Įeiti
Publikuota: 2021.04.26. Atnaujinta: 2021.04.26

CEER paskelbė ataskaitą apie nacionalinių energetikos reguliavimo institucijų nepriklausomumą


2021 m. balandžio 26 d. Europos energetikos reguliuotojų taryba (angl. Council of European Energy Regulators  CEER) paskelbė ataskaitą apie nacionalinių energetikos reguliavimo institucijų nepriklausomumo principo įgyvendinimą (toliau – Ataskaita). Ataskaitai duomenis teikė iš viso 29 CEER atstovaujančios nacionalinės energetikos reguliavimo institucijos, tarp jų ir Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). Ataskaitoje nagrinėjama nacionalinių energetikos reguliavimo institucijų organizacinė struktūra ir funkcijos, finansavimo ir nacionalinės atrankos procedūros, atskaitomybės ir skaidrumo reikalavimai.

Pažymėtina, kad Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. liepos 13 d. direktyvos 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančios Direktyvą 2003/55/EB (Dujų direktyva), 39 str. 45 d. ir Europos Parlamento ir Tarybos 2019 m. birželio 5 d. direktyvos (ES) 2019/944 dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/27/ES (Elektros direktyva), 57 str. 45 d. numato, kad nacionalinės energetikos reguliavimo institucijos yra teisiškai atskirtos ir funkciniu aspektu nepriklausomos nuo bet kurio kito viešojo ar privataus asmens, turi atskirus metinius biudžeto asignavimus, juos naudodamos savarankiškai įgyvendina paskirtą biudžetą ir disponuoja savo pareigoms adekvačiais žmogiškaisiais ir finansiniais ištekliais. Kaip įgyvendinami šie principai, stebės Europos Komisija, kuri pagal Elektros direktyvos  57 str. 7 d. ne vėliau kaip 2022 m. liepos 5 d., o vėliau – kas ketverius metus teiks Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl to, kaip nacionalinės institucijos laikosi ES teisės aktuose nustatyto nepriklausomumo principo.

Su Ataskaita galima susipažinti čia.