Įeiti
Publikuota: 2019.05.17. Atnaujinta: 2020.05.06

Ramunė Laukevičienė


2020 m. einamosios užduotys:

 1. Atstovauti Tarybos poziciją ACER REMIT Policy TF, ACER REMIT MDR SC, ACER Market Monitoring Standing Committee, Nord Pool REMIT ir (ar) Transparency, Electricity Balancing TF bei pagal poreikį CEER darbo grupių susitikimuose ir (ar) telefoninėse konferencijose, teikiant pastabas, pasiūlymus.

 2. Pateikti pastabas ir (ar) patvirtinti / suderinti Tarybos posėdyje tinklų kodeksuose, kituose teisės aktuose, Tarybos veiklos plane ir (ar) duomenų valdymo sistemoje „Avilys“ nustatytais terminais įgyvendinamuosius teisės aktus, valstybės tarnautojui priskirtus duomenų valdymo sistemoje „Avilys“.

 3. Parengti pažymą ir nutarimo projektą dėl naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis kainos 2021 m. nustatymo.

 4. Atlikti tyrimą dėl 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo galimo pažeidimo (neįprastai mažos kainos, STR NP003960).


Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Organizuoja ir koordinuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams bei sprendžia klausimus, susijusius su Skyriaus veikla, siekiant užtikrinti efektyvų Skyriaus nuostatuose numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą.
 • Organizuoja ir kontroliuoja leidimų ir licencijų išdavimą (pakeitimą, galiojimą sustabdymą, galiojimo panaikinimą) veiklai gamtinių dujų, elektros energetikos, prekybos suskystintomis naftos dujomis ir (ar) prekybos nefasuotais naftos produktais sektoriuose.
 • Užtikrina tinkamą leidimais ir licencijomis reguliuojamos veiklos priežiūrą ir stebėseną, siekiant įgyvendinti teisės aktų reikalavimus.
 • Pagal Skyriaus kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant Tarybos teisės aktų projektus gamtinių dujų, elektros energetikos, nefasuotų naftos produktų ir suskystintų naftos dujų leidimų reglamentavimo klausimais, prireikus inicijuoja kitų teisės aktų, pakeitimus, siekiant didinti sektorių licencijavimo efektyvumą.
 • Kontroliuoja Skyriaus veiklos ataskaitų rengimą ir derinimą, siekiant užtikrinti savalaikį ir tinkamą informacijos pateikimą.
 • Derina Skyriaus parengtas pažymas Tarybos posėdžiams, pristato Skyriaus išvadas bei nutarimų projektus, užtikrinant tinkamą Skyriaus funkcijų vykdymą.
 • Kontroliuoja atsakymų į kitų institucijų paklausimus ir raštus Skyriaus veiklos klausimais rengimą, siekiant užtikrinti Skyriaus funkcijų vykdymą ir suteikti informaciją pagal Skyriaus kompetenciją.
 • Kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją Skyriaus veiklos klausimais žiniasklaidoje, internete, ekonominėje literatūroje ir kt., prireikus informuoja Tarybą, siekiant tobulinti leidimais ir licencijomis reguliuojamos veiklos priežiūrą.
 • Dalyvauja rengiamuose pagal tikslines programas mokymuose, seminaruose, stažuotėse, kitų institucijų rengiamuose pasitarimuose gamtinių dujų, elektros energetikos, nefasuotų naftos produktų, suskystintų naftos dujų, energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimais, kad keltų kvalifikaciją bei kokybiškai atliktų pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.
 • Vykdo funkcijas, susijusias su gamtinių dujų, elektros energetikos, nefasuotų naftos produktų, suskystintų naftos dujų.
 • Bendradarbiauja su kitų institucijų, gamtinių dujų, elektros energetikos, nefasuotų naftos produktų, suskystintų naftos dujų įmonių atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, žiniasklaida, aiškinant ir tobulinant leidimų ir licencijavimo principus.
 • Koreguoja Skyriaus nuostatus, rengia Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, kad būtų tinkamai apibrėžiamos Skyriaus darbuotojų funkcijos.
 • Organizuoja informacijos ir dokumentacijos Skyriuje tvarkymą, siekiant užtikrinti tinkamą Skyriaus funkcijų vykdymą.
 • Rengia Skyriaus, metinį veiklos planą ir pateikia Tarybos pirmininkui tvirtinti, siekiant užtikrinti Tarybai teisės aktais nustatytų funkcijų vykdymą.
 • Tarybos pirmininko pavedimu atstovauja Tarybai, siekiant užtikrinti Tarybai teisės aktais nustatytų funkcijų vykdymą.
 • Skiria Skyriaus darbuotojams vykdyti kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, vykdo kitas funkcijas Skyriaus kompetencijos klausimais, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
 • Mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
 • Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, akcinių bendrovių, energetikos ūkio veiklą, finansų sistemos reguliavimą.
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.