Įeiti
Publikuota: 2022-03-31. Atnaujinta: 2022-03-31

VERT patvirtino tvarką, kaip bus vykdoma transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjų priežiūra dėl biodegalų kiekio


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama nustatyti degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių (DAEI) apskaitos vienetų sistemos dalyvių teises, pareigas ir reikalavimų, nustatytų Alternatyviųjų degalų įstatyme, vertinimo tvarką, patvirtino Degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų sistemos dalyvių įpareigojimų ir reikalavimų įgyvendinimo vertinimo tvarkos aprašą.

VERT, bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Lietuvos Respublikos muitinės departamentu prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir BALTPOOL UAB, prižiūrės ir kontroliuos, ar kiekvienais kalendoriniais metais degalų tiekėjai ir transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjai įgyvendina įpareigojimus, kad kiekviename vidaus rinkai patiekto benzino ir dyzelino litre būtų įmaišyta įstatyme reglamentuota biodegalų dalis, skaičiuojant pagal bendrą degalų ir biodegalų mišinio energinę vertę. Degalų tiekėjams ir (ar) transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjams nevykdantiems ar neįvykdžiusiems Alternatyviųjų degalų įstatyme nurodytų įpareigojimų, VERT taikys sankcijas.

Transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjams Degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų sistemos dalyvių įpareigojimų ir reikalavimų įgyvendinimo vertinimo tvarkos aprašas bus taikomos nuo 2025 m. sausio 1 d.

Degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų sistemos dalyvių įpareigojimų ir reikalavimų įgyvendinimo vertinimo tvarkos apraše numatyta:

  • Nustatytos VERT ir DAEI apskaitos vienetų sistemos dalyvių teisės ir pareigos bei reikalavimų, nustatytų Alternatyviųjų degalų įstatyme, vertinimo tvarka.
  • VERT DAEI apskaitos vienetų sistemoje atlieka  degalų tiekėjų, deklaruotų degalų ir biodegalų kiekių nuolatinę priežiūrą dėl jų atitikties Alternatyviųjų degalų įstatyme nustatytiems įpareigojimams.
  • VERT įvertina DAEI apskaitos vienetų sistemos dalyvių pateiktas ataskaitas ir priima sprendimą įskaityti DAEI apskaitos vienetus (ar jų dalį) į Alternatyviųjų degalų įstatyme nustatytų metinių įpareigojimų įvykdymą ar panaikinti DAEI apskaitos vienetus tokia dalimi, kuria dėl šių vienetų ataskaitoje nustatyti trūkumai.

VERT, siekdama reglamentuoti VERT procedūras, atliekant degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių (DAEI) dalyvių veiklą, įgyvendinant Alternatyviųjų degalų įstatyme nustatytus įpareigojimus, patvirtino Degalų tiekėjų fizinių patikrinimų tvarkos aprašą.

Degalų tiekėjų fizinių patikrinimų tvarkos aprašas taikomas VERT, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, degalų tiekėjams, Neregistruotiems tiekėjams, ūkio subjektams, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdantiems akcizais apmokestinamų prekių sandėlį ir turintiems Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotus leidimus laikyti sandėlyje degalus ir (ar) sandėlyje maišyti biodegalus su degalais ir asmenims, kurių nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomi degalai ar biodegalai yra muitinės sandėliuose, degalams ar biodegalams yra taikomos laikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūros, ar kitos muitinės procedūros.

Degalų tiekėjų fizinių patikrinimų tvarkos apraše nustatyta:

  • VERT veikla, atliekant degalų tiekėjų ir degalų tiekėjų, kurie DAEI apskaitos vienetų sistemoje neužsiregistravo (Neregistruoti tiekėjai), fizinius patikrinimus, siekiant nustatyti, ar degalų tiekėjai tinkamai vykdo Alternatyviųjų degalų įstatyme degalų tiekėjams nustatytus įpareigojimus ir reikalavimus.

  • Reglamentuota, kad VERT neplaninius degalų tiekėjų ir (ar) Neregistruotų tiekėjų patikrinimus vykdys kartu su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba. Patikrinimai gali būti atliekami ūkio subjekto nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomose patalpose ir (ar) teritorijoje, Lietuvos muitinės sandėliuose, patalpose, ar kitose su Lietuvos muitinės procedūromis susijusiose vietose, kuriose gali būti laikomi ir (ar) įvežami degalų tiekėjų ir (ar) Neregistruotų tiekėjų valdomi degalai ar biodegalai bei su jais susiję dokumentai; degalų, skirtų parduoti vidaus rinkai, pristatymo (transportavimo) degalų gavėjui metu; degalus pristačius degalų gavėjui, kai degalai dar nėra sumaišyti su kitais degalų gavėjo talpyklose esančiais degalais.

  • Aprašas numato, kad degalų tiekėjo ir (ar) Neregistruoto tiekėjo neplaninis patikrinimas apima dokumentų vertinimą; degalų ėminių ėmimą, kai siekiama laboratorijoje nustatyti biodegalų dalį (proc.) esančią degaluose; patikrinimo akto surašymo procedūrą ir patikrinimo akto formas. Gauti duomenys ir patikrinimo metu paimto degalų ėminio tyrimo protokole nurodyta informacija bus naudojami vertinant Alternatyviųjų degalų įstatyme degalų tiekėjams nustatytus įpareigojimus.​

    Išsamiai susipažinti su VERT 2022-03-29 posėdžio medžiaga galite
    ČIA.

​