Įeiti
Publikuota: 2018.01.16. Atnaujinta: 2019.09.24

Šilumos ir karšto vandens sektoriuje vykstantys teisminiai ginčai


1. Byla: UAB „Vilniaus energija“ v. Taryba.
Bylos esmė: UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą (toliau – VAAT) su skundu prašydama panaikinti 2011-10-26 nutarimą Nr. O3-303 ir įpareigoti Tarybą įvertinti ir numatyti negautų pajamų kompensaciją dėl galimai neteisėto šilumos punktų nusidėvėjimo sąnaudų padengimo sumažinimo priėmus skundžiamą nutarimą.
Bylos eiga: VAAT 2012-02-14 nutartimi sustabdė bylos nagrinėjimą iki įsiteisės sprendimas administracinėje byloje Nr. A-2681-822/2016 dėl 2010-12-15 nutarimu Nr. O3-316 ir 2010-12-15 nutarimu Nr. O3-317 UAB „Vilniaus energija“ nustatytų šilumos ir karšto vandens bazinių kainų dedamųjų. Atsižvelgiant į tai, jog minėtoje byloje galutinis sprendimas įsiteisėjo 2017-01-24, VAAT 2017-04-05 nutartimi atnaujino bylos nagrinėjimą. VAAT 2017 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu atmetė UAB „Vilniaus energija“ skundą. Pareiškėjas pateikė apeliacinį skundą.
Bylos baigtis: LVAT 2019 m. gegužės 14 d. nutartimi pareiškėjos UAB „Vilniaus energija“ apeliacinį skundą patenkino iš dalies ir panaikino 2011 m. spalio 26 d. nutarimą Nr. O3-303 „Dėl Komisijos 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. O3-316 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų UAB „Vilniaus energija““ ir 2011 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. O3-55 „Dėl UAB „Vilniaus energija“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“ pakeitimo“. Likusioje dalyje VAAT 2017 m. rugpjūčio 21 d. sprendimą paliko nepakeistą.

2. Byla J. Z. ir R. Z. v. Taryba.
Bylos esmė:
J.Z. ir R. Z. kreipėsi į VAAT su skundu prašydami priteisti iš Tarybos žalos atlyginimą. Pareiškėjų nuomone, Taryba vengė derinti pareiškėjų pasiūlytą šilumos paskirstymo metodą, neužtikrino, kad metodas būtų taikomas.
Bylos eiga:
VAAT 2016-09-22 sprendimu atmetė skundą kaip nepagrįstą. Pareiškėjai 2016-10-19 pateikė LVAT apeliacinį skundą, kuriuo prašo VAAT 2016-09-22 sprendimą panaikinti ir bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
Bylos baigtis
: LVAT 2018 m. vasario 14 d. nutartimi pareiškėjų apeliacinį skundą atmetė.

3. Byla UAB „Litesko“ ir UAB „Vilniaus energija“ v. Taryba.
Bylos esmė:
UAB „Litesko“ ir UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi į VAAT su skundu, prašydami panaikinti 2016-08-30 nutarimą Nr. O3-251 ir 2016-08-30 nutarimą Nr. O3-252, kuriais bendrovės įpareigotos vartotojams, kurie apsirūpina karštu vandeniu be karšto vandens tiekėjo ir vartotojams, kurių butuose karšto vandens tiekėjas įvykdė pareigą sutvarkyti apskaitą, 2016 m. liepos mėnesio sąskaitose įtrauktą nepriemoką už šilumos kiekį, viršijusį cirkuliacijos normatyvus.
Bylos eiga:
VAAT 2017-05-30 sprendimu pareiškėjų skundą atmetė. Pareiškėjai pateikė LVAT apeliacinį skundą, kuriuo prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą naikinti. VAAT 2017 m. gegužės 30 d. sprendimu pareiškėjų skundą atmetė. UAB „Litesko“ ir UAB „Vilniaus energija“ 2017 m. birželio 30 d. pateikė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti VAAT sprendimą. LVAT 2019-04-17 nutartimi UAB „Litesko" ir UAB„Vilniaus energija" apeliacinį skundą atmetė.

