Įeiti

Reikalavimai derinamų investicijų aprašymui


Investicijų pobūdis ir teiktina informacija investicijų derinimo metu:

 • Investicijos į plėtrą. Būtina pateikti informacija:
  • nutiestų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų  kilometrų ilgis, pastatytų įrenginių (pakėlimo stočių, nuotekų siurblinių, nuotekų valymo įrenginių ar kt.) skaičius, priežastys įtakojusios investicijos įgyvendinimą;
  • vartotojų skaičius, kuriems sudaryta galimybė prisijungti prie tinklų (atskirai vandens ir nuotekų), jei jau prisijungė, nurodyti ir prisijungusių skaičių;
  • numatomas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų realizacijos pokytis dėl naujų vartotojų prijungimo;
  • sąnaudų (elektros, gamtos išteklių mokesčio, technologinių medžiagų ir kt.) pokytis dėl plėtros.

 • Investicijos į geriamojo vandens kokybę. Būtina pateikti informacija:
  • pastatytų geriamojo vandens ruošimo įrenginių aprašymas (vietovė ir rūšis (geležies, fluoro ir pan.), priežastys, kodėl įsigyti įrenginiai;
  • geriamojo vandens kokybės parametrai iki geriamojo vandens ruošimo įrenginių (nurodant nustatytus rodiklius ir jų normas);
  • geriamojo vandens kokybės parametrai po geriamojo vandens ruošimo įrenginių įrengimo (nurodant nustatytus rodiklius ir jų normas);
  • sąnaudų (elektros, technologinių medžiagų ir kt.) pokytis dėl geriamojo vandens ruošimo įrenginių įrengimo.

 • Investicijos į vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų renovaciją. Būtina pateikti informacija:
  • renovuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų kilometrų ilgis;
  • renovuojamų  tinklų įvedimo į eksploataciją metai (po turto sukūrimo to turto pirmo įvedimo į eksploataciją data);
  • avarijų, įvykusių renovuojamose atkarpose, skaičius per metus;
  • dėl avarijų prarasto vandens kiekis (jei galima apskaičiuoti) arba dėl kiaurų tinklų infiltracijos procentas renovuojamose atkarpose (jei galima apskaičiuoti);
  • sąnaudų (einamojo remonto, elektros energijos ir kt.) sumažėjimas dėl renovuotų tinklų;
  • jei renovuojami nenusidėvėję tinklai, pateikiama informacija apie prailgintą ilgalaikio turto tarnavimo laiką ar pagerintas savybes.
 • Investicijos į pastatų/įrenginių/įrengimų renovaciją/atstatymą. Būtina pateikti informacija:
  • pastatų/įrenginių/įrengimų įvedimo į eksploataciją metai (po turto sukūrimo to turto pirmo įvedimo į eksploataciją data);
  • jei renovuojami nenusidėvėję pastatai/įrenginiai/įrengimai, pateikiama priežastis, kodėl reikalinga renovacija nepasibaigus ilgalaikio turto tarnavimo laikui;
  • sąnaudų (einamojo remonto, elektros energijos ir kt.) sumažėjimas dėl renovuotų pastatų/įrenginių/įrengimų;
  • jei renovuojami nenusidėvėję pastatai/įrenginiai/įrengimai, pateikiama informacija apie prailgintą ilgalaikio turto tarnavimo laiką ar pagerintas savybes.
    
 • Investicijos į transporto priemonių įsigijimą. Būtina pateikti informacija:
  • jei transporto priemonės įsigyjamos vietoj jau eksploatuojamų transporto priemonių, pateikiami senų transporto priemonių įvedimo į eksploataciją metai ir nusidėvėjimo laikotarpis (taip pat užpildoma 5 priedo 3 lentelė);
  • jei įsigyjamos naujos papildomos transporto priemonės, pateikiamas paaiškinimas, kodėl reikalinga didinti transporto ūkį;
  • jei transporto priemonės įsigyjamos vietoj jau eksploatuojamų transporto priemonių, pateikiamas sąnaudų (einamojo remonto ir kt.) pokytis;
  • jei įsigyjamos naujos papildomos transporto priemonės, pateikiamas sąnaudų (einamojo remonto, kuro ir kt.) padidėjimas;
  • nurodyti kokiai veiklai priskirta įsigyta transporto priemonė.
    
