Įeiti
Publikuoti: 2014-01-30. Atnaujinta: 2022-05-02

Rasa Valatkevičienė


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • ​Koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą arba prireikus rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus.
 • Koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais.
 • Koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą arba prireikus atlieka skaičiavimus ir prognozavimą.
 • Koordinuoja su stebėsena ir (ar) analize susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.
 • Koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą arba prireikus atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą.
 • Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
 • Koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su susijusiais sudėtingais klausimais.
 • Koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą arba prireikus atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas.
 • Koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą arba prireikus planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas.
 • Koordinuoja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.
 • Koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą arba prireikus prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą.
 • Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
 • Nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl jų, kiek tai susiję su struktūrinio padalinio funkcijomis.
 • Dalyvauja organizuojant ir vykdant Tarybos reguliuojamų įmonių patikrinimus pagal Departamentui priklausančių struktūrinių padalinių kompetenciją.
 • Dalyvauja rengiant metinę Tarybos veiklos ataskaitą pagal struktūrinio padalinio kompetenciją.
 • Bendradarbiauja su kitų institucijų, įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, žiniasklaida siekiant išaiškinti ir tobulinti ekonominio reguliavimo, kainodaros priežiūros ir kitus principus.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:  


 • ​Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – ekonomika (arba);
 • studijų kryptis – verslas (arba);
 • studijų kryptis – vadyba (arba);
 • arba:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – energetikos srityje;
 • darbo patirties trukmė – 5 metai.
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
 • kalba – anglų;
 • kalbos mokėjimo lygis – B2.