Įeiti
Publikuoti: 2021-09-02. Atnaujinta: 2021-09-02

Svajūnas Zaturskis


Darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • pataria organizuojant Tarybos veiklos strateginį planavimą, kontroliuojant metinio veiklos plano vykdymą, teikia siūlymus dėl Tarybos veiklos tobulinimo bei siūlo priemones šiems siūlymams įgyvendinti;

 • koordinuoja ketvirtinių bei kasmetinių Tarybos veiklos ataskaitų rengimą;

 • padeda Tarybos pirmininkui vykdyti teisės aktų bendraisiais Tarybos kompetencijos klausimais įgyvendinimo kontrolę;

 • nagrinėja ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateiktus Tarybos pirmininkui klausimus, susijusius su strateginiais Tarybos tikslais, rengia dėl jų atitinkamas išvadas ir pasiūlymus;

 • koordinuoja vartotojų prašymų, skundų Tarybos kompetencijos ribose nagrinėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka;

 • koordinuoja švietimo programų, skirtų vartotojų ir ūkio subjektų informuotumui didinti bei stiprinti gebėjimus teisėtiems interesams ginti, rengimą ir programos priemonių įgyvendinimą;

 • vykdo iš valstybės biudžeto gaunamų lėšų poreikio analizę, dalyvauja rengiant lėšų išlaidų projektus bei išlaidų sąmatas, koordinuoja investicinių projektų rengimą ir jų vykdymą, finansinių išteklių planavimo ir panaudojimo analizės veiklą;

 • inicijuoja ir koordinuoja Tarybos organizacinio vystymo projektus ir kokybės vadybos metodų diegimą Taryboje;

 • teisės aktų nustatyta tvarka sprendžia su viešaisiais pirkimais susijusius klausimus;

 • padeda užtikrinti Tarybos materialinės ir techninės bazės funkcionavimą, Tarybos darbuotojų tinkamas darbo sąlygas, Tarybos darbuotojų aprūpinimą būtiniausiomis darbo priemonėmis, inventoriumi, medžiagomis ir kitais materialiniais ištekliais, kontroliuoja Tarybos inventoriaus apskaitą ir užtikrina tinkamą Tarybos patalpų ir transporto priemonių eksploataciją;

 • koordinuoja Tarybos tarptautinio bendradarbiavimo veiklą;

 • vadovaudamasis Tarybos nuostatais, skiria papildomas trumpalaikes užduotis Tarybos darbuotojams, nepriklausomai nuo struktūrinių padalinių nuostatuose ar pareigybių aprašymuose numatytų funkcijų;

 • Tarybos pirmininko pavedimu, atstovauja Tarybai valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose.

 • vykdo kitas su Tarybos veikla susijusias funkcijas ir nenuolatinio pobūdžio Tarybos pirmininko pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį vadybos, viešojo administravimo ar teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą;

 • turėti ne mažiau kaip 3 metų vadovavimo komandai patirties;

 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis);

 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Energetikos ministro įsakymus, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su korupcijos prevencijos ir kontrolės sritimi, tarnybinės atsakomybės ir darbo pareigų pažeidimų nagrinėjimo klausimais;

 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, sugebėti analizuoti teisės aktus, įžvelgti problemas, jas įvertinti ir savarankiškai priimti sprendimus.