4. Byla V. J. M. v. Taryba.
Bylos esmė:
V. J. M. 2016-06-20 kreipėsi į VAAT su skundu, prašydamas įpareigoti Tarybą duoti nurodymą AB „Kauno energija“ filialui „Jurbarko šilumos tinklai“ taikyti ne didesnį kaip 160 kWh cirkuliacijos normatyvą, skirstant šilumą daugiabučiame name.
Bylos eiga:
VAAT 2017-03-09 sprendimu pareiškėjo skundą atmetė. V. J. M. 2017-03-31 pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti minėtą VAAT sprendimą.

5. Byla UAB „Vilniaus energija“ v. Taryba.
Bylos esmė:
UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi į VAAT pareikšdama alternatyvus reikalavimus: 1) panaikinti 2016-12-06 raštą Nr. R2-(T)-3058, kuriuo Taryba atsisakė ikiteismine tvarka nagrinėti pareiškėjos 2016-11-28 skundą, ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-26 sprendimą Nr. 1-692; 2) arba panaikinti 2016-12-06 raštą Nr. R2-(T)-3058 ir įpareigoti Tarybą ikiteismine tvarka išnagrinėti pareiškėjos 2016-11-28 skundą.
Bylos eiga:
VAAT 2017-04-11 nutartimi sustabdė bylos nagrinėjimą iki įsiteisės sprendimas administracinėje byloje Nr. I-1531-786/2017.


6. Byla UAB „Litesko“ v. Taryba.
Bylos esmė:
UAB „Litesko“ kreipėsi į VAAT, prašydama panaikinti 2017-03-29 nutarimą Nr. O3-99, 2017-03-29 nutarimą Nr. O3-100, 2017-03-29 nutarimą Nr. O3-101 ir 2017-04-14 nutarimą Nr. O3-126. UAB „Litesko“ nesutinka su Tarybos nutarimu sprendimu nederinti įmonės valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano 2016–2018 metams. UAB „Litesko“ taip pat nesutinka su nutarimais Nr. O3-100 ir O3-101 nustatytomis šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos dedamosiomis ir nutarimu Nr. O3-126, kuriuo konstatuota, kad Alytaus miesto savivaldybės taryba 2017-03-30 sprendimu Nr. T-84 šilumos kainos dedamąsias nustatė be pažeidimų.
Bylos eiga: VAAT 2017 m. spalio 24 d. pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą. UAB „Litesko“ apskundė VAAT sprendimą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.


7. Byla UAB „Vilniaus energija“ v. Taryba.
Bylos esmė
: UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi į VAAT prašydama panaikinti 2014-06-30 nutarimą Nr. O3-177. Pareiškėja nesutinka su Tarybos nustatytomis šilumos kainos dedamosiomis.
Bylos eiga: VAAT 2015-03-26 sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą. Pareiškėjas apskundė VAAT 2015-03-26 sprendimą LVAT. LVAT 2016-06-03 nutartimi tenkino pareiškėjo skundą iš dalies ir administracinę bylą grąžino pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. VAAT 2017-03-07 sprendimu pareiškėjo skundą atmetė. LVAT 2017 m. liepos 5 d. nutartimi grąžino bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.


8. AB „Vilniaus šilumos tinklai“, Vilniaus miesto savivaldybė v. Taryba, trečiasis asmuo – UAB „Vilniaus energija“.
Bylos esmė:
Pareiškėjai kreipėsi į VAAT prašydami panaikinti 2015-12-18 nutarimo Nr. O3-671, 2 punktą, kuriuo buvo suderinta UAB „Vilniaus energija“ 2005-2015 m. investicija į šilumos apskaitos prietaisų rodmenų nuotolinio nuskaitymo sistemų įrengimą.
Bylos eiga: VAAT 2016-05-30 sprendimu patenkino pareiškėjų skundą. UAB „Vilniaus energija“ pateikė apeliacinį skundą, kurį išnagrinėjęs LVAT nutarė jį iš dalies patenkinti ir administracinę bylą gražino iš naujo nagrinėti VAAT.

