Įeiti
Publikuota: 2022-03-04. Atnaujinta: 2022-03-04

VERT skelbia viešąją konsultaciją dėl reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atsižvelgdama į teisinį reglamentavimą, viešajai konsultacijai teikia nutarimo „Dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ ir nutarimo „Dėl elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties“ pakeitimų PROJEKTĄ. Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti iki kovo 13 dienos.

Esminiai pakeitimai:

- turi būti atliekamos energetikos įmonių, geriamojo vandens tiekėjų, nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų 2022 metų ataskaitinio laikotarpio (finansinių metų) reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros;

- turi būti atliekamos energetikos įmonių, kurių finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais, 2022–2023 metų ataskaitinio laikotarpio (finansinių metų) reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros;

- geriamojo vandens tiekėjų ir (ar) nuotekų tvarkytojų, teikiančių geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugas mažiau kaip 150 vartotojų ir abonentų, 2022 metų ataskaitinio laikotarpio (finansinių metų) reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikra gali būti vykdoma vadovaujantis šiuo nutarimu patvirtinta Technine užduotimi, atliekant tik Techninėse užduotyse nustatytas patikros procedūras ir šiame punkte nurodytiems geriamojo vandens tiekėjams ir (ar) nuotekų tvarkytojams pateikiant auditoriui tik Techninėse užduotyse  nurodytus dokumentus;​

- patikra atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu, Tarptautinės buhalterių federacijos patvirtintu 4400-uoju tarptautiniu susijusių paslaugų standartu, įmonės patvirtintu Reguliavimo apskaitos sistemos laisvos formos aprašu, šia Technine užduotimi, bei taikytinais teisės aktais, atsižvelgiant į sektorių, kuriame veikia įmonė;

- negavusi reikiamų duomenų (informacijos) šaltinio patikros atlikimui, audito įmonė turi kreiptis raštu į tikrinamos įmonės vadovą su prašymu raštu nurodyti duomenų (informacijos) nepateikimo priežastis;

- patikros ataskaitoje aprašomas kiekvienos sutartos patikros procedūros atlikimas ir pateikiamas detalus faktinių pastebėjimų apibūdinimas;

- audito įmonės pasirašyta patikros ataskaita, kartu su patikros procedūroms atlikti naudota esmine informacija (ataskaitinio laikotarpio RVA, RAS aprašas, tikrinamos įmonės vadovo rašytiniai paaiškinimai ir kita svarbi informacija, reikalinga patikros rezultatų vertinimui, kurią pateikti nurodyta Techninės užduoties 2 priede), turi būti pateikta įmonei popierine ir (ar) elektronine forma.​

⁎⁎⁎⁎⁎

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".