Įeiti
Publikuota: 2020.05.27. Atnaujinta: 2020.05.27

Investicijų vykdymo ataskaitos pildymas


Investicijų vykdymo ataskaitos pildymas:

Suderintos investicijos (tūkst. Eur)" (3-6 stulpeliai), tai visa su savivaldybės taryba arba su Taryba suderinta investicijos suma, o ne tik ataskaitiniais metais suderinta investicijos suma. Investicija gali būti tęstinė ir netęstinė, nepriklausomai nuo suderinimo datos (suma gali būti Tarybos suderinta ir per kelis kartus skirtingais metais).

Ataskaitiniu laikotarpiu įvykdytos investicijos (tūkst. Eur)" (7-10 stulpeliai), tai įvykdytos investicijos – apskaitos dokumentais pagrįstos, per ataskaitinį laikotarpį įvykdytos, investicijos ar tęstinių investicijų, įvykdytų per ataskaitinį laikotarpį, dalis. Prie tęstinės investicijos pavadinimo turi būti pažymėta „(tęstinė)".  Ilgalaikio turto įsigijimo šaltinių lėšos (1 eil.) ir lėšos investicijų įgyvendinimui, naujam turtui įsigyti, atstatyti (2.1 eil.) turi būti lygios.

PVZ. 2.1. papunktyje užpildomas investicijos pavadinimas, pavyzdžiui siurblio įsigijimas – 1000 eur. Ta pati suma užpildoma ir 1 eilutėje, jei tai buvo įsigyta iš nusidėvėjimo (amortizacijos), visa suma (tuo pačiu investicijos pavadinimu) užpildoma prie nusidėvėjimo eilutės (amortizacijos), jei tai įvykdyta ir iš kitų lėšų, atitinkamai visa suma turi išsidėlioti per atitinkamus lėšų šaltinius.

Jei ataskaitiniais metais vykdyta investicija lieka nebaigtoje statyboje, 7-10 stulpeliuose pildoma nebaigtos statybos suma įvykdyta per ataskaitinius metus, o ne visa nebaigtos statybos suma (t.y. jei dalis investicijos atlikta iki ataskaitinio laikotarpio pradžios, ši suma įvedama 15 stulpelyje).

Pažymėtina, kad tai įvykdytos investicijos, todėl 7-10 stulpeliuose pildomi skaičiai turėtų būti teigiami.

„Investicijos įvykdymas (+/-) (tūkst. Eur)" (11-14 stulpeliai) – įvykdytų investicijų ir suderintų investicijų skirtumas.

„Iki ataskaitinio laikotarpio pradžios įvykdyta tęstinės investicijos suma (pildoma, jei investicija tęstinė),(tūkst. Eur)" (15 stulpelis).

PVZ. 2019 m. 7-10 stulpeliuose užpildoma, kad 2019 metais įvykdyta 1000 eur, o 15 stulpelyje, nurodoma, kad iki ataskaitinių metų (pvz. 2017-2019m.) buvo įvykdyta už 1000 eur. Taigi, iš pvz. 2019 m. ataskaitos bus galima matyti, kad iš viso 2017-2019 m.buvo  atlikta investicijos už 2000 eur.

Turto inventorinis Nr. 4" (16 stulpelis) – turto inventorinis numeris nurodomas tik turtui, kuris buvo įvestas į eksploataciją (nebaigtai statybai numeris nenurodomas - pažymimas langelyje brūkšnys „-").

Inventorinius Nr. galima nurodyti ataskaitoje, galima prisegtame dokumente (tuo atveju kai inventorinių numerių skaičius didelis). Jei inventoriniai numeriai išvardinami prisegtame dokumente, tuomet ataskaitoje nurodoma, kuriame priede nurodyti inventoriniai numeriai. Jei yra galimybė inventorinius numerius galima nurodyti nuo iki, pvz.: 123-130.

Jei į eksploataciją įvesta tik dalis turto, reikėtų prisegti priedą su paaiškinimu, pvz. į eksploataciją įvestas ilgalaikis turtas 2019 m: investicija X, inventorinis Nr Y, suma Z.

Tarybos nutarimo data, numeris ir eilutės Nr. 5" (17 stulpelis) – Tarybos nutarimų, kuriais investicijos buvo suderintos, numeriai ir datos. Jei Tarybos nutarime suderintos investicijos pateikiamos lentelėje, papildomai nurodomas ir konkrečios lentelės eilutės, kurioje įrašyta suderinta investicija, numeris. Jei investicija nėra suderinta Tarybos nutarimu, tai langelyje reikia pažymėti brūkšnį „-".

Jei investicijos nebuvo derintos su Taryba, reikia nurodyti savivaldybės tarybos sprendimo, kuriuo patvirtintas veiklos ir plėtros planas su nurodytomis investicijomis, datą ir numerį (tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus investicijos nebuvo derinamos su Taryba).

"Ilgalaikio turto įsigijimo šaltiniai" (1 eilutė) ­ nurodomi atliktų investicijų finansavimo būdai, t. y. žemiau esančiose eilutėse (1.1, 1.2 ir t. t.) nurodoma kokiomis lėšomis finansuotos „Lėšos investicijų įgyvendinimui, naujam turtui įsigyti, atstatyti" (2.1. eilutė) nurodytos investicijos. Atkreiptinas dėmesys, kad eilutėje "Ilgalaikio turto įsigijimo šaltiniai" ir eilutėje „Lėšos investicijų įgyvendinimui, naujam turtui įsigyti, atstatyti" nurodytos vertės turi sutapti.

"Nusidėvėjimas (amortizacija)" (1.1 eilutė) – nurodoma į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainą įskaičiuoto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis, kuri buvo panaudota investicijoms finansuoti.

„Investicijų grąža" (1.2 eil.) – nurodoma į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainą įskaičiuotų investicijų grąžos lėšų, panaudotų investicijoms finansuoti, dalis.

Investicijų lentelėje rodoma ir apskaitos veikla. Jei vykdytos investicijos į apskaitos veiklą, vykdytą sumą reikia nurodyti prie geriamojo vandens tiekimo verslo vienetų ir investicijos pavadinime skliausteliuose parašyti „Apskaitos veikla".