9. UAB „Litesko“ v. Taryba.
Bylos esmė: UAB „Litesko“ prašė VAAT panaikinti 2016-06-30 nutarimą Nr. O3-202, kuriuo buvo konstatuota, kad pareiškėjas pažeidė Šilumos kainų nustatymo metodikos 82.1.1 punktą, t. y. ne vėliau kaip prieš 5 mėnesius iki einamojo reguliavimo periodo pabaigos nepateikė filialo „Marijampolės šiluma“ Kazlų Rūdoje šilumos bazinės kainos projekto, bei įpareigojo pareiškėją per 30 dienų ištaisyti pažeidimą.
Bylos eiga: VAAT 2017-03-22 pareiškėjo skundą atmetė. Pareiškėjas pateikė apeliacinį skundą.

10. UAB „Litesko“ v. Taryba ir Druskininkų savivaldybė.
Bylos esmė: UAB „Litesko“ kreipėsi į VAAT dėl 2017-01-20 nutarimo Nr. O3-26 ir Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-3 panaikinimo, kuriais buvo perskaičiuotos pareiškėjo filialo „Druskininkų šiluma“ šilumos kainos dedamosios. Pareiškėjas nesutinka su minėtuose sprendimuose apskaičiuotu investicijų grąžos dydžiu ir taikyta faktine kuro struktūra.
Bylos eiga: VAAT 2017 m. spalio 3 d. atmetė UAB „Litesko“ skundą kaip nepagrįstą. UAB „Litesko“ 2017 m. lapkričio 3 d. pateikė apeliacinį skundą dėl VAAT 2017 m. spalio 3 d. sprendimo. LVAT 2018 m. lapkričio 28 d. nutartimi atmetė UAB „Litesko“ apeliacinį skundą.

11. UAB „Lietuvos energijos gamyba“ v. Taryba
Bylos esmė: UAB „Lietuvos energijos gamyba“ į VAAT kreipėsi po to, kai 2017-03-10 nutarimu Nr. O3-73 minėtai įmonei skirta 5643 Eur bauda už tai, kad UAB „Lietuvos energijos gamyba“ teisės aktuose nustatytais terminais nepateikė metinio ataskaitų rinkinio už 2014 metus su nepriklausomo audito išvada.
Bylos eiga: VAAT 2017 m. rugsėjo 6 d. atmetė skundą kaip nepagrįstą. UAB „Lietuvos energijos gamyba“ pateikė apeliacinį skundą.

12. Byla: UAB „Vilniaus energija“ v. Taryba.
Bylos esmė: UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi su skundu į VAAT, prašydama nutraukti administracinės bylos nagrinėjimą, panaikinti 2017-03-24 nutarimą Nr. O3-95 bei išreikalauti iš Tarybos įrodymus. UAB „Vilniaus energija“ nesutiko su paskirta sankcija už licencijuojamos veiklos pažeidimus, nustatytus UAB „Vilniaus energija“ planinio patikrinimo metu.
Bylos eiga: VAAT 2017-10-11 nutartimi bylą sustabdė iki bus priimtas ir įsiteisės galutinis teismo sprendimas administracinėje byloje pagal UAB „Vilniaus energija“ skundą dėl 2016-09-26 nutarimo Nr. O3-277.

