Įeiti
Publikuoti: 2021-09-17. Atnaujinta: 2021-09-17

Kokybės politika ir tikslai


​VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS KOKYBĖS POLITIKA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba​) misijaKurti VERT‘ę visuomenei energetikoje. 

Tarybos klientas 

Vartotojai. Taryba siekia, kad vartotojams būtų kompetentingai atstovaujama ir kad jie pasitikėtų Taryba ir jos veiklą vertintų teigiamai.

Reguliuojami ūkio subjektaiTaryba siekia užtikrinti stabilią reguliacinę aplinką ir nuoseklų reguliuojamų ūkio subjektų veiklos reglamentavimą. Stabili reguliacinė aplinka atspindi norminių teisės aktų pakeitimų dažnumą – siekiama, kad jie būtų kuo retesni.

Visuomenė. Taryba priimdama sprendimus remiasi kaštų-naudos analizės rezultatais atsižvelgiant į teigiamą naudą visuomenei, skatinant inovacijų diegimą reguliuojamuose sektoriuose.​

Galutinis Tarybos produktas

Pagrindiniai Tarybos veiklos rezultatai (produktai), kuriais siekiama įgyvendinti Tarybos misiją:

 • ​kainų (tarifų) skaičiavimo metodikos;
 • kainos (tarifai);
 • sprendimai dėl investicijų;
 • licencijos ir leidimai;
 • atlikti patikrinimai;
 • reguliuojamų ūkio subjektų ginčų sprendimas;
 • sprendimai dėl vartotojų skundų;
ir kiti.​​

Tarybos  veiklos kokybė

Tarybos veiklos kokybę lemia keturių pagrindinių suinteresuotų šalių – vartotojų, reguliuojamų ūkio subjektų, visuomenės ir Tarybos darbuotojų – interesų derinimas ir optimalus jų poreikių įgyvendinimo užtikrinimas.

Tarybos strateginis tikslas – užtikrinti vartotojams energetikos paslaugų kokybę ir prieinamumą efektyviai veikiančiose rinkose.​

Taryba įsipareigoja užtikrinti aukštos kokybės paslaugų teikimą, nuolatinę atitiktį klientų, LST EN ISO 9001:2015 ir kitų susijusių teisės aktų reikalavimus bei nuolatinį organizacijos kokybės vadybos sistemos tobulinimą.

Tarybos kokybės tikslai nustatomi atsižvelgiant į organizacijos funkcijas ir yra suderinami su veiklos procesų rodikliais.
Taryba, siekdama užtikrinti rezultatyvią kokybės vadybos sistemą, remiasi rizikų valdymu. ​

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS VEIKLOS KONTEKSTAS​

​Stiprybės

 1. ​Taryba yra kolegiali institucija.
 2. Taryba yra teisiškai atskirta ir funkciniu aspektu nepriklausoma nuo bet kurio kito viešojo ar privataus asmens.  
 3. Kompetentingi Tarybos darbuotojai.​

 4. Tarybai yra užtikrintas nepriklausomas finansavimas.
 5. Tarybos veiklą reglamentuoja ne tik nacionalinė, bet ir Europos Sąjungos teisė.
 6. Taryba gali atlikti reguliuojamos veiklos patikrinimus ir (ar) skirti atgrasančias baudas už pažeidimus vykdant reguliuojamą veiklą.  
​Silpnybės

 1. ​Atskirų reguliuojamų sektorių specifiškumas bei sudėtingi technologiniai sprendimai.
 2. Sudėtingas Tarybos priimamų teisės aktų, susijusių su kainodara ir apskaita, reglamentavimas rinkos dalyviams.
 3. Trūksta tam tikrų sričių kompetencijų.
 4. Didelis darbo krūvis ir darbuotojų kaita, nekonkurencingas darbo užmokestis.​
 5. Netolygus darbo krūvio pasiskirstymas per metus.
 6. Ilgai trunkantis sprendimų derinimo procesas.
Galimybės

