Įeiti
Publikuota: 2022-03-31. Atnaujinta: 2022-03-31

VERT sprendimai dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) atnaujino Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninę užduotį bei pratęsė Elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties galiojimą.

Esminiai pakeitimai:

- patikra atliekama vadovaujantis Finansinių ataskaitų audito įstatymu, Tarptautinės buhalterių federacijos patvirtintu 4400-uoju tarptautiniu susijusių paslaugų standartu, įmonės patvirtintu Reguliavimo apskaitos sistemos laisvos formos aprašu, šia Technine užduotimi, bei taikytinais teisės aktais, atsižvelgiant į sektorių, kuriame veikia įmonė;

- negavusi reikiamų duomenų (informacijos) šaltinio patikros atlikimui, audito įmonė turi kreiptis raštu į tikrinamos įmonės vadovą su prašymu raštu nurodyti duomenų (informacijos) nepateikimo priežastis;

- patikros ataskaitoje aprašomas kiekvienos sutartos patikros procedūros atlikimas ir pateikiamas detalus faktinių pastebėjimų apibūdinimas;

- audito įmonės pasirašyta patikros ataskaita, kartu su patikros procedūroms atlikti naudota esmine informacija (ataskaitinio laikotarpio RVA, RAS aprašas, tikrinamos įmonės vadovo rašytiniai paaiškinimai ir kita svarbi informacija, reikalinga patikros rezultatų vertinimui, kurią pateikti nurodyta Techninėje užduotyje), turi būti pateikta įmonei popierine ir (ar) elektronine forma.​

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-03-31 posėdžio medžiaga galite ČIA. ​