Įeiti
Publikuoti: 2021-09-27. Atnaujinta: 2021-09-27

Saulius Rimutis


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • ​rengia teisės aktų projektus pagal Tarybai priskirtą kompetenciją įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktus, pagal poreikį rengia ir teikia medžiagą Tarybos posėdžiams;
 • analizuoja bei teikia pastabas kitų institucijų parengtiems teisės aktų projektams, kuriais įgyvendinamos arba perkeliamos į nacionalinę teisę Europos Sąjungos teisės aktų nuostatos;
 • analizuoja perdavimo sistemos operatoriaus pateiktus dokumentus Tarybos derinimui ar tvirtinimui pagal Europos Sąjungos teisės aktų (reglamentų, tinklų kodeksų ir kt.) gamtinių dujų ir elektros energetikos sektoriuose nuostatas, pagal poreikį teikia pastabas dėl jų bei rengia ir teikia medžiagą Tarybos posėdžiams;
 • atlieka gamtinių dujų ir elektros energetikos didmeninės rinkos prekybos biržoje bei pagal dvišalius sandorius analizes;
 • atlieka gamtinių dujų ir elektros energetikos didmeninės rinkos priežiūrą ir vykdo tyrimus, atlieka analizes, siekiant nustatyti galimus piktnaudžiavimo ir manipuliavimo rinka pažeidimus;
 • bendradarbiauja su kitų šalių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis Baltijos regiono elektros energetikos ir gamtinių dujų rinkos formavimo klausimais;
 • atstovauja Tarybos poziciją Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros ir Europos energetikos reguliuotojų tarybos priskirtų darbo grupių veikloje;
 • pagal poreikį atlieka elektros energetikos sektoriaus įmonių planinius ir neplaninius patikrinimus bei teikia išvadas dėl elektros energetikos sektoriaus įmonių veiklos atitikimo teisės aktų reikalavimams;
 • pagal poreikį rengia atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų paklausimus ir raštus Skyriaus veiklos klausimais, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, vartotojų apsaugą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją;
 • esant poreikiui dalyvauja Tarybos posėdžiuose bei pasitarimuose, rengia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiams;
 • dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos metinį planą ir veiklos metinę ataskaitą, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai;
 • atsako už parengtų dokumentų turinį, konfidencialios informacijos slaptumą, siekiant užtikrinti Skyriaus nuostatų laikymąsi;
 • dalyvauja rengiant informaciją, susijusią su metine ataskaita Europos Komisijai, siekiant įgyvendinti ES teisės aktų nuostatas;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • ​turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį matematikos ar inžinerijos, ar fizinių mokslų studijų krypčių grupių, ar teisės, ar ekonomikos, ar politikos mokslų, ar vadybos, ar verslo, ar finansų krypčių išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą nežemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) nuostatus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Tarybai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius elektros energetikos sektoriaus reguliavimą;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, dalykinius raštus ir kitus dokumentus;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).​