Įeiti
Publikuota: 2022-03-10. Atnaujinta: 2022-03-10

VERT koreguoja Reikalavimus pasinaudojimo elektros tinklais


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pritarė naujam Reikalavimų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašui, siekiant užtikrinti  atitiktį Elektros energetikos įstatymo bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektros energijos vidaus rinkos nuostatoms, susijusioms su pasinaudojimu elektros tinklais.

Esminiai Reikalavimų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo pakeitimai:

  • skirstomųjų bei perdavimo tinklų operatoriai pasinaudojimo operatorių tinklais tvarkos apraše privalės skaidriai atskleisti elektros energijos įrenginių techninės būklės patikrinimo procedūras bei išdėstyti motyvus, kuriais vadovaudamiesi operatoriai gali atsisakyti prijungti elektros įrenginius prie tinklo;
  • numatyti reikalavimai operatorių rengiamuose pasinaudojimo tinklais aprašuose apibrėžti elektros tinklų pajėgumų padalinimo sistemos naudotojams tvarką, trečiųjų asmenų prieigą prie skirstomųjų tinklų ir (ar) perdavimo tinkle;
  • operatoriams nustačius prijungimo pajėgumų arba eksploatavimo apribojimus, operatoriai pasinaudojimo elektros tinklais tvarkoje nustatytais kriterijais turės užtikrinti, kad jie būtų nustatomi remiantis skaidriomis ir nediskriminuojančiomis procedūromis, taip pat kad būtų užtikrintas tinklų naudotojų naujai prijungiamų įrenginių (elektrinių ir kaupimo įrenginių) ekonominis efektyvumas ir kad nebūtų sukurta nepagrįstų kliūčių patekti į elektros energijos rinką.

Operatoriaus rengiamos taisyklės bus taikomos ne vien tik asmenims, gaminantiems elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių, bet visiems gamintojams, gaminantiems vartotojams ir energijos kaupimo įrenginių, kai elektros energija ar jos dalis, persiunčiama energijos kaupimo įrenginiams įkrauti, vėliau bus grąžinama į operatorių elektros tinklus, valdytojams.

VERT įpareigojo skirstomųjų tinklų operatorius ir perdavimo sistemos operatorių per 60 kalendorinių dienų VERT pateikti tvirtinti atnaujintus pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašus.

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-03-10 posėdžio medžiaga galite ČIA ​​