13. Byla: UAB „Vilniaus energija“ v. Taryba.
Bylos esmė: UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi su skundu į VAAT, prašydama panaikinti 2015-12-22 nutarimą Nr. O3-672 ir 2015-12-23 nutarimą Nr. O3-681, argumentuodama, jog Taryba netinkamai nustatė ir įvertino visus pažeidimo elementus bei netinkamai įgyvendino kitus Energetikos įstatymo 36 straipsnio privalomus reikalavimus ekonominės sankcijos skyrimui.
Bylos eiga: VAAT 2018-05-08 sprendimu UAB „Vilniaus energija“ skundą tenkino iš dalies. 2015-12-22 nutarimu Nr. O3-672 paskirtą baudą sumažino iki 181 887,05 Eur. Likusioje dalyje UAB „Vilniaus energija“ skundą atmetė kaip nepagrįstą. Taryba bei UAB „Vilniaus energija“ pateikė apeliacinius skundus.


14. Byla: UAB „Vilniaus energija“ v. Taryba.
Bylos esmė: UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi su skundu į VAAT, prašydama panaikinti 2016-09-26 nutarimą Nr. O3-277 bei 2016-09-26 protokolinio sprendimo Nr. O2-35 2.1–2.4 punktus. UAB „Vilniaus energija“ nesutinka su atliktu UAB „Vilniaus energija“ planiniu patikrinimu ir jo rezultatais.
Bylos eiga: VAAT 2017-03-30 nutartimi bylą nutraukė, o LVAT 2017-05-10 nutartimi grąžino administracinę bylą dėl 2016-09-26 nutarimo Nr. O3-277 teisėtumo ir pagrįstumo nagrinėti VAAT. VAAT 2017-09-28 nutartimi bylą sustabdė. UAB „Vilniaus energija“ dėl VAAT 2017-09-28 nutarties pateikė atskirąjį skundą. LVAT 2017-10-25 nutartimi VAAT 2017-09-28 nutartį panaikino ir perdavė bylą nagrinėti šiam teismui. VAAT 2018-02-21 sprendimu UAB „Vilniaus energija“ skundą atmetė kaip nepagrįstą. UAB „Vilniaus energija“ pateikė apeliacinį skundą.


15. Byla: UAB „Vilniaus energija“ v. Taryba.
Bylos esmė: UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi su skundu į VAAT, prašydama panaikinti 2016-10-14 nutarimą Nr. O3-318, 2016-10-14 nutarimą Nr. O3-317, 2016-10-13 nutarimą Nr. O3-301, 2016-10-13 nutarimą Nr. O3-302, 2016-10-28 nutarimą Nr. O3-336 ir 2016-12-23 nutarimą Nr. O3-459. UAB „Vilniaus energija“ manymu, Taryba, priimdama minėtus nutarimus, viršijo suteiktą kompetenciją, nesivadovavo teisės aktais, neteisėtai ir nepagrįstai įvertino patikrinimo rezultatus bei padarė procedūrinius pažeidimus.
Bylos eiga: VAAT 2017-06-26 nutartimi bylą sustabdė, kol įsiteisės galutinis teismo sprendimas administracinėje byloje pagal UAB „Vilniaus energija“ skundą dėl planinio patikrinimo rezultatų.

16. Byla: UAB „Vilniaus energija“ v. Taryba.
Bylos esmė: UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi su skundu į VAAT, prašydama panaikinti 2016-10-28 nutarimą Nr. O3-335. UAB „Vilniaus energija“ manymu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba nepagrįstai nesivadovavo savo anksčiau priimtu ir galiojančiu 2013-07-24 sprendimu Nr. 1-1366, taip pat nepagrįstai vadovavosi 2016-10-14 nutarimu Nr. O3-318, o Taryba pažeidė šilumos kainos dedamųjų nustatymo procedūrą.
Bylos eiga: VAAT 2017-03-08 nutartimi bylą sustabdė, kol įsiteisės galutiniai teismo sprendimai kitose administracinėse bylose pagal UAB „Vilniaus energija“ skundus.

