Įeiti
Publikuota: 2014.02.12. Atnaujinta: 2020.09.23

Vidaus audito skyrius


 •  Tikrina ir vertina Tarybos:
 • vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;
 • veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;
 • strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;
 • finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
 • lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;
 • turto apskaitą ir apsaugą;
 • informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus;
 • rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti Tarybos veiklą ir vidaus kontrolę;
 • analizuoja Tarybos veiklos trūkumus, dėl kurių Tarybos atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo Tarybos pirmininkui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą;
 • atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;
 • vykdo pažangos stebėjimą (veiklą po audito);
 • rengia skyriaus veiklos ataskaitą;
 • organizuoja ir tvarko skyriaus raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatytąja tvarka j archyvą;
 • atlieka kitas įstatymų, kitų norminių teisės aktų nustatytas funkcijas, Tarybos pirmininko nurodymus, susijusius su vidaus auditu.
 • Skyrius įgyvendina savo uždavinius ir funkcijas, palaikydamas glaudžius ryšius su Tarybos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, kurių reikia vidaus auditui atlikti.