Įeiti
Publikuoti: 2020-04-09. Atnaujinta: 2021-09-13

Rasa Valatkevičienė


2021 m. metinės veiklos užduotys:

1 užduotis: Užtikrinti savalaikį Valstybinės  energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2021 m. veiklos plane Šilumos ir vandens departamentui nustatytų uždavinių vykdymą.

2 užduotis: Koordinuoti Reguliuojamos veiklos ataskaitų patikros (šilumos energijos, gamtinių dujų, elektros energijos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuose) techninės užduoties patvirtinimą ar galiojimo pratęsimą.

3 užduotis: Koordinuoti Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos rengimą, derinimą su suinteresuotomis institucijomis ir patvirtinimą.

4 užduotis: Koordinuoti Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo pakeitimo, atsižvelgiat į ekspertinių paslaugų tiekėjų pateiktus pasiūlymus, pakeitimus,  projekto rengimą, derinimą su suinteresuotomis institucijomis ir patvirtinimą.

5 užduotis: Dalyvauti, teikti siūlymus dėl Tarybos atliekamų reguliuojamų ūkio subjektų patikrinimų rezultatų vertinimo bei formuojamos praktikos.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 • Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui.

 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.

 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui.

 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui.

 • Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 • Koordinuoja ar dalyvauja rengiant struktūrinio padalinio reguliuojamų sektorių teisės aktų projektus.

 • Rengia struktūrinio padalinio metinę veiklos ataskaitą, metinį veiklos planą ir pateikia Tarybos pirmininkui tvirtinti.

 • Prireikus rengia viešus pasitarimus su vartotojais ir reguliuojamomis įmonėmis kainodaros klausimais.

 • Koreguoja struktūrinio padalinio nuostatus, rengia struktūrinio padalinio darbuotojų pareigybių aprašymus.

 • Organizuoja informacijos ir dokumentacijos struktūriniame padalinyje tvarkymą.

 • Dalyvauja rengiamuose pagal tikslines programas mokymuose, seminaruose, stažuotėse, kitų institucijų rengiamuose pasitarimuose reguliavimo klausimais.

 • Bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis teikiant, analizuojant bei apibendrinant finansinius-ūkinius duomenis apie reguliuojamus sektorius; rengia apibendrintas Apžvalgas apie sektorių reguliavimo tendencijas, kad būtų perimta ir taikoma geroji užsienio šalių patirtis sprendžiant reguliuojamų sektorių teisinius bei ekonominius klausimus.

 Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:     

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Studijų kryptis – ekonomika (arba) verslas (arba) vadyba.
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.
 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Darbo patirties sritis – energetikos srityje.
 • Darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 4 metai.
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: kalba - anglų.
 • Kalbos mokėjimo lygis – B2.