Įeiti
Publikuoti: 2014-07-09. Atnaujinta: 2021-09-09

Rūta Barysaitė


Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

 • Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.
 • Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
 • Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
 • Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
 • Atlieka teisingą ir nešališką interesantų prašymų nagrinėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais rengia atsakymų į šiuos prašymus projektus.
 • Pagal kompetenciją rengia raštų bei Tarybos pirmininko įsakymų, vidaus ir siunčiamųjų dokumentų projektus, tam, kad būtų užtikrinta objektyvi ir tinkama vartotojų teisių apsauga Skyriaus kompetencijai priskirtose srityse.
 • Kaupia ir analizuoja informaciją apie interesantų skundų, paklausimų, atsiliepimų, pasiūlymų pobūdį, kad būtų identifikuoti Tarybos kompetencijai priskirti probleminiai klausimai.
 • Rengia interesantų skundų, paklausimų, atsiliepimų, pasiūlymų apžvalgas.
 • Pagal kompetenciją rengia Tarybos interneto svetainei skirtą informaciją.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija. 
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
 • Arba  aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
 • Darbo patirtis – asmens teisių ir laisvių apsaugos srities patirtis.
 • Darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: kalba – anglų.
 • Kalbos mokėjimo lygis – B2.
 • Atitikimas kitiems reikalavimams: gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.