Įeiti
Publikuota: 2019.11.26. Atnaujinta: 2019.12.11

VERT: dėl skatinimo kvotos konkuruos 7 dalyviai


Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) pagal naują AEI skatinimo schemą organizuojamame technologiškai neutraliame aukcione, kuriame dėl 0,3 TWh elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kvotos gali  konkuruoti visos technologijos – saulė, vėjas, biodujos, biomasė, pateiktos 8 dalyvių paraiškos, viena paraiška atmesta, nes neatitiko reikalavimų.

Tai 2019 m. lapkričio 26 d. paskelbė į pirmąjį tarpinstitucinį aukciono komiteto posėdį susirinkę Tarybos, Energetikos ministerijos, Vilniaus  universiteto ir VšĮ „Lietuvos energetikos agentūra“ atstovai. 

Aukciono dalyviai varžysis dėl galimybės gauti kainos priedą (maksimalus galimas 3,86 Eur/MWh) prie biržos kainos. Dalyvių pasiūlymai bus griežtai vertinami pagal Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatus. Pasiūlymai, neatitinkantys kvalifikacinių reikalavimų, negalės varžytis dėl kainos priedo.

Pasak Tarybos pirmininkės Ingos Žilienės, tikimasi, kad aukcionas bus konkurencingas, kas leis ir nustatyti konkurencingą kainos priedą prie elektros energijos biržos kainos, kuris aukciono laimėtojui (-ams) bus mokamas 12 metų.

„Siekiant išdalinti kaip galima daugiau skirtos kvotos, skatinant AEI plėtrą, aukciono nuostatuose numatyta ir aprašyta daugiapakopė laimėtojo nustatymo procedūra ir schema. Visais atvejais laimi tas dalyvis ar dalyviai, kurie pasiūlo mažiausią kainos priedą“, – teigia I. Žilienė.

Jei 1-ame aukciono etape kelių dalyvių pasiūlymai bus vienodo dydžio, o jų projektams nepakaks šiais metais numatomos kvotos, jie varžysis 2-ame šio aukciono etape, kur turės galimybę pateikti patikslintus kainos priedo pasiūlymus – visais atvejais laimi mažiausia kaina.

Jei ir 2-ame etape sutaptų kelių dalyvių pateikti pasiūlymai ir jiems nepakaktų kvotos, tokiu atveju vienas iš kriterijų nustatant laimėtoją būtų projekto dydis (jei projektai yra vienodo dydžio (vertinant pagal gamybos kiekį), kvota būtų skirstoma proporcingai; jei teikiami skirtingo dydžio projektai, prioritetas teikiamas didesniems projektams, siekiant išdalinti kuo daugiau kvotos).

Laimėjusios technologijos ir konkretus paskirstytos kvotos kiekis bus viešai paskelbtas 2020 m. sausio pradžioje, nustačius aukciono laimėtojus. Pirmojo aukciono metu nepaskirsčius visos planuojamos išdalinti 0,3 TWh metinės kvotos, likęs nepaskirstytas kiekis bus įvertintas nustatant ateityje planuojamų aukcionų kvotas.

*******

Aukciono laimėtojo kainos priedo nustatymas
• Maksimalus aukciono laimėtojo kainos priedas, dėl kurio vyksta aukcionas, apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp didžiausiosios kainos ir atskaitinės kainos.
• Aukciono dalyviai teikia siūlymus dėl pageidaujamo kainos priedo (jis gali būti lygus arba mažesnis nei maksimalus), laimėtojas išrenkamas pagal pasiūlytą mažiausią kainos priedą.
• Konkretus aukciono laimėtojui 12 m. laikotarpiu mokamas kainos priedas priklausys nuo elektros energijos kainų biržoje, tačiau negalės viršyti VERT nustatytos didžiausiosios kainos.

Skatinimo schemos pavyzdys: didžiausioji kaina, atskaitinė kaina ir aukciono laimėtojui (- ams) mokamas kainos priedas

aukcionas_2019_11_26.jpg

AEI aukciono etapai:

2019 m. gegužės 31 d. – nustatyta elektros energijos iš AEI didžiausioji kaina – 48,93 Eur/MWh ir atskaitinė kaina – 45,07 Eur/MWh, kurios naudojamos maksimaliam aukciono laimėtojo priedui prie biržos kainos (kainos priedas) apskaičiuoti.
2019 m. rugpjūčio 2 d. – patvirtinti Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatai ir aukciono, kuriame bus paskirstytas 0,3 TWh elektros energijos iš AEI kiekis,  sąlygų aprašas.
2019 m. rugsėjo 2 d. – aukciono paskelbimas, viešai publikuojama visa informacija apie aukcioną svetainėje www.vert.lt (per 70 kalendorinių dienų būsimi aukciono dalyviai turi gauti preliminarias prisijungimo sąlygas, susitarti dėl prievolių įvykdymo užtikrinimo ir pasirašyti ketinimų protokolą su elektros tinklų operatoriumi, atlikti kitas teisės aktuose numatytas procedūras).
2019 m. lapkričio 11 d. – 2019 m. lapkričio 25 d. – dokumentų priėmimas iš rinkos dalyvių.
2019  m. lapkričio 26 d.  – pirmasis aukciono komiteto posėdis (vokų atplėšimas, vertinama, ar aukciono dalyviai pateikė visus dokumentus pagal reikalavimus).
Iki 2019 m. gruodžio 10 d. – aukciono dalyvių vertinimas, ar atitinka Aukciono nuostatų reikalavimus. Vadovaudamasi Aukciono nuostatais, kurie numato galimybę pratęsti aukciono dokumentų vertinimą, Taryba pratęsė aukciono dalyvių dokumentų vertinimo terminą iki 2019 m. gruodžio 23 d. (imtinai).
2019 m. gruodžio pabaigoje – planuojamas aukciono komiteto posėdis, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais dėl priedo prie elektros energijos biržos kainos vertinimas (posėdis viešas, apie tikslų laiką ir vietą aukciono dalyviai bus informuojami el. paštu).
2020 m. pradžioje – VERT skelbia aukciono nugalėtojus.


Visa informacija apie vykstantį AEI aukcioną skelbiama čia.