Įeiti
Publikuoti: 2021-02-01. Atnaujinta: 2021-07-20

Renatas Pocius


  • vadovauja Tarybos darbui, 

  • kuruoja elektros energetikos kainų nustatymo ir metodinius klausimus, taip pat klausimus, susijusius su elektros energetikos sektoriaus įmonių pateiktais investicijų projektais, 

  • kuruoja klausimus, susijusius su licencijų ir leidimų išdavimu elektros energetikos sektoriuje, išskyrus atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriaus leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir leidimų gaminti elektros energiją išdavimu, ir kitus šio sektoriaus klausimus, 

  • kuruoja tarptautinius klausimus gamtinių dujų sektoriuje, susijusius su bendros rinkos kūrimu, Europos Sąjungos teisės aktų taikymo ir įgyvendinimo klausimais, didmeninės gamtinių dujų rinkos vientisumo ir skaidrumo priežiūros klausimus pagal 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo, transporto klausimus, 

  • kuruoja klausimus, susijusius su energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestatų išdavimu, jų keitimu, atestatų galiojimo sustabdymu, galiojimo sustabdymo panaikinimu, atestatų galiojimo panaikinimu, 

  • vykdo visus su Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 21 punkte įtvirtinta funkcija susijusius veiksmus, energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo reguliuojamosios veiklos kontrole, elektros energetikos sektoriuje atliekama energetikos objektų ir įrenginių valstybine kontrole, bei skundų ir ginčų, kilusių elektros energetikos sektoriuje, nagrinėjimą.