 1. ​Galimybė daryti poveikį energetikos ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo rinkoms.
 2. Skaidrios verslo aplinkos kūrimas.
 3. Partnerystės tarp energetikos ir geriamojo vandens vartotojų bei paslaugų teikėjų formavimas.
 4. Reguliuojamų įmonių sąnaudų skaidrumas.
 5. Ūkio subjektų administracinės naštos mažinimas.
 6. Lietuvos interesus atitinkančios nuomonės formavimas ES institucijose, sprendžiant energetikos ir geriamojo vandens klausimus.​
 7. Vartotojų švietimas, aktyvesnis jų įtraukimas priimant sprendimus.
 8. Tarybos specialistų kvalifikacijos kėlimas.
Grėsmės

 1. Reguliuojami ūkio subjektai laiku nepateikia duomenų ar pateikia klaidingus duomenis.
 2. Reguliuojami ūkio subjektai neturi pakankamai kompetencijos pagal esamą teisinį reglamentavimą.
 3. Specifinių kompetencijų turinčių potencialių darbuotojų stoka.
 4. Ribotas darbo užmokestis, kurį galima skirti vadovams ir specialistams, lyginant su reguliuojamų ūkio subjektų ar privačiame sektoriuje mokamais darbo užmokesčiais. 
 5. Efektyvių motyvacinių priemonių stoka, įskaitant finansines bei papildomas motyvacines priemones. 
 6. ​Sprendimai, galintys turėti neigiamos įtakos Tarybos veiklos nepriklausomumui.​


VALSTYBINĖS NERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS KOKYBĖS TIKSLAI 2021 METAMS

Tikslas

Rodiklis


Matavimo būdas

Siektina reikšmė

​Užtikrinti vartotojų pasitenkinimą teikiamomis Tarybos paslaugomis


​​Tarybos veiklą teigiamai vertinančių vartotojų dalis, procentais nuo visų apklausoje dalyvavusių vartotojų​ (proc.)

​Vartotojų apklausa

​Ne mažiau kaip
55 proc.

​Užtikrinti Tarybos priimamų norminių teisės aktų pastovumą


​Tarybos priimtų ir tais pačiais kalendoriniais metais keistų teisės aktų dalis (santykis tarp Tarybos priimamų teisės aktų bei priimtų pakeitimų skaičiaus per kalendorinius metus) ​

​Tarybos teisės aktų registro duomenys (vidinė ataskaita)


​Ne daugiau kaip
15 proc.

​Nustatyti ir kontroliuoti ekonomiškai pagrįstas kainas, skatinant inovacijas reguliuojamose srityse

​Tarybos posėdžiui pateikti klausimai išnagrinėti pirmu teikimu, pažymoje pateikta išsami informacija ir duomenys, posėdžio metu išsakyti argumentai yra pakankami sprendimui priimti.


​Tarybos protokolų duomenys

​Ne mažiau kaip 
85 proc.

​Laiku (pagal veiklos plane numatytus terminus nustatytų (perskaičiuotų) kainų, dalis  (proc.)

​Procentai/ veiklos plano vykdymo ataskaita  ​


​Ne mažiau 85 proc.

​Laiku paskelbtų energetikos sektorių stebėsenos ataskaitų skaičius (vertinama pagal skelbtinos informacijos planą) (proc.)

​Procentai/ skelbtinos informacijos plano vykdymo ataskaita​


​80 proc.

​Įsakyme dėl įmonės planinio ar neplaninio patikrinimo nustatytas įmonės patikrinimo terminas pratęstas ne daugiau kaip du kartus, skaičiuojant nuo visų tais kalendoriniais metais pabaigtų įmonių patikrinimų.​

​Procentai/ plano vykdymo ataskaita

​Ne mažiau kaip
70 proc.


* Patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininko 2021 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. O1E-38.