17 Byla: UAB „Litesko“ v. Taryba.
Bylos esmė: UAB „Litesko“ kreipėsi į VAAT prašydama panaikinti 2017-03-17 nutarimą Nr. O3-82, kuriuo UAB „Litesko“ skirta 1 462 Eur piniginė bauda už tai, kad UAB „Litesko“ pažeidė imperatyvias reguliuojamos energetikos veiklos sąlygas, įtvirtintas Energijos išteklių rinkos įstatymo 191 straipsnio 1 dalyje ir Šilumos ūkio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 punkte.
Bylos eiga: VAAT 2018-04-17 sprendimu UAB „Litesko“ skundą atmetė. UAB „Litesko“ pateikė apeliacinį skundą.

18. Byla: G. B. v. Taryba, tretieji suinteresuoti asmenys – UAB „Vilniaus energija“.
Bylos esmė: G. B. kreipėsi į VAAT prašydamas panaikinti Tarybos sprendimą atsisakyti pateikti 2016-09-14 planinio patikrinimo aktą Nr. S3-1.
B
ylos eiga: VAAT 2017-07-14 sprendimu atmetė G. B. skundą kaip nepagrįstą. G. B. 2017-08-25 pateikė apeliacinį skundą.

19. By
la: K. J. J. v. Taryba, tretieji suinteresuoti asmenys – UAB „Vilniaus energija“.
Bylos esmė: K. J. J. kreipėsi į VAAT prašydamas panaikinti 2016-10-14 rašto dalį, kuria atsisakyta išduoti 2016-09-14 planinio patikrinimo aktą Nr. S3-1 bei jame pateiktas išvadas.
Bylos eiga:
VAAT 2017-04-27 sprendimu tenkino K. J. J. skundą. UAB „Vilniaus energija“ 2017-05-29 pateikė apeliacinį skundą. LVAT 2019-09-12 nutartimi VAAT 2017-04-27 sprendimą panaikino ir perdavė bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.


20. Byla: UAB „Litesko“ vs. Taryba.
Bylos esmė: UAB „Litesko“ VAAT pateikė skundą dėl 2017 m. spalio 12 d. nutarimo Nr. O3E-432, kuriuo vienašališkai nustatytos šilumos kainos dedamosios UAB „Litesko“ filialui „Biržų šiluma“ , panaikinimo. Bendrovė nesutinka su Tarybos atliktu investicijų grąžos ir nepadengtų kuro sąnaudų skaičiavimais.

21. Byla: J. K. vs Taryba.
Bylos esmė: J. K. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su prašymu įpareigoti Tarybą atlikti UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ papildomai gautų pajamų, nurodytų 2017 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3-67 5 punkte, perskaičiavimą.
Bylos eiga: VAAT 2017 m. gruodžio 13 d. nutartimi sustabdė administracinės bylos nagrinėjimą, kol įsiteisės teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. eI-2594-561/2017. 

22. Byla: Lietuvos Respublikos Seimo narys Naglis Puteikis vs Taryba.
Bylos esmė: LR Seimo narys kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-184 patvirtinto Šilumos kiekio pastato naudingajam plotui šildyti ir bendrosioms reikmėms nustatymo bei paskirstymo metodo Nr. 5 3.1 papunkčio atitiktį Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatoms.
Bylos baigtis: LVAT 2018 m. sausio 22 d. sprendimu pripažino, kad analizuojamos Šilumos kiekio pastato naudingajam plotui šildyti ir bendrosioms reikmėms nustatymo bei paskirstymo metodo redakcijos Nr. 5 3.1 papunktis neprieštarauja Šilumos ūkio įstatymo 25 straipsnio 1 ir 2 dalims, Civilinio kodekso 6.317 straipsnio 1 daliai, 6.329 straipsnio 1 daliai ir 6.388 straipsnio 1 daliai. 

23. Byla: Lietuvos Respublikos Seimo narys Naglis Puteikis vs Taryba.
Bylos esmė: LR Seimo narys kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti 2018 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. O3E-54 patvirtinto Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo 4 ir 24 punktų atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsniui, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 punktui, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 6 straipsnio 4 daliai, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 6 straipsnio 2 punktui bei minėto aprašo 14.2 punkto atitiktį Konstitucijos 120 straipsniui ir konstituciniam teisinės valstybės principui, Energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 daliai, 19 straipsnio 2 daliai, Šilumos ūkio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 punktui, 2 straipsnio 15 daliai, 8 straipsnio 3 daliai, 30 straipsnio 3 daliai ir 5 dalies 3 punktui, 32 straipsnio 2 daliai, 37 straipsnio 6 daliai, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktui.

