Įeiti
Publikuota: 2014.01.30. Atnaujinta: 2019.07.09

Regina Bružienė


Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

• Organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, paskirto užduotis Skyriaus darbuotojams, nustato užduočių atlikimo terminus, sprendžia visus klausimus, susijusius su Skyriaus užduočių vykdymu.
Atlieka vyriausiojo buhalterio funkcijas, siekiant užtikrinti finansinių-ūkinių operacijų teisėtumą, valstybės lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamą dokumentų įforminimo kontrolę.
Tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus, taikant šiuolaikines apskaitos kompiuterizavimo priemones bei siekiant, kad būtų:
- apskaitomos visos piniginės lėšos, prekinės ir materialinės vertybės, laiku fiksuojamos buhalterinės apskaitos dokumentuose operacijos, susijusios su lėšų judėjimu.
- teisingai apskaičiuotas ir laiku pervestas gyventojų pajamų mokestis ir kitos įmokos į valstybės biudžetą, valstybinio socialinio draudimo fondą, kreditinis įsiskolinimas juridiniams ir fiziniams asmenims;
- buhalterinės apskaitos formos būtų pildomos pagal buhalterinius įrašus bei pirminius dokumentus.
Teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas pagal pareikalavimą Tarybos pirmininkui, auditoriams, mokesčių administratoriams, valstybės institucijoms.
Teikia Tarybos pirmininkui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais.
Vykdo išankstinę finansų kontrolę, remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis.
Rengia Tarybos biudžeto vykdymo ataskaitų ir finansinių ataskaitų rinkinius bei teikia Finansų ministerijos nustatyta tvarka ir terminais.
Kontroliuoja, kad būtų:
- teisingai naudojamos darbo apmokėjimui skirtos lėšos, griežtai laikomasi etatinės ir finansinės drausmės;
- laikomasi piniginių lėšų, materialinių vertybių, ilgalaikio bei trumpalaikio turto, atsiskaitymų bei kito turto inventorizavimo taisyklių;
- padengiami įsiskolinimai kreditoriams, laikomasi mokėjimo drausmės.
Sudaro Tarybos išlaidų sąmatas pagal valstybės funkcijas bei ekonominę klasifikaciją ir nustatyta tvarka ir terminais pateikia Finansų ministerijai.
Dalyvauja rengiant Tarybos strateginį veiklos planą.
Pildo finansinių ataskaitų rinkinių duomenis Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS).
Užtikrina, kad būtų tinkamai saugomi buhalteriniai dokumentai, pagal reikalavimus įforminamos skyriaus bylos ir nustatyta tvarka perduodamos į archyvą.
Vykdo kitus Tarybos pirmininko su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
Turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje.
Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį.
Mokėti dirbti Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS) NAVISION Financials, Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos (VSAKIS), darbo užmokesčio (Stekas-Alga) bei buhalterinės apskaitos (Stekas-Apskaita) programomis, reikalingomis užtikrinti buhalterinę apskaitą bei MS Office programomis.
Išmanyti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, biudžeto sandaros įstatymus, Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisykles ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinę buhalterinę apskaitą. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarybos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą bei Tarybos veiklą.
Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, labai gerai išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles.
Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas.