Įeiti
Publikuoti: 2018-01-16. Atnaujinta: 2022-05-04

Šilumos ir karšto vandens sektoriuje vykstantys teisminiai ginčai


1. Byla UAB „Vilniaus energija“ v. Taryba (Proc. Nr. 3-61-3-00068-2017-7).

Bylos esmė: UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi į VAAT pareikšdama alternatyvus reikalavimus: 1) panaikinti 2016-12-06 raštą Nr. R2-(T)-3058, kuriuo Taryba atsisakė ikiteismine tvarka nagrinėti pareiškėjos 2016-11-28 skundą, ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-26 sprendimą Nr. 1-692; 2) arba panaikinti 2016-12-06 raštą Nr. R2-(T)-3058 ir įpareigoti Tarybą ikiteismine tvarka išnagrinėti pareiškėjos 2016-11-28 skundą.

Bylos eiga: VAAT 2017-04-11 nutartimi sustabdė bylos nagrinėjimą iki įsiteisės sprendimas administracinėje byloje Nr. I-1531-786/2017

 2. Byla UAB „Litesko“ v. Taryba (Proc. Nr. 3-61-3-01415-2017-4).

Bylos esmė: UAB „Litesko“ kreipėsi į VAAT, prašydama panaikinti 2017-03-29 nutarimą Nr. O3-99, 2017-03-29 nutarimą Nr. O3-100, 2017-03-29 nutarimą Nr. O3-101 ir 2017-04-14 nutarimą Nr. O3-126. UAB „Litesko“ nesutinka su Tarybos nutarimu sprendimu nederinti įmonės valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano 2016–2018 metams. UAB „Litesko“ taip pat nesutinka su nutarimais Nr. O3-100 ir O3-101 nustatytomis šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos dedamosiomis ir nutarimu Nr. O3-126, kuriuo konstatuota, kad Alytaus miesto savivaldybės taryba 2017-03-30 sprendimu Nr. T-84 šilumos kainos dedamąsias nustatė be pažeidimų.
Bylos eiga: VAAT 2017 m. spalio 24 d. pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą. UAB „Litesko“ apskundė VAAT sprendimą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. LVAT 2019 m. spalio 23 d. nutartimi grąžino bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. VAAT iš naujo išnagrinėjęs skundą 2020 m. balandžio 8 d. UAB „Litesko“ skundą atmetė kaip nepagrįstą. UAB „Litesko“ pateikė apeliacinį skundą.

3. Byla: UAB „Vilniaus energija“ v. Taryba (Proc. Nr. Nr. 3-61-3-01315-2017-3).

Bylos esmė: UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi su skundu į VAAT, prašydama nutraukti administracinės bylos nagrinėjimą, panaikinti 2017-03-24 nutarimą Nr. O3-95 bei išreikalauti iš Tarybos įrodymus. UAB „Vilniaus energija“ nesutiko su paskirta sankcija už licencijuojamos veiklos pažeidimus, nustatytus UAB „Vilniaus energija“ planinio patikrinimo metu.

Bylos eiga: VAAT 2017-10-11 nutartimi bylą sustabdė iki bus priimtas ir įsiteisės galutinis teismo sprendimas administracinėje byloje pagal UAB „Vilniaus energija“ skundą dėl 2016-09-26 nutarimo Nr. O3-277.

Bylos nagrinėjimas atnaujintas. VAAT išnagrinėjęs bylą 2021 m. balandžio 1 d. priėmė sprendimą, kuriuo Pareiškėjos skundą patenkino ir atitinkamai panaikino 2017-03-24 nutarimą Nr. O3-95.

Taryba pateikė apeliacinį skundą. LVAT 2022-02-09 nutartimi VAAT 2021 m. balandžio 1 d. sprendimą panaikino ir perdavė bylą VAAT nagrinėti iš naujo.

 4. Byla: UAB „Vilniaus energija“ v. Taryba (Proc. Nr. 3-61-3-04457-2016-2).

Byla: UAB „Vilniaus energija“ v. Taryba.

Bylos esmė: UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi su skundu į VAAT, prašydama panaikinti 2016-10-14 nutarimą Nr. O3-318, 2016-10-14 nutarimą Nr. O3-317, 2016-10-13 nutarimą Nr. O3-301, 2016-10-13 nutarimą Nr. O3-302, 2016-10-28 nutarimą Nr. O3-336 ir 2016-12-23 nutarimą Nr. O3-459. UAB „Vilniaus energija“ manymu, Taryba, priimdama minėtus nutarimus, viršijo suteiktą kompetenciją, nesivadovavo teisės aktais, neteisėtai ir nepagrįstai įvertino patikrinimo rezultatus bei padarė procedūrinius pažeidimus.

Bylos eiga: VAAT 2017-06-26 nutartimi bylą sustabdė, kol įsiteisės galutinis teismo sprendimas administracinėje byloje pagal UAB „Vilniaus energija“ skundą dėl planinio patikrinimo rezultatų.

Bylos nagrinėjimas atnaujintas. VAAT išnagrinėjęs bylą 2021 m. kovo 9 d. priėmė sprendimą, kuriuo Pareiškėjos skundus tenkino iš dalies ir atitinkamai panaikino Nutarimą Nr. O3-318, Nutarimą Nr. O3-317,

Nutarimą Nr. O3-301, Nutarimą Nr. O3-302, Nutarimą Nr. O3-336, Nutarimą Nr. O3-459. Skundžiamu sprendimu VAAT taip pat įpareigojo Tarybą iš naujo išspręsti klausimus, kurie buvo išspręsti

Skundžiamais nutarimais. Taryba pateikė Apeliacinį skundą.

5. Byla: UAB „Vilniaus energija“ vs. Taryba (Proc. Nr. 3-61-3-04633-2016-8).

Bylos esmė: UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi su skundu į VAAT, prašydama panaikinti 2016-10-28 nutarimą Nr. O3-335. UAB „Vilniaus energija“ manymu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba nepagrįstai nesivadovavo savo anksčiau

priimtu ir galiojančiu 2013-07-24 sprendimu Nr. 1-1366, taip pat nepagrįstai vadovavosi 2016-10-14 nutarimu Nr. O3

318, o Taryba pažeidė šilumos kainos dedamųjų nustatymo procedūrą.

Bylos eiga: VAAT 2017-03-08 nutartimi bylą sustabdė, kol įsiteisės galutiniai teismo sprendimai kitose administracinėse bylose pagal UAB „Vilniaus energija“ skundus.

6. Byla: UAB „Litesko“ vs. Taryba (Proc. Nr. 3-61-3-03829-2017-5).

Bylos esmė: UAB „Litesko“ VAAT pateikė skundą dėl 2017 m. spalio 12 d. nutarimo Nr. O3E-432, kuriuo vienašališkai nustatytos šilumos kainos dedamosios UAB „Litesko“ filialui „Biržų šiluma“ , panaikinimo. Bendrovė nesutinka su Tarybos atliktu investicijų grąžos ir nepadengtų kuro sąnaudų skaičiavimais.

Bylos eiga: VAAT 2018 m. vasario 28 d. sprendimu atmetė pareiškėjo UAB „Litesko“ skundą. UAB „Litesko“ pateikė apeliacinį skundą. LVAT 2020 m. sausio 20 d. sprendimu UAB „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ apeliacinį skundą patenkino iš dalies. Panaikino VAAT 2018 m. vasario 28 d. sprendimą ir bylą perdavė nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Byla nagrinėjama VAAT iš naujo. Byla sustabdyta.

 7. Byla: UAB „Litesko“ vs. Taryba (Proc. Nr. 3-61-3-02286-2019-3).

Bylos esmė: UAB „Litesko" kreipėsi į VAAT dėl Tarybos 2019 m. gegužės 24 d. nutarimo Nr. O3E-157 „Dėl UAB „LITESKO“ filialo „Biržų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo“, kuriuo Taryba nustatė UAB „Litesko“ filialui „Biržų šiluma“ iki 2022 m. gegužės 31 d. šilumos bazinės kainos dedamąsias. UAB „Litesko" nesutinka su šio nutarimo 3.1 punktu, kuriuo Taryba konstatavo, kad UAB „LITESKO“ filialo „Biržų šiluma“ laikotarpiu nuo 2016 m. spalio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d. papildomai gavo 96,36 tūkst. Eur pajamų sumą, dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo.

Bylos eiga: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. sausio 7 d. nutartimi sustabdė šią administracinę bylą, iki bus priimti  ir įsiteisės galutiniai teismo sprendimai Vilniaus apygardos administracinio teismo nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. eI-1219-821/2020 ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. eA-1471-822/2020.

 8. Byla: UAB „Litesko“ vs. Taryba (proc. Nr. 3-61-3-03043-2019-5).

Bylos esmė: UAB „Litesko" kreipėsi į VAAT dėl Tarybos 2019 m. liepos 25 d. nutarimo Nr. O3E-270 „Dėl UAB „LITESKO" filialo „Biržų šiluma" šilumos kainos dedamųjų nustatymo", kuriuo Taryba UAB „LITESKO" filialui „Biržų šiluma" vienašališkai nustatė laikinas šilumos kainos dedamąsias. UAB „Litesko" nesutinka su šio nutarimo 4.1 punktu, kuriuo Taryba nutarė paskirstyti 12 mėnesių laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2016 m. vasario 1 d. – 2017 m. sausio 31 d.) 5,19 tūkst. Eur nesusigrąžintų sąnaudų sumą dėl šilumos vieneto kainoje įskaitytų ir faktinių sąnaudų kurui įsigyti dydžio neatitikimo, ir šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2016 m. spalio 1 d. – 2017 m. birželio 30 d.) dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo papildomai gautą 96,39 tūkst. Eur pajamų sumą, iš viso 91,20 tūkst. Eur papildomų pajamų, mažinant šilumos kainą 0,39 ct/kWh, dalyje dėl papildomai gautų 96,39 tūkst. Eur pajamų paskirstymo 12 mėnesių laikotarpiui. 

Bylos eiga: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. lapkričio 20 d. nutartimi šią bylą sustabdė iki įsiteisės teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. eI-4125-281/2019.

9. Byla: UAB „Litesko“ vs. Taryba (Proc. Nr. 3-61-3-03414-2019-7).

Bylos esmė: UAB „Litesko" kreipėsi į VAAT dėl Tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. O3E-383 „Dėl UAB „LITESKO“ filialo „Telšių šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“, kuriuo Taryba nustatė UAB „Litesko“ filialui „Telšių šiluma“ iki 2022 m. rugsėjo 30 d. šilumos bazinės kainos dedamąsias. UAB „Litesko" nesutinka su šio nutarimo 3.1 papunkčiu dalyje, kurioje Taryba konstatavo, kad UAB „LITESKO“ filialo „Telšių šiluma“ laikotarpiu nuo 2014 m. spalio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. papildomai gavo 612,16 tūkst. Eur pajamų sumą dėl šilumos vieneto kainoje įskaitytų ir faktinių sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti dydžio neatitikimo.
UAB „Litesko" kreipėsi į VAAT su patikslintu skundu ir dėl Tarybos 2019 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. O3E-608 „Dėl UAB „LITESKO“ filialo „Telšių šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“ iš dalies panaikinimo“. UAB „LITESKO“ nesutinka su šio nutarimo 4.1 papunkčiu dalyje, kurioje Taryba konstatavo, kad UAB „LITESKO“ filialo „Telšių šiluma“ laikotarpiu nuo 2014 m. spalio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. papildomai gavo 612,16 tūkst. Eur pajamų sumą dėl šilumos vieneto kainoje įskaitytų ir faktinių sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti dydžio neatitikimo.
Bylos eiga: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. kovo 23 d. nutartimi sustabdė šią administracinę bylą iki bus priimti ir įsiteisės galutiniai teismo sprendimai Vilniaus apygardos administracinio teismo nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. eI-1219-821/2020 ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. eA-1471-822/2020 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-03683-2018-4).

10. Byla: UAB „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ vs. Taryba (Proc. Nr. 3-61-3-00178-2020-3).

Bylos esmė: UAB „Litesko“ kreipėsi į VAAT su skundu vėliau jį patikslindama dėl Tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. O3E-879 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ ir 2020 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. O3E-72 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“ iš dalies panaikinimo  bei įpareigojimo pašalinti padarytus pažeidimus ir iš naujo įvertinti faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumą vadovaujantis tuo metu galiojančiais teisės aktais.

11. AB „Kauno energija“ vs. Taryba (Proc. Nr. 3-61-3-03209-2020-1).

Bylos esmė: AB „Kauno energija" kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydama panaikinti Tarybos 2020 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. O3E-761 „Dėl AB „Kauno energija" šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo" 1.11 papunktį, kuriuo Taryba konstatavo, kad AB „Kauno energija" valdybos 2019 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. 2019-16-2 „Dėl AB „Kauno energija" šilumos kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo", kuriuo nustatytos šilumos kainų dedamosios antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams, prieštarauja Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos" 771 punktui, numatančiam, kaip įvertinama pinigų kaina, kai ūkio subjekto papildomai gautų pajamų grąžinimas išdėstomas per ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį, ir Tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. O3E-880 „Dėl AB „Kauno energija" šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo" 4.2 papunktį, kuriuo Taryba paskirstė 36 mėn. laikotarpiui 509,53 tūkst. Eur palūkanų, šilumos kainą mažinant 0,01 ct/kWh. 

Bylos eiga: VAAT 2021 m. balandžio 22 d. sprendimu AB „Kauno energija“ skundą atmetė. AB „Kauno energija“ pateikė apeliacinį skundą. LVAT 2022 m. kovo 9 d. nutartimi AB „Kauno energija“ apeliacinį skundą tenkino iš dalies. VAAT 2021 m. balandžio 21 d. sprendimo dalį dėl Tarybos 2020 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. O3E-761 ir 2020 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. O3E-880 dalių, kuriose apskaičiuotas palūkanų dydis, panaikino ir šioje dalyje perdavė bylą VAAT nagrinėti iš naujo .

12. Byla:AB,,Vilniaus šilumos tinklai“ vs.Taryba (Proc. Nr. 3-61-3-02518-2021-4).

Bylos esmė: AB ,,Vilniaus šilumos tinklai“ (toliau – Pareiškėja) kreipėsi į VAAT su skundu dėl Tarybos 2021 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. O3E-761 panaikinimo (dėl patikrinimo akto panaikinimo).

Bylos eiga: VAAT 2021-12-22 sprendimu Pareiškėjos skundą atmetė kaip nepagrįstą. Pateiškėja pateikė apeliacinį skundą.

13. Byla:UAB,,Biovatas“ vs.Taryba (Proc. Nr. 3-61-3-01328-2021-2).

Bylos esmė: UAB ,,Biovatas“ (toliau – Pareiškėja) kreipėsi į VAAT su skundu dėl Tarybos 2021 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. O3E-443 panaikinimo (dėl privalomos šilumos gamybos kainodaros).

Bylos eiga: VAAT 2021-10-19 sprendimu Pareiškėjos skundą atmetė kaip nepagrįstą. Pareiškėja pateikė apeliacinį skundą.

14. UAB „LITESKO“ v. Taryba (Proc. Nr. 3-61-3-00146-2022-0).

Bylos esmė: UAB „LITESKO“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydama panaikinti Tarybos 2021 m. gruodžio 9 d. raštą Nr. R2-(TT)-7258 „Dėl atsisakymo nagrinėti skundą“,  kuriuo Taryba atsisakė nagrinėti 2021 m. gruodžio 2 d. Taryboje gautą 2021 m. gruodžio 1 d.  UAB „LITESKO“ skundą „Dėl Biržų rajono savivaldybės veiksmų (neveikimo) nederinant investicijų į Biržų šilumos ūkį bei nevykdant kitų įstatyminių prievolių“.

15. UAB „Biovatas“ v. Taryba (Proc. Nr. 3-61-3-00894-2022-0).

Bylos esmė: UAB „Biovatas“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydama panaikinti Tarybos 2022 m. sausio 31 d. nutarimą Nr. O3E-143 „Dėl UAB „Biovatas“ šilumos gamybos bazinės kainos (kainos dedamųjų) nustatymo“,  kuriuo Taryba nustatė UAB „Biovatas“ šilumos gamybos (produkto) bazinės kainos dedamąsias iki 2027 m. sausio 31 d. 

16. Byla UAB „Orion Global pet“, A. J. vs Taryba (teism. Proc. Nr. 3-61-3-00353-2022-0)

Bylos esmė: UAB „Orion Global pet“ ir A. J. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydami panaikinti Tarybos 2021 m. gruodžio 20 d. nutarimą Nr. O3E-1729 „Dėl 2020 m. gegužės 22 d. įvykusios avarijos UAB „Orion Global Pet“ Metalo g. 16, Klaipėdos mieste, tyrimo akto patvirtinimo“.

Bylos eiga: nagrinėjama I instancijoje

17. Byla: V. P. vs UAB „Ukmergės šiluma“, Taryba (teism. proc. Nr. 3-61-3-04114-2020-7)
Bylos esmė: V. P. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su prašymu panaikinti UAB „Ukmergės šiluma“ 2020 m. rugsėjo 1 d. sprendimą Nr. 258 bei Tarybos 2020 m. rugsėjo 18 d. sprendimą Nr. R2-(VTGI)-5079 ir įpareigoti UAB „Ukmergės šiluma“ įrengti pareiškėjo bute šilumos skaitiklį.

Bylos eiga: VAAT 2022 m. kovo 30 d. sprendimu V. P. skundą atmetė

​​​