostatų laikymąsi bei tinkamo Tarybos įvaizdžio formavimą.
• Sudaro Tarybos svečių priėmimui ar darbo susitikimui reikalingų lėšų sąmatą, organizuoja reprezentacijų prekių bei paslaugų pirkimą ir atsako už jų apskaitą.
• Dalyvauja rengiant įmokų už Tarybos atliekamus darbus ir teikiamas paslaugas, susijusias su leidimų ir licencijų išdavimu, mokėjimo tvarką, teikia siūlymus Tarybai dėl įmokų už atliekamus darbus ir teikiamas paslaugas, išduodant leidimus ir licencijas bei vykdant reguliuojamos veiklos priežiūrą, dydžio.
• Teikia išvadas ir pasiūlymus dėl teisės aktų projektų strateginio valdymo, biudžeto sandaros ir kitose Skyriaus veiklos kompetencijos srityse.
• Rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus Skyriaus veiklos klausimais, kad laiku ir tinkamai būtų informuoti pareiškėjai.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Turėti praktinės darbo patirties energetikos srityje.
• Turėti praktinės strateginio veiklos plano rengimo patirties.
• Turėti praktinės investicijų projektų rengimo patirties.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, labai gerai išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• ti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarybos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą.
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas.