Įeiti
Publikuoti: 2020-04-09. Atnaujinta: 2022-02-10

Rasa Valatkevičienė


​2022 m. metinės veiklos užduotys:

1 užduotis: Užtikrinti savalaikį Valstybinės  energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2022 m. veiklos plane Šilumos ir vandens departamentui nustatytų uždavinių vykdymą.

2 užduotis: Koordinuoti Reguliuojamos veiklos ataskaitų patikros (šilumos energijos, gamtinių dujų, elektros energijos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuose) techninės užduoties patvirtinimą ar galiojimo pratęsimą.

3 užduotis: Koordinuoti Komisijos pirmininko 2019 m. birželio 5 d. isakymu Nr. O1E-76 (su vėlesniais pakeitimais) sudarytos tikrinimo komisijos veiklą ir teikti siūlymus, atliekant 2022 m. patikrinimų plane numatytą UAB,,Litesko" reguliuojamoms veikloms priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamų veiklų pajamomis, pagrįstumo patikrinimą.

4 užduotis: Koordinuoti Tarybos pirmininko 2020 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. O1E-226 atlikti UAB ,,Vilniaus energija" neplaninį patikrinimą, kurio tikslas - ivykdyti Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2020 m. lapkričio 25 d. nutartį administracineje byloje Nr. eA-20-52512020, sudarytos tikrinimo komisijos veiklą ir teikti siūlymus.

5 užduotis: Koordinuoti Tarybos pirmininko 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. O1E-215 (su vėlesniais pakeitimais) sudarytos tikrinimo komisijos veiklą ir teikti siūlymus UAB "Nemenčinės komunalininkas" planiniam patikrinimui.​

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 • Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui.

 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.

 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui.

 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui.

 • Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 • Koordinuoja ar dalyvauja rengiant struktūrinio padalinio reguliuojamų sektorių teisės aktų projektus.

 • Rengia struktūrinio padalinio metinę veiklos ataskaitą, metinį veiklos planą ir pateikia Tarybos pirmininkui tvirtinti.

 • Prireikus rengia viešus pasitarimus su vartotojais ir reguliuojamomis įmonėmis kainodaros klausimais.

 • Koreguoja struktūrinio padalinio nuostatus, rengia struktūrinio padalinio darbuotojų pareigybių aprašymus.

 • Organizuoja informacijos ir dokumentacijos struktūriniame padalinyje tvarkymą.

 • Dalyvauja rengiamuose pagal tikslines programas mokymuose, seminaruose, stažuotėse, kitų institucijų rengiamuose pasitarimuose reguliavimo klausimais.

 • Bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis teikiant, analizuojant bei apibendrinant finansinius-ūkinius duomenis apie reguliuojamus sektorius; rengia apibendrintas Apžvalgas apie sektorių reguliavimo tendencijas, kad būtų perimta ir taikoma geroji užsienio šalių patirtis sprendžiant reguliuojamų sektorių teisinius bei ekonominius klausimus.

 Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:     

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Studijų kryptis – ekonomika (arba) verslas (arba) vadyba.
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.
 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Darbo patirties sritis – energetikos srityje.
 • Darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 4 metai.
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: kalba - anglų.
 • Kalbos mokėjimo lygis – B2.