Įeiti
Publikuoti: 2020-09-23. Atnaujinta: 2020-09-23

Techninės priežiūros departamentas


 • Kontroliuoja energetikos objektų, energetikos įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo patikimumą bei vartojimo efektyvumą.
 • Išduoda energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestatus, juos keičia, sustabdo atestatų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina atestatų galiojimą ir kontroliuoja energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo reguliuojamąją veiklą.
 • Tiria energetikos objektų, įrenginių avarijas ir darbo sutrikimus, dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe ir buityje, susijusius su energijos vartojimu.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja energetikos įrenginių įrengimą.
 • Kontroliuoja, kaip laikomasi specialiųjų reikalavimų įrengiant ir rekonstruojant energetikos įrenginius, taip pat energetikos įrenginių atitiktį ir atlieka jų techninės būklės patikrinimą užbaigus jų montavimo, paleidimo ir derinimo darbus.
 • Dalyvauja kitų valstybės institucijų sudarytų statybos užbaigimo komisijų darbe.
 • Organizuoja energetikos darbuotojų atestavimą.
 • Teikia išvadas dėl parengtos pavojingojo objekto saugos ataskaitos, tikrina, ar pavojingieji objektai saugiai naudojami.
 • Kontroliuoja, kaip laikomasi nustatytų energijos ir energijos išteklių kokybės reikalavimų.
 • Kontroliuoja energijos išteklių valstybės ir rezervines atsargas.
 • Kontroliuoja teisės aktų nustatytas energijos išteklių ir energijos tiekimo ir vartojimo apribojimo ir sustabdymo priemones, kai šalyje skelbiama ekstremalioji energetikos padėtis.
 • Nagrinėja administracinio nusižengimo bylas dėl Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nurodytų administracinių nusižengimų.
 • Rengia ir dalyvauja rengiant pagal Tarybai priskirtą kompetenciją energetikos (elektros, dujų, šilumos ir naftos) veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus.
 • Rengia pasiūlymus Tarybai dėl energetikos (elektros, dujų, šilumos ir naftos) veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo.
 • Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitų institucijų (įskaitant ES institucijas ir organizacijas), įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, žiniasklaida.
 • Kaupia, sistemina ir analizuoja statistinę medžiagą bei kitą informaciją Departamento veiklos klausimais.
 • Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis pagal Departamento kompetenciją.
 • Rengia dokumentus paslaugų pirkimui atsižvelgiant į Departamento struktūriniams padaliniams priskirtas funkcijas.
 • Rengia pasiūlymus Departamento kompetencijos klausimais dėl metinės veiklos ataskaitos, metinio darbo plano bei strateginių veiklos gairių.
 • Formuoja Departamento nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Tarybos archyvui.
 • Pagal kompetenciją vykdo kitus Tarybos pirmininko pavedimus bei kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.