24. Byla: UAB „Vilniaus energija“ v. Taryba.
Bylos esmė: UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi į VAAT prašydama panaikinti 2018-04-27 nutarimą Nr. O3E-132 ir 2018-04-27 nutarimą Nr. O3E-133, kuriais buvo įgyvendintas VAAT 2015-12-11 sprendimas, kuris įpareigojo Tarybą iš naujo apskaičiuoti UAB „Vilniaus energija“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos kintamosios dedamąsias ir minėtų kainų dedamąsias patvirtinti naujai priimtais nutarimais.
Bylos eiga: VAAT 2018-09-21 nutartimi bylą nutraukė. UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi į LVAT su atskiruoju skundu. LVAT 2018-10-20 nutartimi VAAT 2018-09-21 nutartį panaikino ir perdavė VAAT bylą nagrinėti iš naujo.

25. Byla: UAB „Vilniaus energija“ v. Taryba.
Bylos esmė: UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi į VAAT prašydama panaikinti 2017-05-31 nutarimą Nr. O3E-166, kuriuo konstatuota, kad UAB „Vilniaus energija“ pažeidė Energetikos įstatymo 25 straipsnio 1 dalį, Šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 13 dalies 7 punktą ir nurodyta UAB „Vilniaus energija“ ištaisyti konstatuotą pažeidimą.
Bylos eiga: VAAT 2018-01-10 sprendimu atmetė UAB „Vilniaus energija“ skundą kaip nepagrįstą. UAB „Vilniaus energija“ pateikė apeliacinį skundą.

26. UAB „Mažeikių šilumos tinklai" v. Taryba.
Bylos esmė: UAB „Mažeikių šilumos tinklai" kreipėsi į VAAT dėl 2018 m. kovo 23 d. nutarimo Nr. O3E-86 „Dėl UAB „Mažeikių šilumos tinklai" reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimo" panaikinimo, kuriuo UAB „Mažeikių šilumos tinklai" buvo paskirta 9 589 Eur bauda dėl privalomo biokuro kiekio neišpirkimo biržoje 2016 m.
Bylos eiga: VAAT 2018 m. spalio 16 d. atmetė UAB „Mažeikių šilumos tinklai" skundą kaip nepagrįstą. UAB „Mažeikių šilumos tinklai" 2018 m. lapkričio 15 d. pateikė apeliacinį skundą.

27. UAB „Litesko" v. Taryba.
Bylos esmė: UAB „Litesko" kreipėsi į VAAT dėl 2018 m. rugsėjo 27 d. nutarimo Nr. O3E-297 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko" filialo „Kelmės šiluma" šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo", kuriuo vienašališkai nustatytos perskaičiuotos pareiškėjo filialo „Kelmės šiluma" šilumos kainos dedamosios. UAB „Litesko" nesutinka su apskaičiuotu investicijų grąžos dydžiu ir šilumos kainos dedamųjų galiojimo laikotarpiu šilumos kainoje įskaitytų ir faktinių kuro kainų skirtumu.

28. UAB „Ignalinos šilumos tinklai v. Taryba.
Bylos esmė: UAB „Ignalinos šilumos tinklai" kreipėsi į VAAT dėl 2018 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. O3E-397 „Dėl UAB „Ignalinos šilumos tinklai" reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimo" panaikinimo, kuriuo UAB „Ignalinos šilumos tinklai" buvo paskirta 4 557 Eur bauda dėl privalomo biokuro kiekio neišpirkimo biržoje 2017 m.
Bylos eiga: VAAT 2019-04-17 patenkino UAB „Ignalinos šilumos tinklai" skundą visiškai.