 • Investicijos į nuotolinį duomenų nuskaitymą (geriamojo vandens apskaitos prietaisų derinti nereikia). Būtina pateikti informacija:
  • Jei derinama nuotolinė geriamojo vandens apskaitos prietaisų, įrengtų daugiabučiuose namuose prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, duomenų nuskaitymo sistema, taikomos Investicijų derinimo tvarkos aprašo 1 priedo 2 eilutės nuostatos;
  • Jei derinama nuotolinė geriamojo vandens apskaitos prietaisų, išskyrus apskaitos prietaisus įrengtus daugiabučiuose namuose prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, duomenų nuskaitymo sistema, taikomos Investicijų derinimo tvarkos  aprašo 1 priedo 4 eilutės nuostatos (pateikiamas užpildytas Investicijų derinimo tvarkos aprašo 6 priedas).
    
 • Ilgalaikio turto perduoto įstatinio kapitalo didinimo būdu, nuomos panaudos ar patikėjimo pagrindu derinimas. Būtina pateikti informacija:
 • Užpildoma Investicijų derinimo tvarkos aprašo 5 priedo 4 lentelė. Pažymėtina, kad „Turto įvedimo į eksploataciją data", tai po turto sukūrimo to turto pirmo įvedimo į eksploataciją data, o ne įvedimo į eksploataciją Bendrovėje data;
 • Pateikiama informacija apie perduodamo ilgalaikio turto finansavimo šaltinius (pvz. ES, savivaldybės, valstybės lėšos ir t.t.)
 • Jei derinamas įstatinio kapitalo didinimo būdu perduotas ilgalaikis turtas ir ūkio subjektas, skaičiuodamas ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo sąnaudas, taikė kitokį, nei Tarybos nustatytą ilgalaikio turto nusidėvėjimo laikotarpį, pateikia tai pagrindžiančius dokumentus (ūkio subjekto parengto įsakymo kopiją ar pan.);
 • Pateikiami Tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-459 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo" 34.12 papunktyje numatytus dokumentus (dokumentai teikiami tik tuo atveju, jeigu jie nepateikti teikiant metines reguliuojamosios veiklos ataskaitas). Jei tokia informacija pateikta teikiant metines reguliuojamos veiklos ataskaitas, tai nurodoma aprašyme.

Atkreiptinas dėmesys:

 • Teikiamas derinti tik ilgalaikis turtas ir neteikiamas derinti turtas, apskaitomas kaip sąnaudos ir kurį įsigijus nebus sukuriamas ilgalaikis turtas;
 • Teikiamos derinti investicijos tik į nuosavą, panaudos ar patikėjimo teise naudojamą ilgalaikį turtą, bet ne į planuojamą perimti/išpirkti turtą (toks turtas derinamas po jo perėmimo/išpirkimo);
 • Investicijų vartotojų ir abonentų lėšomis įrengtiems ir naudojamiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo objektams, skirtiems geriamajam vandeniui tiekti, nuotekoms tvarkyti, išpirkti suderinimui būtinai pateikiama turto vertintojo pažymos kopija apie išperkamo turto vertę;
 • Neteikiami derinti geriamojo vandens apskaitos prietaisai, kurių užmokestį vadovaujantis Įstatymo 10 straipsnio 10 dalimi tvirtina savivaldybių tarybos.
 • Lėšas skirtas automobiliams įsigyti, kurie vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu, gali būti užpajamuoti įskaitant PVM,  teikiamos derinti be PVM. (Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 62 straipsnyje numatyta, kad PVM negali būti atskaitomas pirkimo arba importo PVM už lengvąjį automobilį, skirtą vežti ne daugiau kaip 8 žmones (neskaičiuojant vairuotojo), arba nurodytos klasės automobilį, priskiriamą visureigių kategorijai, jeigu automobilis nebus tiekiamas arba išnuomojamas, taip pat juo nebus teikiamos keleivių vežimo už atlygį paslaugos. Tie patys apribojimai taikomi atskaitant pirkimo PVM už nurodytų kategorijų automobilių nuomą. Šie apribojimai netaikomi tik nurodytų kategorijų automobiliams, jeigu jie pagal teisės aktus, reglamentuojančius transporto priemonių klasifikavimą ir kodavimą, priskiriami specialios paskirties transporto priemonėms).
 • Investicijoms, kurios atliekamos ūkio būdu ir kurių darbo užmokesčio vertė yra kapitalizuojama, turi būti užpildyta 5 priedo 2 lentelė, aiškiai nurodant naudojamų darbo užmokesčio sąnaudų sumą. Pažymėtina, kad su investicijos įgyvendinimu susijusios darbo užmokesčio sąnaudos gali būti priskiriamos konkrečia investicija sukuriamo turto vertei tik tuo atveju, jeigu šios sąnaudos nėra įtrauktos į reguliuojamų paslaugų kainas.​​